การประชุมติดตามและรับฟังอุปสรรคปัญหาในการบริหารงาน

พระราชบัณฑิต รก.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร เพื่อติดตามการบริหารงานและรับฟังอุปสรรคปัญหาในการดำเนินการบริหารงานตามภาระหน้าที่ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองอธิการบดี , หัวหน้าสำนักงานอธิการบดีและคณบดีทุกคณะเข้าร่วมการประชุม