สถาบันวิจัยญาณสังวร จัดโครงการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ ครั้งที่ ๒

สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) สถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย(สวพ.) และมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรล้านนา(มศภ.) จัดโครงการประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. เป็นประธานเปิดการประชุมและให้โอวาท

       ซึ่งโครงการนี้เป็นการประสานความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการบทความวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ ความก้าวหน้าทางองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับผลงานวิจัยในทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์ในสาขาต่างๆ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ จำนวน ๓๐๐ คน

 

       สำหรับรูปแบบของการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้ถูกแบ่งเป็นสองช่วง ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายพิเศษในเรื่อง"แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและส่งเสริมการใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาสังคม" โดยดร.บัญชายุทธ  นาคมุจรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ต่อจากนั้นนายกฤษณ์ธวัช  นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขึ้นบรรยายพิเศษในเรื่อง"การขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับชาติ"

       ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนองานวิจัยของคณาจารย์และนักวิจัย ซึ่งมีผู้นำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย จำนวน ๑๐ เรื่อง และนำเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ จำนวน ๑๖ เรื่อง โดยในครั้งนี้มีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นทางด้านพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๒ คนคือ ดร.พัชรี  ศิลารัตน์  ผลงานวิจัยเรื่อง"รูปแบบการพัฒนาจริยธรรมด้านการประหยัดของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" และอีกหนึ่งท่านคือ รศ.ดร.มานพ  นักการเรียน ผลงานวิจัยเรื่อง "บทบาทของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมที่มีต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม"

 

 

พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รก.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 

 

 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร  พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ,ผศ.ดร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

 

 

 

 

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บรรยายพิเศษในเรื่อง"การขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านพระพุทธศาสนาในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับชาติ"

 

 

 

 

ผศ.ดร.สุรพันธ์  สุวรรณศรี  รก.ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด

 

 

 

 

รศ.ดร.สุวิทย์  ภาณุจารี รก.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระปริยัติธีรวงศ์ รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ดกล่าวปิดการประชุม