การประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๙/๒๕๕๘

 

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานกรรมการสภาวิชาการ พระราชบัณฑิต อธิการบดี และเลขานุการสภาวิชาการ พระเทพวิสุทธิกวี, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รก. พร้อมคณะกรรมการสภาวิชาการจำนวน ๔๘ รูป/คน เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ดำเนินการประชุมไปด้วยความเรียบร้อย ในครั้งนี้ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นมีการประชุมค้างพิจารณา จึงมีกำหนดการประชุมสภาวิชาการต่อในวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ วาระสืบเนื่องค้างพิจารณา เพื่อให้การบริหารการศึกษาทางวิชาการดำเนินการอย่างถูกต้องและรวดเร็ว