การประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙.๑/๒๕๕๘

 

 เมื่อวันอังคารที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยประธานกรรมการสภาวิชาการ พระราชบัณฑิต อธิการบดี ได้แจ้งในที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๙.๑/๒๕๕๘ ว่า ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร.) ,รก. ปฏิบัติหน้าที่แทน เลขานุการสภาวิชาการ เพื่อให้งานด้านวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้ได้พิจารณาวาระที่ค้างพิจารณา ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘) โดยมีวาระสำคัญๆ อาทิเช่น ในที่ประชุมสภาวิชาการได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ต่อสภาวิชาการ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

       กรรมการสภาวิชาการโดยตำแหน่งจำนวน ๓ รูป ได้แก่ 

         ๑. พระครูปรีชาธรรมวิธาน, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, รก.

         ๒. พระครูสุนทรธรรมโสภณ, ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย, รก.

         ๓. พระมหาสมัคร  มหาวีโร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

       กรรมการสภาวิชาการเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะจำนวน ๓ คน ได้แก่ 

         ๑. รศ.ดร. ธวัช  หอมทวนลม อาจารย์ประจำคณะศาสนาและปรัชญา

         ๒. ผศ.ประจวบ  ประเสริฐสังข์  อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ 

         ๓. รศ.ดร. สุวิญ  รักสัตย์  อาจารย์  อาจารย์ประจำคณะศาสนาและปรัชญา

      กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

         ๑. พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. ,รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาวิชาการ

      ที่ประชุมสภาวิชาการได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวข้างต้นแล่วมีมติดังนี้ 

      มติที่ประชุม

         ๑. เห็นชอบ

          ๒. นำเสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งต่อไป

     ปิดประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น. นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘