บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเสวนาวิชาการ พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์

 นักศึกษาหลักสูตรศาสนาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รุ่นที่ ๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดโครงการประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง"พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์" โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน มาบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่มีต่อพระพุทธศาสนา เริ่มต้นในช่วงเช้าพระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ,ผศ.ดร.ประธานในพิธี เปิดประชุมเสวนาวิชาการและให้โอวาท ต่อจากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษเรื่อง"การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์" โดยดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ส่วนในช่วงบ่าย พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ ๒๑" และปิดท้ายด้วยการเสวนาวิชาการเรื่อง"พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัฒน์ : วิกฤติหรือโอกาส" โดยพระครูพิลาศสรธรรม , นายอำนวย  สุวรรณคีรี , ดร.ยิ่งศักดิ์  นิติสิงห์ , ดร.รัฐรพี  พิพัฒน์ธนวงศ์ , น.ส.วัชรี  มีศิลป์ และน.สสุนันทา  กริชไกรวรรณ

      นอกจากการเสวนาวิชาการแล้ว ในช่วงหัวค่ำยังมีการสวดพระธรรมพร้อมคำแปล โดยคณะนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา รุ่นที่ ๔ ชุดเข้าแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และการแสดงดนตรีร่วมสมัยเสริมสร้างพลังใจและพลังชีวิต เป็นการผสมผสานระหว่างดนตรีสากล ดนตรีไทยและวงเครื่องสายเข้าด้วยกันอย่างลงตัว

     สำหรับการประชุมเสวนาวิชาการ"พุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์"และการแสดงดนตรีร่วมสมัยเสริมสร้างพลังใจพลังชีวิตในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง