ปรัชญา

ปรัชญามหาวิทยาลัย

                ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา (Academic Excellence based on Buddhism)

 

ปรัชญากองบริการการศึกษา

                บริการฉับไว ใส่ใจพัฒนา  ก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล