ปณิธาน (Aspiration)

กองบริการการศึกษาจะร่วมมือสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ