ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา

ชื่อหน่วยงาน กองบริการการศึกษา : กบศ.  Educational Service Division : ESD

 

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เลขที่ 248 หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท์ : 0-2444-6000 ต่อ 1101-1103 โทรสาร : 0-2444-6072

เว็บไซด์ www.service.mbu.ac.th

 

ประวัติความเป็นมา

     กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2541 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2541 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2541 ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

        1. ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำคู่มือนักศึกษา การรับสมัครนักศึกษา การจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ การจัดตารางการเรียนการสอน 

        2. ฝ่ายเผยแผ่ มีหน้าที่เผยแผ่ธรรมะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และช่องทางอื่นๆ 

        3. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไปทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

        4. ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ทางด้านการสนับสนุนและผลิตสื่อการเรียนการสอนของคณะต่างๆ และดูแลห้องประชุมสัมมนาของมหาวิทยาลัย

        5. ศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแก่เยาวชนและผู้สนใจในด้านพระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

        6. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านต่างประเทศ