ข่าวการจัดโครงการสัมมนาฯ (GE),(BU)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป (GE) และหลักสูตรกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU)

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 

   ๑. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนหมวดศึกษาทั่วไป (GE) และหลักสูตรกลุ่มวิชาพระพุทธศาสนา (BU)

   ๒. เพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเดียวกัน

   ๓. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้มีเครือข่ายทางวิชาการที่มีความเข้มแข็ง

 

กลุ่มเป่าหมาย 

 

   ๑. อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ มมร จำนวน ๑๒๐ รูป/คน

 

สถานที่ดำเนินการ

   

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา