หน้าแรก มมร
หน้าแรก
คณะผู้บริหารกองบริการการศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา
หน่วยงานในสังกัดกองบริการการศึกษา
ติดต่อเรา
หลักสูตร
เช็คเมล์บุคลากร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ปรัชญา: การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะเติมปัญญาให้กับตนเอง ปณิธาน: กองบริการการศึกษาจะร่วมมือสนับสนุน มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนา
หลักสูตร
 • คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  ( 1 ข้อมูลรายการ )

  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
  ภาควิชาศาสนาเปรียบเทียบ  คณะศาสนาและปรัชญา
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  ****************

  ๑.  ชื่อหลักสูตร
  ๑.๑  ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
  ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Comparative Religion

  ๒.  ชื่อปริญญา
  ๒.๑  ภาษาไทย
   ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ศาสนาเปรียบเทียบ)
   ชื่อย่อ  : ศน.บ. (ศาสนาเปรียบเทียบ)
  ๒.๒ ภาษาอังกฤษ
   ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Comparative Religion)
   ชื่อย่อ  : B.A. (Comparative Religion)

  ๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
   ภาควิชาศาสนศาสตร์  คณะศาสนาและปรัชญา
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  ๔.  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
   หลังจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับการประกาศใช้  คณะศาสนาและปรัชญาได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบซึ่งได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖   เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์การจัดหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย  เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางการศึกษาในอนาคต  อีกทั้งเพื่อความ   เป็นเลิศทางด้านวิชาการในหลักคำสอนของศาสนาต่างๆ โดยสามารถเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างกันอย่างถูกต้อง  สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  สมเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย

  ๕.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  ๕.๑   เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสนาต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างถูกต้อง
  ๕.๒  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน  และความต่างกันในศาสนาต่างๆ ตามหลักวิชาการ
  ๕.๓  เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาต่างๆ  อย่างถูกต้อง  และนำหลักคำสอนทางศาสนาไปใช้ใน
          ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
  ๕.๔  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถอธิบายคำสอนจุดหมายสูงสุดของศาสนาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง  และปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพของตน  เมื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนานั้นๆ
  ๕.๕  เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถร่วมมือกับศาสนิกของศาสนาอื่นๆ   สร้างประโยชน์สุขแก่สังคมต่อไป
  ๕.๖   เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา  ค้นคว้า  และการวิจัยต่อไป

  ๖.  หลักสูตร
  ๖.๑  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า            ๑๓๑ หน่วยกิต
  ๖.๒ โครงสร้างหลักสูตร
  ๖.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
  (๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
  (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์     ๕ หน่วยกิต
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๕)   กลุ่มสหศาสตร์       ๒ หน่วยกิต
  ๖.๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๕ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา     ๓๐   หน่วยกิต
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกศาสนาเปรียบเทียบ    ๕๐ หน่วยกิต
  (๓)   กลุ่มวิชาโท      ๑๕ หน่วยกิต
  ๖.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต
  ๖.๓  รายวิชา
  ๖.๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
         วิชาบังคับ     ๙      หน่วยกิต              น  (บ-ป-ต)
   ๔๒๕๑๔๐๑   ภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
   ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)

     * ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  หรือบาลีศึกษา  ๓  ประโยค 
     ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
    วิชาเลือก    ๔    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๒ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๔ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
  (๒)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ๕     หน่วยกิต
    วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
  (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        ๕     หน่วยกิต
    วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
   ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย  ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๑๓๑๒ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ๕ หน่วยกิต
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   วิชาบังคับ     ๓    หน่วยกิต
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
    ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ ๒ (๑-๒-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
  (๕)   กลุ่มสหศาสตร์        ๒   หน่วยกิต
     วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)
    ๖.๓.๒  หมวดวิชาเฉพาะ
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา        ๓๐   หน่วยกิต
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน ๒  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน ๓  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน ๔  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกศาสนาเปรียบเทียบ
     นักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญาที่เลือกเรียนวิชาศาสนาเปรียบเทียบเป็นวิชาเอก    ต้องเรียนรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ  ๕๐  หน่วยกิต  ตามกำหนดดังนี้
    วิชาบังคับ     ๓๒     หน่วยกิต
   ๓๔๑๓๒๐๑ ประวัติศาสตร์ศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๐๒ ศาสนาปฐมบรรพ์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๓๒๐๓ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๐๔ พระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๐๕ ศาสนาเชนและซิกข์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๓๒๐๖ ศาสนาโซโรอัสเตอร์และยูดา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๓ ศาสนาเต๋า  ขงจื้อและชินโต ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๑๔ ศาสนาคริสต์   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๑๕ ศาสนาอิสลาม  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๖ วิธีสอนศาสนา                                                                                ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๗ สตรีกับศาสนา   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๑๘ ศาสนาเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์   ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๙ สัมมนาปัญหาศาสนาเปรียบเทียบ  ๒ (๒-๐-๔)
    วิชาเลือก    ๑๘    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๓๔๑๓๓๐๗ ศาสนา  วัฒนธรรมและสังคมไทย   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๐๘ พิธีกรรมทางศาสนา   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๐๙ ศาสนากับโลกปัจจุบัน   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๑๑ ศาสนากับวัฒนธรรม  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๓๓๑๒ มานุษยวิทยา   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๖๒๐ จิตวิทยาศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๓๒๑ สังคมวิทยาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๒๒ ศาสนากับความตาย ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๒๓ สมาธิในศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๒๔ สัมมนาปัญหาศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๗ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)
   ๕๒๒๓๓๐๕ อารยธรรม   ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๑๓๓๑๐ ระเบียบวิธีวิจัย  ๒ (๒-๐-๔)
   (๓)   กลุ่มวิชาโท
     ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต  ที่เปิด
    สอนในมหาวิทยาลัย  โดยต้องไม่ซ้ำกับวิชาเอกที่เรียนมาแล้ว
    กลุ่มวิชาโทศาสนาเปรียบเทียบ
     นักศึกษาวิชาเอกอื่นที่เลือกศาสนาเปรียบเทียบเป็นวิชาโท  ให้เรียนกลุ่มวิชาโทศาสนาเปรียบเทียบไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ดังนี้
     วิชาบังคับ    ๑๒    หน่วยกิต
   ๓๔๑๓๒๐๑ ประวัติศาสตร์ศาสนา    ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๑๗ สตรีกับศาสนา   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๐๒ ศาสนาปฐมบรรพ์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๘ ศาสนาเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๖ วิธีสอนศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)


    วิชาเลือก    ๓    หน่วยกิต  จากรายวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน
   ๖.๓.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า       ๖   หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
  ๖.๔   ความหมายของรหัสประจำวิชา
    เลขตัวที่  ๑       หมายถึง     คณะ
    เลขตัวที่  ๒      หมายถึง   ภาควิชา
    เลขตัวที่  ๓      หมายถึง   สาขาวิชา
    เลขตัวที่  ๔      หมายถึง   ชั้นปีที่เรียน
    เลขตัวที่  ๕      หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาวิชา
     - เลข  ๑    หมายถึง     ปรัชญา
     - เลข  ๒   หมายถึง     ศาสนา
     - เลข  ๓    หมายถึง     สังคม
     - เลข  ๔    หมายถึง   ภาษา
     - เลข  ๕    หมายถึง   วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
     - เลข  ๖    หมายถึง   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
     - เลข  ๗    หมายถึง   ศิลปะ
     - เลข  ๘    หมายถึง   วรรณคดี
     - เลข  ๙    หมายถึง   ภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์
    เลขตัวที่  ๖ - ๗  หมายถึง    ลำดับวิชาอยู่ภายใต้อาณัติของเลขตัวที่  ๓

           หมายเหตุ   :     อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
           เช่น     น (บ-ป-ต)
          ๓ (๓-๐-๖)
            หมายถึง   -  ๓  หน่วยกิต
        -  บรรยาย  ๓  ชั่วโมง
        -  ไม่มีปฏิบัติ
        -  ศึกษาด้วยตนเอง  ๖  ชั่วโมง

  ๖.๕   แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษา
   ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                              ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๑  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส                              ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒ ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ * ๒ (๑-๒-๔)
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต

    ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                              ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ * ๒ (๑-๒-๔)
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    เลือก                  ๒  หน่วยกิต
                                                                                                         รวม      ๑๕  หน่วยกิต

    ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส                              ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม * ๓ (๓-๒-๖)
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก ๒  หน่วยกิต
    กลุ่มสหศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต
   
            หมายเหตุ  :    รายวิชาที่มีเครื่องหมาย (*)  เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
   ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                               ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๔๑๓๒๐๑ ประวัติศาสตร์ศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๐๔ พระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๐๕ ศาสนาเชนและซิกข์ ๒ (๒-๐-๔)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต                                                                                          รวม     ๑๘  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส   ชื่อวิชา                น  (บ-ป-ต)
   ๓๔๑๓๒๐๒ ศาสนาปฐมบรรพ์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๓๒๐๓ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๓๒๐๖ ศาสนาโซโรอัสเตอร์และยูดา ๒ (๒-๐-๔)
    วิชาเลือก ๕  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต
                                                                                           รวม      ๑๘  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส   ชื่อวิชา                น  (บ-ป-ต)
   ๓๔๑๔๒๑๗ สตรีกับศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๑๓ ศาสนาเต๋าขงจื้อและชินโต ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๑๔ ศาสนาคริสต์ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต
                               รวม      ๑๘  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส   ชื่อวิชา                น  (บ-ป-ต)
   ๓๔๑๔๒๑๕ ศาสนาอิสลาม ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๘ ศาสนาเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๖ วิธีสอนศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๙ สัมมนาปัญหาศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
    วิชาเลือก ๕  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
                                รวม      ๑๗  หน่วยกิต
  ๖.๖   สังเขปรายวิชา
   ๖.๖.๑   สังเขปรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
       รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา น (บ-ป-ต)
   ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
        Thai Language
    ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑  ๓ (๓-๐-๖)
   Fundamental English 1
     คำศัพท์  และหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อให้สามารถใช้ทักษะทั้ง ๔  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๓ (๓-๐-๖)
   Fundamental English 2
    คำศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา  และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อภาษาอังกฤษ
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒
   ๔๒๕๑๔๐๓    ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ ๒ (๒-๐-๔)   
     Fundamental Pali  1
      การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบกัตตุวาจก  และกัมมวาจก
   ๔๒๕๑๔๐๔    ภาษาบาลีพื้นฐาน  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Fundamental Pali  2      
      การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบ  ภาววาจก  เหตุกัตตุวาจก  และเหตุกัมมวาจก  และเพื่อให้สามารถใฝ่  หาความรู้ด้วยตนเองจากคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
       พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๓
   ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑    ๒ (๒-๐-๔)
         Fundamental Sanskrit  1
    ศึกษาความเป็นมาของภาษาสันสกฤต ฝึกการใช้ตัวอักษรเทวนาครี โรมัน และไทยในการอ่านและเขียนสันสกฤต ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ  ทั้งปุลลิงค์  สตรีลิงค์  และนปุงสกลิงค์  บุรุษสรรพนาม  นิยมสรรพ  นาม   และปฤจฉาสรรพนาม  ธาตุหมวดที่ ๑, ๔, ๖ และ ๑๐  วรรตมานาวิภักติ  อนัทยตนภูต  ภวิษยัทวิภักติ  กริยานามธาตุ  ปัญจมีวิภักติ  สัปตมีวิภักติ  กรรมวาจก  ภาววาจก  เหตุกรรตุวาจก  การสนธิเบื้องต้น
    ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
   ๔๒๕๒๔๒๑ สันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)
    Fundamental Sanskrit  2
     ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ การแจกวิภักตินามที่เค้าคำมี ๒ รูปและ ๓ รูป  คุณนาม  การเปรียบเทียบในขั้นวิเศษและอติวิเศษ  การแจกรูปคำที่ลงปัจจัยที่พบมาก  นามศัพท์ที่ไม่แจกตามกฎ  สังขยาศัพท์  นิยมและอนิยมสรรพนาม  กริยาหมวดที่ ๒,  ๓,  ๕,  ๗,  ๘  และ ๙ 
    ศึกษาปโรกษาวิภักติ   แอริสต์ลิงฺ  และลฤงฺ   สนธิโดยละเอียด  ทบทวน
    การแจกคำกริยาทั้งหมด   ศึกษาคำนามกฤต   และคำที่ลงปัจจัย   ตฺวา   ย    ตุมฺ
     อนีย  และ ตวฺย 
    สมาสในภาษาสันสกฤต  ตัตปุรุษะ  กรรมธารยะ  ทวิคุ  ทวันทวะ   พหุวรีหิ อวยยีภาวะ ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤต ให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๐
   ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
     English Grammar 1
    คำนำหน้านาม (Articles)  นาม  สรรพนาม  คุณศัพท์  กริยา  กริยาวิเศษณ์  บุพบท  คำสันธาน  คำอุทาน  กาล  ความสอดคล้องของกาล  (Sequence of Tenses) กรรตุวาจกและกรรมวาจก (Active and Passive Voices)  ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยา (Agreement)  
   ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   English Grammar 2
    ชนิดของประโยค ประโยคเงื่อนไข (If-sentence)  Infinitive, Gerund, Participle คำพูดตรงและคำพูดอ้อม (Direct and indirect speech)  วิธีตอบคำถาม  วิธีอ่านตัวเลข  การจัดเรียงคำในประโยค (Word Order), มาลา (Moods)  เครื่องหมายวรรคตอน 
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
   ๔๒๕๒๔๒๒   การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   English Translation into Thai  1
    ศึกษาหลักการแปล  ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้าง  แบบ Simple Sentence, Compound Sentence และ Complex Sentence  เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่  ประสบการณ์และอาชีพ
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
   ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   English Translation into Thai  2
     ศึกษาหลักการแปล   ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบ
    เดียวกับรายวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทย ๑  แต่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  เช่น   พระพุทธศาสนาคืออะไร   ประวัติย่อพระพุทธศาสนา   หลักคำ
    สอนทางพระพุทธศาสนาและประเภทของศาสนา  เป็นต้น
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๒
   ๔๒๕๒๔๒๔    ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๑ ๒ (๒-๐-๔)   Communicative English Skills 1
      ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  การแนะนำตนเอง  การซื้อของ  การสั่งอาหาร  การสนทนาทางโทรศัพท์  และการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นความชัดเจน ความคล่อง ความเหมาะสม  และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒   
   ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Communicative English Skills  2
     ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นความสามารถในการรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย รวมทั้งในการฟังเรื่องราว  และความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆ จากสื่อภาษา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๔

   ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
    English for Specific Purposes
      คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๕
   (๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
                         Man, Reasoning, Ethics and Aesthetics
     ธรรมชาติของมนุษย์ ด้านการคิด และการใช้เหตุผลต่อการดำรงชีวิตการแสวงหาครรลองที่ดีงามและถูกต้องในการใช้ชีวิต และการทำงาน สร้างเสริมให้เป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ความจริง  และคิดอย่างมีเหตุผล
   ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
           Introduction to Philosophy
     ความหมาย ขอบเขตและลักษณะของปรัชญา แนวคิดของลัทธิปรัชญาต่างๆ ที่สำคัญ   ทั้งปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก   รวมทั้งการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวความเป็นจริงของปัจเจกบุคคลและสังคม
   ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Psychology in Daily Life
     ความหมาย  และขอบข่ายของจิตวิทยา  ความต้องการพื้นฐานของบุคคล ในฐานะที่เป็นต้นตอแห่งพฤติกรรม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สามารถรับรู้ได้ด้วย  ตา  หู  จมูก  และการสัมผัส  ต่อสภาพทางอารมณ์และประสิทธิภาพในการทำงาน ความเครียดและวิธีลดความเครียด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ และความคิดของบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการสื่อความหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น
   ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   Art Appreciation
     หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรผลงานสำคัญทางทัศนศิลป์ หัตถ ศิลป์  และสถาปัตยกรรมของไทย  ภูมิภาคและนานาชาติ  ฝึกให้รู้จัก  เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งนำมาใช้ในชีวิตอย่างมีรสนิยม
   ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)  Music Appreciation
     ความสำคัญของดนตรีกับชีวิต หลักเบื้องต้นของการดนตรี และการประพันธ์เพลงลักษณะ ชนิด และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลัก  และมารยาทในการฟังเพลงชนิดต่างๆ  ฝึกปฏิบัติดนตรี  และฟังเพลง เพื่อให้เก็บความงามและตระหนักในคุณค่า
   ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
   Aesthetics in Thai Prose and Poetry
     งานประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรองไทยที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางวรรณศิลป์และมีคุณค่าต่อชีวิต ฝึกอ่านในใจ และอ่านออกเสียง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของลีลาประพันธ์ของไทย และมองเห็นความงามของภาษา
   (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
                         Society and Laws
     การกำเนิดและลักษณะของกฎหมาย ความจำเป็นของสังคมที่ต้องมีกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
   ๔๒๕๑๓๑๒  มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
   Man and Society
     ความรู้เบื้องต้นของธรรมชาติมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นของสังคมว่าด้วยองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
   ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
    Man and Economy
     ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอดีต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญในด้านธุรกิจและการจัดการ  การตลาด  การเงิน  และการธนาคาร  การคลังของ      รัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดยเน้นให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการปกครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
   ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐ ๔)
    Man and Civilization
     เปรียบเทียบวิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ  รวมทั้งศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
   ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐ ๔)
   Thai Politics and Government
     ความรู้เบื้องต้น และการพัฒนาการของการเมือง และการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
   ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก  ๒ (๒-๐-๔)
    Global lssues
    สถานการณ์โลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนปัญหา   ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสภาวการณ์โลกปัจจุบันและอนาคต
   ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย   ๒ (๒-๐-๔)
    Thai History
    ความเป็นมาของชนชาติไทย ปฐมอาณาจักรไทย อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา  ธนบุรี  รัตนโกสินทร์  เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกไทยและมรดกโลก  พระมหากษัตริย์องค์สำคัญ ๆ
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)
   Mathematical Statistics  
     ประวัติและขอบเขตของวิชาสถิติ  วิธีคำนวณทางสถิติ  การนำเสนอข้อมูลอย่างง่ายๆ  การนำวิธีการสถิติไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาวิธีการประเมินผล
   ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๑  ๒ (๑-๒-๔)
   Introduction to Computers  1
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
    สื่อสารข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดข้อความและโปรแกรมตารางคำนวณ
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
   Introduction to Computers  2
     วิธีการพัฒนาระบบงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นการใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต
   ๔๒๕๒๕๓๓  การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
    Programming
     โครงสร้างของโปรแกรมเวอซวล เบสิค  และรูปแบบในการเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมเวอซวล เบสิค  ชนิดของข้อมูล  โปรแกรม ย่อยฟังก์ชันและการประยุกต์
   ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Mathematics in Daily Life
     รูปแบบต่างๆ ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน  การคิดดอกเบี้ยในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจการที่เป็นระบบสากล  และกิจการที่เป็นระบบสังคมของท้องถิ่นยอมรับการคำนวณภาษีในรูปแบบต่าง ๆ
   ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
    Earth Science
      ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและระบบสุริยจักรวาล  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  กระบวนการเกิด  ทวีป  แม่น้ำ  มหาสมุทร  ทะเล  ภูมิอากาศของโลก  ปรากฏการณ์  ภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากผลของการพัฒนา
   ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)   Chemistry in Daily Life
     ชนิด   คุณภาพ   ประโยชน์และโทษของสารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
    (ผงซักฟอก  แชมพู  สบู่  น้ำยาล้างจาน  เครื่องสำอาง  น้ำยาดับกลิ่น  พลาสติก
    โพลิเมอร์  สีผสมอาหาร  สีย้อม)  วิธีการเลือกใช้สารเคมีที่จำหน่ายในท้องตลาด
   ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Drugs and Daily Life
      ระบบยาของประเทศไทย ความเชื่อมโยงของระบบยากับสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาพปัญหาการใช้ยา และผลกระทบในระดับประเทศ  ชุมชน  และบุคคล  กฎหมายเกี่ยวกับยา  นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติด้านยา การจำแนกยาตามกฎหมาย มาตรฐานยา และเอกสารกำกับยา  อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา  ยากับนิติเวช  การใช้ยาในทางที่ผิด  และหลักการใช้ยา
   ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Physics in Daily Life
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์  อันตราย  ข้อควรระวัง  และหลักเกณฑ์ในการใช้และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  และพลังงานรูปแบบต่างๆ
   ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
    Ethnobotany and Ethnozoology
     ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ หลักเกณฑ์การจำแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืชและสัตว์ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ การอนุรักษ์  การเก็บรวบรวม  การขยายพันธ์  และการจัดทำฐานข้อมูลของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
   ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
    Man and Biosphere
     การวัด และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งผลที่มนุษย์ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เปรียบเทียบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างระบบนิเวศของธรรมชาติ และการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจสังคม  วิเคราะห์แนวทางและองค์กรและกฎหมายภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวมณฑล
   ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
                         Man and Environment
     การแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การทำความเข้าใจและเสนอแนะทางออก เพื่อจะนำไปสู่สังคมโลกที่ยั่งยืนด้วยแนวทางของการใช้สหสาขาแบบองค์รวม
   ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
    Nutrition
     ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหารและอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย  การประเมินภาวะโภชนาการ  และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
   ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
                   lnformation Technology for Further Study
     ความหมายความสำคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล  บริการและการใช้ Internet  การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบค้นสารสนเทศจาก CD–ROM ความหมาย  และความสำคัญของการค้นคว้าการเขียนการรายงานผลการค้นคว้า
   (๕)  กลุ่มสหศาสตร์
   ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
   Eco – Tourism
     ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บทบาทรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
   ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)
   Physical Education and Quality of Life Improvement
     ความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในด้านสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย สุขภาพอนามัย สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬา การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคม เพื่อดำรงอยู่และดำเนินชีวิตที่ดี และการเล่นกีฬา ๑ ประเภท ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความเหมาะสม และความพร้อมของทุกฝ่าย
   ๖.๖.๒  สังเขปรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา
       รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
    Vinayapitaka 1
   ศึกษาประวัติ หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะพิเศษ วิธีบัญญัติพระวินัย  บทบัญญัติ   การปฏิบัติ   การตีความ  และวิธีตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย  จากคัมภีร์มหาวิภังค์  ภิกขุนีวิภังค์  และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฏก  (เล่ม ๑ - ๕)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Vinayapitaka  2
    ศึกษาแนวเดียวกับหลักการในรายวิชา ๓๒๑๑๒๐๑ จากคัมภีร์จุลวัคค์และคัมภีร์ปริวารในพระวินัยปิฎก (เล่ม ๖-๘) ศึกษาเชิงนิติปรัชญา ปรัชญาการ         ปกครอง นิเวศนปรัชญา ปรัชญาการศึกษา โดยเน้นระเบียบมรรยาท หลักการบริหาร หลักการวินิจฉัยอธิกรณ์  และวิธีการตัดสินอธิกรณ์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม
   ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 1
    ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตรวิเคราะห์หลักธรรม  แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๐-๒๔) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน 
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 2
    ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร วิเคราะห์หลักธรรม   แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๑๕–๑๙) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน
   ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 3
    ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร รวมถึงศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม ปรัชญาวัฒนธรรม เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน จากคัมภีร์ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๙–๑๔) 
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka  4
    ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในพระสูตรบางสูตร เน้นหลักคำสอนเรื่องนรก สวรรค์    การเวียนตายเกิดในสังสารวัฏ    รวมถึงแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม    และปรัชญาวัฒนธรรม  จากคัมภีร์ขุททกนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๕-๓๓)
   ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   Abhidhammapitaka 1
      ศึกษาประวัติ    และสาระสำคัญของพระอภิธรรม    จากคัมภีร์ธรรมสังคณี 
    วิภังค์  ธาตุกถา  บุคคลบัญญัติ  และกถาวัตถุในพระอภิธรรมปิฎก (เล่ม ๓๔ - ๓๗)
     และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
   ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Abhidhammapitaka  2
  ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ยมกและปัฏฐานในพระอภิธรรมปิฎก  (เล่ม ๓๘–๔๕)  และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 1
    ฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐาน ตามหลักอานาปานสติ (เฉพาะ ๔ ขั้นแรก) ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice  2
    ศึกษาความหมาย  และหลักการปฏิบัติธุดงค์ ๑๓  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค   และฝึกปฏิบัติกายคตาสติตามแนวกายคตาสติสูตร  ในมัชฌิมนิกาย        อุปริปัณณาสก์
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 3
   ศึกษาและปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร  ในทีฆนิกาย  มหาวัคค์
   ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 4
    ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เน้นการเจริญอานาปานสติในขั้นวิปัสสนา  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
   ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   History of Buddhism
     ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด         ระบบความเชื่อทางศาสนาในอินเดียก่อน
   พุทธกาล  การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา บทบาทพระธรรมทูต การจัดการศึกษา ความสัมพันธ์กับรัฐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ   มูลเหตุการแยกเป็นนิกายต่างๆ  และมูลเหตุความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
   ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   Mahayana Buddhism    
    ศึกษาเหตุการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน มูลเหตุสังคายนา  การเกิดขึ้นของมหายาน  ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน  บุคคลและหลักธรรมสำคัญของมหายาน   และสถานภาพของมหายานในปัจจุบัน
   ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔)   Dhamma in English
     ฝึกพูด เขียนบทความธรรมะ อธิบายธรรมะ อภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ   และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   Principle of Propagation and Rhetoric
    ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและหลักการสมัยใหม่   และฝึกพูดตามหลักวิชาวาทศิลป์
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒ (๒-๐-๔)
   Comparative Religions
    ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง  หลักธรรมขั้นมูลฐาน หลักธรรมชั้นสูง หลักการบริหาร  พิธีกรรม  นิกาย  และจุดมุ่งหมายของศาสนาฮินดู  ยูดาย  คริสต์      อิสลาม  และพระพุทธศาสนา
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกศาสนาเปรียบเทียบ
   ๓๔๑๓๒๐๑  ประวัติศาสตร์ศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)
     History of Religion
     ศึกษากำเนิด  วิวัฒนาการ   คำสอน  และพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ
   ๓๔๑๓๒๐๒ ศาสนาปฐมบรรพ์ ๒ (๒-๐-๔)
     Primitive Religion
    ศึกษากำเนิด   ลักษณะ   และวิวัฒนาการของศาสนา   ลัทธิความเชื่อถือ   ลัทธิภูตผี   ไสยศาสตร์   ศาสนากับการดำเนินชีวิต   และอิทธิพลของศาสนาปฐมบรรพ์ที่มีต่อศาสนาปัจจุบัน
   ๓๔๑๓๒๐๓  ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ๓ (๓-๐-๖)
     Brahminism-Hinduism
    ศึกษาหลักธรรม พิธีกรรม และบทบาทของศาสนาพราหมณ-ฮินดู ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิต   ขนบธรรมเนียมประเพณี   และวัฒนธรรมของศาสนิก
   ๓๔๑๓๒๐๔  พระพุทธศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhism
    ศึกษาหลักธรรม  พิธีกรรม  และบทบาทของพระพุทธศาสนา  ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี   และวัฒนธรรมของศาสนิก
   ๓๔๑๓๒๐๕  ศาสนาเชนและซิกข์ ๒ (๒-๐-๔)
     Jainism and  Sikhism
    ศึกษาหลักธรรม  พิธีกรรม  และบทบาทของศาสนาเชนและซิกข์  ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิต   ขนบธรรมเนียมประเพณี   และวัฒนธรรมของศาสนิก
    ๓๔๑๓๒๐๖ ศาสนาโซโรอัสเตอร์และยูดาย ๒ (๒-๐-๔)
     Zoroastrianism and Judaism
     ศึกษาหลักธรรม    พิธีกรรม    และบทบาทของศาสนาโซโรอัสเตอร์และยูดาย 
  ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของศาสนิก
    ๓๔๑๔๒๑๓ ศาสนาเต๋า ขงจื๊อและชินโต ๓ (๓-๐-๖)
     Taoism, Confucianism and Shinto
    ศึกษาหลักธรรม   พิธีกรรม   และบทบาทของศาสนาเต๋า    ขงจื้อและชินโต 
   ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมของศาสนิก
   ๓๔๑๔๒๑๔  ศาสนาคริสต์ ๓  (๓-๐-๖)
     Christianity
     ศึกษาหลักธรรม  พิธีกรรม  และบทบาทของศาสนาคริสต์ ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิต   ขนบธรรมเนียมประเพณี   และวัฒนธรรมของศาสนิก
   ๓๔๑๔๒๑๕  ศาสนาอิสลาม ๒  (๒-๐-๔)
      Islamism
     ศึกษาหลักธรรม   พิธีกรรม   และบทบาทของศาสนาอิสลาม   ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดำเนินชีวิต   ขนบธรรมเนียมประเพณี   และวัฒนธรรมของศาสนิก
   ๓๔๑๔๒๑๖  วิธีสอนศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
     Methods of Teaching Religion
    ศึกษาวิธีการสอนศาสนาของพระศาสดาในพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์  และศาสนาอิสลาม 
   ๓๔๑๔๒๑๗ สตรีกับศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
         Women and Religion
     ศึกษาแนวความคิด บทบาท สถานภาพ และสิทธิของสตรีในศาสนาฮินดู ศาสนายูดาย   พระพุทธศาสนา   ศาสนาคริสต์   และศาสนาอิสลาม  
   ๓๔๑๔๒๑๘   ศาสนาเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔)
     Critical Comparative Religions
    ศึกษาเปรียบเทียบศาสนาเชิงวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์  ภาษา  ปรัชญา  จุดมุ่งหมาย   และอิทธิพลที่มีต่อการดำเนินชีวิตและสังคม
   ๓๔๑๔๒๑๙  สัมมนาปัญหาศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
     Seminar on the Problems of Comparative Religions
      สัมมนาปัญหาศาสนาเปรียบเทียบในหัวข้อที่สำคัญๆ  ตามที่ผู้สอนกำหนด
   ๓๔๑๓๓๐๗  ศาสนา  วัฒนธรรมและสังคมไทย ๓ (๓-๐-๖)
     Religion Culture and Thai Society 
     ศึกษาลักษณะโครงสร้าง   ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา  วัฒนธรรมและสังคมไทย   และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อศาสนาในปัจจุบัน
   ๓๔๑๓๒๐๘  พิธีกรรมทางศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
     Religious Rite and Ceremony
    ศึกษาลักษณะและความสำคัญของพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์   ศาสนาอิสลาม   และศาสนาฮินดูในประเทศไทย
   ๓๔๑๓๒๐๙  ศาสนากับโลกปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖)
     Religion and the Present World
     วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทขององค์การและบุคลากรพระพุทธศาสนา  การตีความคำสอนของพระพุทธศาสนา  ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนา  และปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
   ๓๔๑๓๒๑๑  ศาสนากับวัฒนธรรม ๒ (๒-๐-๔)
     Religion and Culture
    ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของศาสนาและวัฒนธรรม ความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรม  ศาสนาในฐานะบ่อเกิดที่สำคัญของวัฒนธรรม   และศาสนากับวัฒนธรรมไทย
   ๓๔๑๓๓๑๒  มานุษยวิทยา  ๓ (๓-๐-๖)
     Anthropology
     ความหมาย  และขอบเขตของมานุษยวิทยา  ความเป็นมาของมนุษย์  ทฤษฎีเกี่ยวกับเชื้อชาติ  ความแตกต่างทางด้านกายภาพระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆ  วิวัฒนา การของวัฒนธรรม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของการจัดระเบียบทางสังคมในด้านต่างๆ  เช่น  ระบบครอบครัว  การเมือง  เศรษฐกิจ  ภาษาและศาสนา  
   ๓๔๑๔๖๒๐  จิตวิทยาศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
     Psychology of  Religion
    ศึกษาหลักธรรม  พิธีกรรม  และบทบาทของศาสนาที่มีอิทธิพลต่อแนวความคิด สติปัญญา จิตสำนึก จิตไร้สำนึก และลักษณะการแสดงออกของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   ๓๔๑๔๓๒๑  สังคมวิทยาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
     Religious  Sociology
     ศึกษาศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคม แหล่งกำเนิดที่สำคัญของวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสถาบันทางสังคมอื่นๆ  และอิทธิพลของศาสนาที่มีต่อบุคคลและสังคม 
   ๓๔๑๔๒๒๒  ศาสนากับความตาย ๓ (๓-๐-๖)
     Religion and Death
     ศึกษาความหมาย แนวความคิด  พิธีกรรมของศาสนาต่างๆ  ที่เกี่ยวกับความตาย    ปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย   และการยินยอมให้ผู้อื่นฆ่าตนเอง
   ๓๔๑๔๒๒๓  สมาธิในศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
      Religious  Meditation
      ศึกษาความหมาย ความสำคัญ   และประโยชน์ของสมาธิในศาสนาต่าง ๆ
   ๓๔๑๔๒๒๔  สัมมนาปัญหาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
     Seminar on religious problems
     สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับศาสนาในปัจจุบัน การจัดองค์กรทางศาสนา การเผยแผ่   ความขัดแย้งภายในศาสนาและระหว่างศาสนา   ความขัดแย้งระหว่างโลกทัศน์ของคนสมัยใหม่และโลกทัศน์ของศาสนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา
   ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
      Ethics
     ศึกษาความหมาย ขอบเขต และปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ทฤษฎี จริยศาสตร์ของนักปรัชญาคนสำคัญ  หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม สิทธิและหน้าที่ของบุคคล
   ๓๒๑๔๒๓๗  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhism and Science
    ศึกษาเปรียบเทียบระบบการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์   และความสอดคล้องกันระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ 
   ๕๒๒๓๓๐๕  อารยธรรม ๓ (๓-๐-๖)
     Civilization    
      ความหมายและคำนิยามของอารยธรรม  กำเนิดและวิวัฒนการของอารยธรรมโลก  ตั้งแต่ยุคโบราณ  ยุคกลางจนถึงยุคปัจจุบัน  การแพร่ขยายของอารยธรรมในด้านต่างๆ  เช่น  การเมือง  เศรษฐกิจ  ปรัชญา  ศาสนา  และศิลปวิทยาการต่างๆ
   ๔๒๑๓๓๑๐  ระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
     Research Methodology
    ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การตีความหมายข้อมูล การสรุปผลของงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และ การนำวิธีวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางพุทธศาสนา
  (๓)  กลุ่มวิชาโท
   ๓๔๑๓๒๐๑  ประวัติศาสตร์ศาสนา  ๓ (๓-๐-๖)
     History of Religion
     ศึกษากำเนิด  วิวัฒนาการ   คำสอน  และพิธีกรรมของศาสนาต่าง ๆ
   ๓๔๑๔๒๑๗ สตรีกับศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
         Women and Religion
     ศึกษาแนวความคิด บทบาท สถานภาพ และสิทธิของสตรีในศาสนาฮินดู ศาสนายูดาย   พระพุทธศาสนา   ศาสนาคริสต์   และศาสนาอิสลาม
   ๓๔๑๓๒๐๒  ศาสนาปฐมบรรพ์ ๒ (๒-๐-๔)
     Primitive Religion
    ศึกษากำเนิด   ลักษณะ   และวิวัฒนาการของศาสนา   ลัทธิความเชื่อถือ   ลัทธิภูตผี   ไสยศาสตร์   ศาสนากับการดำเนินชีวิต   และอิทธิพลของศาสนาปฐมบรรพ์ที่มีต่อศาสนาปัจจุบัน
   ๓๔๑๔๒๑๘  ศาสนาเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์  ๒ (๒-๐-๔)
     Critical Comparative Religions
    ศึกษาเปรียบเทียบศาสนาเชิงวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์  ภาษา  ปรัชญา  จุดมุ่งหมาย   และอิทธิพลที่มีต่อการดำเนินชีวิตและสังคม
   ๓๔๑๔๒๑๖  วิธีสอนศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
     Methods of Teaching Religion
    ศึกษาวิธีการสอนศาสนาของพระศาสดาในพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์  และศาสนาอิสลาม 

 • คณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาปรัชญา  ( 1 ข้อมูลรายการ )

  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาปรัชญา
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
  ภาควิชาปรัชญา  คณะศาสนาและปรัชญา
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  ******************

  ๑.  ชื่อหลักสูตร
  ๑.๑  ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา
  ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Philosophy

  ๒.  ชื่อปริญญา
  ๒.๑  ภาษาไทย
   ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (ปรัชญา)
   ชื่อย่อ  : ศน.บ. (ปรัชญา)
  ๒.๒ ภาษาอังกฤษ
   ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Philosophy)
   ชื่อย่อ  : B.A. (Philosophy)

  ๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
   ภาควิชาปรัชญา  คณะศาสนาและปรัชญา
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  ๔.  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
   หลังจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับการประกาศใช้  คณะศาสนาและปรัชญาได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาซึ่งได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙   เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์การจัดหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย  เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางการศึกษาในอนาคต  อีกทั้งเพื่อความเป็นเลิศทาง วิชาการด้านปรัชญา  โดยให้มีกระบวนการสอนในเนื้อหาวิชาที่เหมาะสมสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์  สมเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย
  ๕.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  ๕.๑   เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้และความเข้าใจระบบปรัชญาต่างๆ อย่างถูกต้อง
  ๕.๒  เพื่อให้ผู้ศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และสร้างความก้าวหน้าแก่ชีวิตในทิศทางที่ถูกต้อง
  ๕.๓   เพื่อให้ผู้ศึกษานำแนวของปรัชญาต่างๆ มาประยุกต์อธิบายคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเหมาะสม
  ๕.๔   เพื่อให้ผู้ศึกษาเป็นผู้มีใจกว้าง  รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีวิจารณญาณ
  ๕.๕  เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา  ค้นคว้า  และการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป

  ๖.  หลักสูตร
  ๖.๑  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า            ๑๓๑ หน่วยกิต
  ๖.๒ โครงสร้างหลักสูตร
  ๖.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
  (๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
  (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์     ๕ หน่วยกิต
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๕)   กลุ่มสหศาสตร์       ๒ หน่วยกิต
  ๖.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๕ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา     ๓๐   หน่วยกิต
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกปรัชญา     ๕๐ หน่วยกิต
  (๓)   กลุ่มวิชาโท      ๑๕ หน่วยกิต
  ๖.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต
  ๖.๓  รายวิชา
  ๖.๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
         วิชาบังคับ     ๙      หน่วยกิต              น  (บ-ป-ต)
   ๔๒๕๑๔๐๑   ภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
   ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)
     * ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  หรือบาลีศึกษา  ๓  ประโยค 
     ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
    วิชาเลือก    ๔    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๒ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๔ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
  (๒)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ๕     หน่วยกิต
    วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
  (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        ๕     หน่วยกิต
    วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
   ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๑๓๑๒ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ (๒-๐-๔)

  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ๕ หน่วยกิต
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   วิชาบังคับ     ๓    หน่วยกิต
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖
    วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
    ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ ๒ (๑-๒-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
  (๕)   กลุ่มสหศาสตร์        ๒   หน่วยกิต
     วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)
    ๖.๓.๒  หมวดวิชาเฉพาะ
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา        ๓๐   หน่วยกิต
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน ๒  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน ๓  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน ๔  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกปรัชญา
     นักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญาที่เลือกเรียนวิชาปรัชญาเป็นวิชาเอก 
     ต้องเรียนรายวิชาปรัชญา  ๕๐  หน่วยกิต  ตามกำหนดดังนี้
    วิชาบังคับ     ๓๒     หน่วยกิต
   ๓๓๑๓๑๐๑ ปรัชญาอินเดีย ๑      ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๒ ปรัชญาอินเดีย ๒       ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๔๑๑๔ ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น       ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๔๑๑๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่  ๓ (๓-๐-๖)  ๓๓๑๔๑๑๗ ปรัชญาอัตถิภาวนิยม ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์       ๓ (๓-๐-๖)    
   ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก    ๑๘    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๓๓๑๔๑๑๙ อภิปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๔๑๒๐ ญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๗ สุนทรียศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๓๑๔๑๒๓ ปรัชญาอินเดีย ๓ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๘ ปรัชญาประวัติศาสตร์   ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๓๑๓๑๑๐ ปรัชญาศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๓๑๓๑๑๒ ปรากฎการณ์วิทยา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๓๑๓๑๐๖ ปรัชญาการศึกษา         ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๓๑๓๑๑๑ ปรัชญาสังคมและการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๔๑๑๘ ปรัชญาภาษา  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๓๑๔๑๒๑ ปรัชญาเปรียบเทียบ    ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๔๑๒๒ ปัญหาปรัชญา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๓๑๓๑๐๙ ตรรกวิทยาสัญลักขณ์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๑๓ จริยศาสตร์ศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๓๑๔๑๒๔ สัมมนาปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๘ พุทธตรรกวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๔ พุทธจริยศาสตร์  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๔๓๓๙ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๑๓๓๑๐ ระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
   (๓)   กลุ่มวิชาโท
      ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต  ที่เปิด
     สอนในมหาวิทยาลัย  โดยต้องไม่ซ้ำกับวิชาเอกที่เรียนมาแล้ว
     กลุ่มวิชาโทปรัชญา
      นักศึกษาวิชาเอกอื่นที่เลือกปรัชญาเป็นวิชาโท  ให้เรียนกลุ่มวิชาโทปรัชญาไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ดังนี้
      วิชาบังคับ    ๑๒    หน่วยกิต
   ๓๓๑๓๑๐๑ ปรัชญาอินเดีย ๑      ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์        ๓ (๓-๐-๖)    
    วิชาเลือก    ๓    หน่วยกิต  จากรายวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน
   ๖.๓.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า           ๖     หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่

  ๖.๔   ความหมายของรหัสประจำวิชา
   เลขตัวที่  ๑       หมายถึง     คณะ
   เลขตัวที่  ๒      หมายถึง   ภาควิชา
   เลขตัวที่  ๓      หมายถึง   สาขาวิชา
   เลขตัวที่  ๔      หมายถึง   ชั้นปีที่เรียน
   เลขตัวที่  ๕      หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาวิชา
    - เลข  ๑    หมายถึง     ปรัชญา
    - เลข  ๒   หมายถึง     ศาสนา
    - เลข  ๓    หมายถึง     สังคม
    - เลข  ๔    หมายถึง   ภาษา
    - เลข  ๕    หมายถึง   วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
    - เลข  ๖    หมายถึง   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
    - เลข  ๗    หมายถึง   ศิลปะ
    - เลข  ๘    หมายถึง   วรรณคดี
    - เลข  ๙    หมายถึง   ภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์  
   เลขตัวที่  ๖ - ๗  หมายถึง ลำดับวิชาอยู่ภายใต้อาณัติของเลขตัวที่  ๓
           หมายเหตุ   :     อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
           เช่น     น (บ-ป-ต)
          ๓ (๓-๐-๖)
            หมายถึง   -  ๓  หน่วยกิต
        -  บรรยาย  ๓  ชั่วโมง
        -  ไม่มีปฏิบัติ
        -  ศึกษาด้วยตนเอง  ๖  ชั่วโมง
  ๖.๕   แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษา
   ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๑  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต
   ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒ ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ * ๒ (๑-๒-๔)
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต

    ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ * ๒ (๑-๒-๔)
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    เลือก                  ๒  หน่วยกิต
                                                                                                         รวม      ๑๕  หน่วยกิต
    ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม * ๓ (๓-๒-๖)
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก ๒  หน่วยกิต
    กลุ่มสหศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต
            หมายเหตุ  :    รายวิชาที่มีเครื่องหมาย (*)  เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
   ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                              ชื่อวิชา    น (บ-ป-ต)
   ๓๓๑๓๑๐๑ ปรัชญาอินเดีย ๑        ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์         ๓ (๓-๐-๖)    
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต                                                                                         รวม      ๑๙  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส   ชื่อวิชา                 น  (บ-ป-ต)
   ๓๓๑๓๑๐๒ ปรัชญาอินเดีย ๒         ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๐๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่                              ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต                                                                                         รวม      ๑๖  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส   ชื่อวิชา                น  (บ-ป-ต)
   ๓๓๑๔๑๑๔ ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น       ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๔๑๑๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต                                                                                         รวม      ๑๘  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส   ชื่อวิชา                 น  (บ-ป-ต)
   ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๔๑๑๗ ปรัชญาอัตถิภาวนิยม  ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๖  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต
                                                                                           รวม      ๑๘  หน่วยกิต
  ๖.๖   สังเขปรายวิชา
   ๖.๖.๑   สังเขปรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
       รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา   น (บ-ป-ต)
   ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖)
        Thai Language
    ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑    ๓ (๓-๐-๖)
   Fundamental English 1
     คำศัพท์  และหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อให้สามารถใช้ทักษะทั้ง ๔  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒   ๓ (๓-๐-๖)
   Fundamental English 2
    คำศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา  และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อภาษาอังกฤษ
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒
   ๔๒๕๑๔๐๓    ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   Fundamental Pali  1
      การอ่าน  การเขียน   และหลักไวยากรณ์บาลีขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถ
    แปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบกัตตุวาจก  และกัมมวาจก
   ๔๒๕๑๔๐๔    ภาษาบาลีพื้นฐาน  ๒  ๒ (๒-๐-๔)
   Fundamental Pali  2      
      การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบ  ภาววาจก  เหตุกัตตุวาจก  และเหตุกัมมวาจก  และเพื่อให้สามารถใฝ่  หาความรู้ด้วยตนเองจากคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
       พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๓
    ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑    ๒ (๒-๐-๔)
         Fundamental Sanskrit  1
    ศึกษาความเป็นมาของภาษาสันสกฤต ฝึกการใช้ตัวอักษรเทวนาครี โรมัน และไทยในการอ่านและเขียนสันสกฤต ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ  ทั้งปุลลิงค์  สตรีลิงค์  และนปุงสกลิงค์  บุรุษสรรพนาม  นิยมสรรพ  นาม   และปฤจฉาสรรพนาม  ธาตุหมวดที่ ๑, ๔, ๖ และ ๑๐  วรรตมานาวิภักติ  อนัทยตนภูต  ภวิษยัทวิภักติ  กริยานามธาตุ  ปัญจมีวิภักติ  สัปตมีวิภักติ  กรรมวาจก  ภาววาจก  เหตุกรรตุวาจก  การสนธิเบื้องต้น
    ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
    ๔๒๕๒๔๒๑ สันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)
    Fundamental Sanskrit  2
     ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ การแจกวิภักตินามที่เค้าคำมี ๒ รูป  และ ๓ รูป  คุณนาม  การเปรียบเทียบในขั้นวิเศษและอติวิเศษ  การแจกรูปคำที่ลงปัจจัยที่พบมาก  นามศัพท์ที่ไม่แจกตามกฎ  สังขยาศัพท์  นิยมและอนิยมสรรพนาม  กริยาหมวดที่ ๒,  ๓,  ๕,  ๗,  ๘  และ ๙ 
    ศึกษาปโรกษาวิภักติ  แอริสต์ลิงฺ และลฤงฺ  สนธิโดยละเอียด  ทบทวนการแจกคำกริยาทั้งหมด  ศึกษาคำนามกฤต  และคำที่ลงปัจจัย  ตฺวา  ย   ตุมฺ  อนีย  และ ตวฺย 
    สมาสในภาษาสันสกฤต  ตัตปุรุษะ  กรรมธารยะ  ทวิคุ  ทวันทวะ   พหุวรีหิ อวยยีภาวะ ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๐
   ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
     English Grammar 1
    คำนำหน้านาม (Articles)  นาม  สรรพนาม  คุณศัพท์  กริยา  กริยาวิเศษณ์  บุพบท  คำสันธาน  คำอุทาน  กาล  ความสอดคล้องของกาล  (Sequence of Tenses) กรรตุวาจกและกรรมวาจก (Active and Passive Voices)  ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยา (Agreement)  
   ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   English Grammar 2
    ชนิดของประโยค ประโยคเงื่อนไข (If-sentence)  Infinitive, Gerund, Participle คำพูดตรงและคำพูดอ้อม (Direct and indirect speech)  วิธีตอบคำถาม  วิธีอ่านตัวเลข  การจัดเรียงคำในประโยค (Word Order), มาลา (Moods)  เครื่องหมายวรรคตอน 
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
   ๔๒๕๒๔๒๒   การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   English Translation into Thai  1
    ศึกษาหลักการแปล  ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้าง  แบบ Simple Sentence, Compound Sentence และ Complex Sentence  เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่  ประสบการณ์และอาชีพ
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
   ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   English Translation into Thai  2

     ศึกษาหลักการแปล ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบเดียวกับรายวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทย ๑  แต่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธศาสนาคืออะไร  ประวัติย่อพระพุทธศาสนา  หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและประเภทของศาสนา  เป็นต้น
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๒
   ๔๒๕๒๔๒๔    ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๑ ๒ (๒-๐-๔)   Communicative English Skills 1
      ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น     การแนะนำ
    ตนเอง  การซื้อของ  การสั่งอาหาร  การสนทนาทางโทรศัพท์  และการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นความชัดเจน ความคล่อง ความเหมาะสม  และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒   
   ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Communicative English Skills  2
     ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นความสามารถในการรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย รวมทั้งในการฟังเรื่องราว  และความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆ จากสื่อภาษา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๔
   ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
    English for Specific Purposes
      คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๕
  (๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
                         Man, Reasoning, Ethics and Aesthetics
     ธรรมชาติของมนุษย์ ด้านการคิด และการใช้เหตุผลต่อการดำรงชีวิตการแสวงหาครรลองที่ดีงามและถูกต้องในการใช้ชีวิต และการทำงาน สร้างเสริมให้เป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ความจริง  และคิดอย่างมีเหตุผล
   ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
   Introduction to Philosophy

     ความหมาย ขอบเขตและลักษณะของปรัชญา แนวคิดของลัทธิปรัชญาต่างๆ ที่สำคัญ   ทั้งปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก   รวมทั้งการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวความเป็นจริงของปัจเจกบุคคลและสังคม
    ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Psychology in Daily Life
     ความหมาย  และขอบข่ายของจิตวิทยา  ความต้องการพื้นฐานของบุคคล ในฐานะที่เป็นต้นตอแห่งพฤติกรรม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สามารถรับรู้ได้ด้วย  ตา  หู  จมูก  และการสัมผัส  ต่อสภาพทางอารมณ์และประสิทธิภาพในการทำงาน ความเครียดและวิธีลดความเครียด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ และความคิดของบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการสื่อความหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น
   ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   Art Appreciation
     หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรผลงานสำคัญทางทัศนศิลป์ หัตถ ศิลป์  และสถาปัตยกรรมของไทย  ภูมิภาคและนานาชาติ  ฝึกให้รู้จัก  เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งนำมาใช้ในชีวิตอย่างมีรสนิยม
   ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)  Music Appreciation
     ความสำคัญของดนตรีกับชีวิต หลักเบื้องต้นของการดนตรี และการประพันธ์เพลง  ลักษณะ ชนิด และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลักและมารยาทในการฟังเพลงชนิดต่างๆ  ฝึกปฏิบัติดนตรี  และฟังเพลง เพื่อให้เก็บความงามและตระหนักในคุณค่า
   ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
   Aesthetics in Thai Prose and Poetry
     งานประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรองไทยที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางวรรณศิลป์และมีคุณค่าต่อชีวิต ฝึกอ่านในใจ และอ่านออกเสียง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของลีลาประพันธ์ของไทย และมองเห็นความงามของภาษา


  (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
                         Society and Laws
     การกำเนิดและลักษณะของกฎหมาย ความจำเป็นของสังคมที่ต้องมีกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
   ๔๒๕๑๓๑๒  มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
   Man and Society
     ความรู้เบื้องต้นของธรรมชาติมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นของสังคมว่าด้วยองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย  
   ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
    Man and Economy
     ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอดีต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญในด้านธุรกิจและการจัดการ  การตลาด  การเงิน  และการธนาคาร  การคลังของ      รัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดยเน้นให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการปกครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
   ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐ ๔)
    Man and Civilization
     เปรียบเทียบวิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ  รวมทั้งศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
   ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐ ๔)
   Thai Politics and Government

     ความรู้เบื้องต้น และการพัฒนาการของการเมือง และการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
   ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก  ๒ (๒-๐-๔)
    Global lssues
    สถานการณ์โลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนปัญหา   ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสภาวการณ์โลกปัจจุบันและอนาคต
   ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย   ๒ (๒-๐-๔)
    Thai History
    ความเป็นมาของชนชาติไทย ปฐมอาณาจักรไทย อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา  ธนบุรี  รัตนโกสินทร์  เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกไทยและมรดกโลก  พระมหากษัตริย์องค์สำคัญ ๆ
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)
   Mathematical Statistics  
     ประวัติและขอบเขตของวิชาสถิติ  วิธีคำนวณทางสถิติ  การนำเสนอข้อมูลอย่างง่ายๆ  การนำวิธีการสถิติไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาวิธีการประเมินผล
   ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๑  ๒ (๑-๒-๔)
   Introduction to Computers  1
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
    สื่อสารข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดข้อความและโปรแกรมตารางคำนวณ
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
   Introduction to Computers  2
     วิธีการพัฒนาระบบงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นการใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต
   ๔๒๕๒๕๓๓  การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
    Programming
     โครงสร้างของโปรแกรมเวอซวล เบสิค  และรูปแบบในการเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมเวอซวล เบสิค  ชนิดของข้อมูล  โปรแกรม ย่อยฟังก์ชันและการประยุกต์
   ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Mathematics in Daily Life
     รูปแบบต่างๆ ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน  การคิดดอกเบี้ยในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจการที่เป็นระบบสากล  และกิจการที่เป็นระบบสังคมของท้องถิ่นยอมรับการคำนวณภาษีในรูปแบบต่าง ๆ
   ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
    Earth Science
      ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและระบบสุริยจักรวาล  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  กระบวนการเกิด  ทวีป  แม่น้ำ  มหาสมุทร  ทะเล  ภูมิอากาศของโลก  ปรากฏการณ์  ภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากผลของการพัฒนา
   ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)   Chemistry in Daily Life
     ชนิด   คุณภาพ   ประโยชน์และโทษของสารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
    (ผงซักฟอก  แชมพู  สบู่  น้ำยาล้างจาน  เครื่องสำอาง  น้ำยาดับกลิ่น  พลาสติก
    โพลิเมอร์  สีผสมอาหาร  สีย้อม)  วิธีการเลือกใช้สารเคมีที่จำหน่ายในท้องตลาด
   ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Drugs and Daily Life
      ระบบยาของประเทศไทย ความเชื่อมโยงของระบบยากับสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาพปัญหาการใช้ยา และผลกระทบในระดับประเทศ  ชุมชน  และบุคคล  กฎหมายเกี่ยวกับยา  นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติด้านยา การจำแนกยาตามกฎหมาย มาตรฐานยา และเอกสารกำกับยา  อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา  ยากับนิติเวช  การใช้ยาในทางที่ผิด  และหลักการใช้ยา
   ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Physics in Daily Life
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์  อันตราย  ข้อควรระวัง  และหลักเกณฑ์ในการใช้และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  และพลังงานรูปแบบต่างๆ
   ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
    Ethnobotany and Ethnozoology
     ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ หลักเกณฑ์การจำแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืชและสัตว์ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ การอนุรักษ์  การเก็บรวบรวม  การขยายพันธ์  และการจัดทำฐานข้อมูลของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
   ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
    Man and Biosphere
     การวัด และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งผลที่มนุษย์ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เปรียบเทียบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างระบบนิเวศของธรรมชาติ และการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจสังคม  วิเคราะห์แนวทางและองค์กรและกฎหมายภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวมณฑล
   ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
            Man and Environment
     การแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การทำความเข้าใจและเสนอแนะทางออก เพื่อจะนำไปสู่สังคมโลกที่ยั่งยืนด้วยแนวทางของการใช้สหสาขาแบบองค์รวม
   ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
    Nutrition
     ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหารและอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย  การประเมินภาวะโภชนาการ  และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
   ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
                   lnformation Technology for Further Study
     ความหมายความสำคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล  บริการและการใช้ Internet  การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบค้นสารสนเทศจาก CD–ROM ความหมาย  และความสำคัญของการค้นคว้าการเขียนการรายงานผลการค้นคว้า
  (๕)  กลุ่มสหศาสตร์
   ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
   Eco – Tourism
     ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บทบาทรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
   ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)
   Physical Education and Quality of Life Improvement
     ความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในด้านสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย สุขภาพอนามัย สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬา การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคม เพื่อดำรงอยู่และดำเนินชีวิตที่ดี และการเล่นกีฬา ๑ ประเภท ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความเหมาะสม และความพร้อมของทุกฝ่าย
   ๖.๖.๒  สังเขปรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา
       รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
    Vinayapitaka 1
   ศึกษาประวัติ หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะพิเศษ วิธีบัญญัติพระวินัย  บทบัญญัติ   การปฏิบัติ   การตีความ  และวิธีตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย  จากคัมภีร์มหาวิภังค์  ภิกขุนีวิภังค์  และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฏก  (เล่ม ๑ - ๕)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Vinayapitaka  2
    ศึกษาแนวเดียวกับหลักการในรายวิชา ๓๒๑๑๒๐๑ จากคัมภีร์จุลวัคค์และคัมภีร์ปริวารในพระวินัยปิฎก (เล่ม ๖-๘) ศึกษาเชิงนิติปรัชญา ปรัชญาการปกครอง นิเวศนปรัชญา ปรัชญาการศึกษา โดยเน้นระเบียบมรรยาท หลักการบริหาร  หลักการวินิจฉัยอธิกรณ์  และวิธีการตัดสินอธิกรณ์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม
    ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 1
    ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตรวิเคราะห์หลักธรรม  แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๐-๒๔) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน 
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 2
    ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร วิเคราะห์หลักธรรม   แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๑๕–๑๙) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน
    ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 3
    ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร รวมถึงศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม ปรัชญาวัฒนธรรม เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน จากคัมภีร์ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๙–๑๔) 
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka  4
    ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในพระสูตรบางสูตร เน้นหลักคำสอนเรื่องนรก สวรรค์    การเวียนตายเกิดในสังสารวัฏ    รวมถึงแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม    และปรัชญาวัฒนธรรม  จากคัมภีร์ขุททกนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๕-๓๓)
    ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   Abhidhammapitaka 1
      ศึกษาประวัติ   และสาระสำคัญของพระอภิธรรม   จากคัมภีร์ธรรมสังคณี 
     วิภังค์  ธาตุกถา  บุคคลบัญญัติ  และกถาวัตถุในพระอภิธรรมปิฎก (เล่ม ๓๔ - ๓๗) และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

    ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Abhidhammapitaka  2
  ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ยมกและปัฎฐานในพระอภิธรรมปิฎก  (เล่ม ๓๘–๔๕)  และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 1
    ฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐาน ตามหลักอานาปานสติ (เฉพาะ ๔ ขั้นแรก) ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice  2
    ศึกษาความหมาย  และหลักการปฏิบัติธุดงค์ ๑๓  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค   และฝึกปฏิบัติกายคตาสติตามแนวกายคตาสติสูตร  ในมัชฌิมนิกาย        อุปริปัณณาสก์
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 3
   ศึกษาและปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร  ในทีฆนิกาย  มหาวัคค์
    ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 4
    ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เน้นการเจริญอานาปานสติในขั้นวิปัสสนา  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
    ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   History of Buddhism
     ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด ระบบความเชื่อทางศาสนาในอินเดียก่อนพุทธกาล  การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา บทบาทพระธรรมทูต การจัดการศึกษา ความสัมพันธ์กับรัฐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ   มูลเหตุการแยกเป็นนิกายต่างๆ  และมูลเหตุความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
    ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   Mahayana Buddhism    
    ศึกษาเหตุการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน มูลเหตุสังคายนา  การเกิดขึ้นของมหายาน  ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน  บุคคลและหลักธรรมสำคัญของมหายาน   และสถานภาพของมหายานในปัจจุบัน
    ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔)   Dhamma in English
     ฝึกพูด เขียนบทความธรรมะ อธิบายธรรมะ อภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ   และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   Principle of Propagation and Rhetoric
    ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและหลักการสมัยใหม่   และฝึกพูดตามหลักวิชาวาทศิลป์
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒ (๒-๐-๔)
   Comparative Religions
    ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง  หลักธรรมขั้นมูลฐาน หลักธรรมชั้นสูง หลักการบริหาร  พิธีกรรม  นิกาย  และจุดมุ่งหมายของศาสนาฮินดู  ยูดาย  คริสต์      อิสลาม  และพระพุทธศาสนา
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกปรัชญา
   ๓๓๑๓๑๐๑  ปรัชญาอินเดีย ๑ ๓ (๓-๐-๖)
     Indian  Philosophy 1
    ศึกษาลักษณะ พื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต และวิธีการของปรัชญาอินเดีย  ปรัชญาพระเวท   อุปนิษัท  จารวาก   เชน  และพุทธปรัชญา
   ๓๓๑๓๑๐๒ ปรัชญาอินเดีย ๒ ๓ (๓-๐-๖)
     Indian  Philosophy 2
     ศึกษาปรัชญานยายะ  ไวเศษิกะ  สางขยะ  โยคะ  มีมามสา  และเวทานตะ
   ๓๓๑๔๑๑๔ ปรัชญาจีนและญี่ปุ่น ๓ (๓-๐-๖)
     Chinese and Japanese Philosophy
     ศึกษาปรัชญาขงจื๊อ เหลาจื๊อ  ม่อจื๊อ จวงจื๊อ  เม่งจื๊อ  ซุ่นจื๊อ ปรัชญาจีนปัจจุบัน  ปรัชญาลัทธิชินโต   ลัทธิบูชิโด   และพุทธศาสนานิกายเซ็น
   ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก  ๓ (๓-๐-๖)
     Greek  Philosophy
     ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก ตั้งแต่ปรัชญาธาเลส กลุ่มโซฟิสต์  โสคราตีส   เพลโต   อริสโตเติล   และปรัชญากรีกยุคหลังอริสโตเติล
   ๓๓๑๔๑๑๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยกลาง  ๒ (๒-๐-๔)
     Medieval Philosophy
     ศึกษากำเนิดของปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาปิตาจารย์และปรัชญาอัสมาจารย์  และอิทธิพลของปรัชญาคริสต์ต่อสังคมยุโรปสมัยกลาง
   ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
     Contemporary Philosophy
     ศึกษาวิธีการของปรัชญาอัชฌัตติกญาณนิยม ปฏิบัตินิยม ปฏิฐานนิยม ประโยชน์นิยม  สัจนิยมใหม่  และปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพของมนุษย์ในอัตถิภาวนิยม
   ๓๓๑๓๑๐๕ ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่ ๓ (๓-๐-๖)
     Modern Philosophy
     ศึกษาแนวความคิดปรัชญาสมัยใหม่ เน้นปรัชญาของเดส์คาร์ตส์ ไลบ์นิซ เบคอน   ฮูม   ล็อค   เบิร์กเลย์   นิทเช  โชเปนเฮาเออร์   เฮเกล   คานท์   และมาร์กซ์
   ๓๓๑๔๑๑๗ ปรัชญาอัตถิภาวนิยม ๓ (๓-๐-๖)
     Existentialism
     ศึกษาประวัติและทฤษฎีของปรัชญาอัตถิภาวนิยม  ตามแนวความคิดของกีร์เกกอร์ด  จัสเปอร์ส  ไฮแดกเกอร์  ซาร์ตร์  และกามูส์
   ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Ethics
     ศึกษาความหมาย ขอบเขต และปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ทฤษฎี จริยศาสตร์ของนักปรัชญาคนสำคัญ  หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม  สิทธิและหน้าที่ของบุคคล
   ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
     Theravada  Philosophy
     ศึกษาหลักธรรมเรื่องโลก  มนุษย์   กรรม   สังสารวัฏ  ไตรลักษณ์  และนิพพาน
   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
     Mahayana  Philosophy
     ศึกษาประวัติพุทธศาสนามหายาน   ทรรศนะเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์   ทรรศนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  ปรัชญาของนิกายมาธยามิก  นิกายโยคาจาร  นิกายสุขาวดี  นิกายเซ็น   และนิกายวัชรยาน
   ๓๓๑๔๑๑๙ อภิปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
     Metaphysics
    ศึกษาความหมาย     ขอบเขต     ปัญหาของอภิปรัชญา     ทฤษฎีทางอภิปรัชญา
  ของเพลโต  อริสโตเติล  คานท์  สปิโนซา  ออกัสติน  และแนวความคิดทางอภิปรัชญาของอุปนิษัท  เวทานตะ   และเชน
   ๓๓๑๔๑๒๐ ญาณวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
     Epistemology
     ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับบ่อเกิดและขอบเขตของความรู้   ประเภทของความรู้   วิธี
     การแสวงหาความรู้  หลักเกณฑ์การตัดสินความเป็นจริงเกี่ยวกับความรู้ของสำนักปรัชญาที่สำคัญ โดยเฉพาะสำนักประสบการณ์นิยม  เหตุผลนิยม  และปรากฏ   การณ์นิยม 
   ๓๓๑๓๑๐๗ สุนทรียศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
     Aesthetics
     ศึกษาความหมาย    ปัญหา   วิธีการของสุนทรียศาสตร์     ทฤษฎีความงามและศิลปะของนักปรัชญาคนสำคัญ      ความสัมพันธ์ระหว่างความงามกับศิลปะและความ
     จริง   และสุนทรียศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
   ๓๓๑๔๑๒๓  ปรัชญาอินเดีย ๓ ๓ (๓-๐-๖)
     Indian  Philosophy 3
     ศึกษาปรัชญาของรามกฤษณะ  วิเวกานันทะ  รพินทรนาถ ฐากูร  โอโรพินโท  มหาตมาคานธี   ภัฏฏาจารย์   ราธกฤษณัน   และมูฮัมหมัด อิกบาล
   ๓๓๑๓๑๐๘  ปรัชญาประวัติศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
     Philosophy of History
     ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิชาปรัชญาประวัติศาสตร์ ปรัชญาและแนวคิดของนักปรัชญาประวัติศาสตร์คนสำคัญ เช่น  รุสโซ   เฮเกล   มาร์กซ์
   ๓๓๑๓๑๑๐ ปรัชญาศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)
     Philosophy of Religion
    ศึกษาความหมายและขอบเขตของปรัชญาศาสนา ความแตกต่างระหว่างศาสนา  ปรัชญา  และวิทยาศาสตร์  ปรัชญาเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เหตุผลและศรัทธาในศาสนาตามแนวคิดของเทวนิยมกับอเทวนิยม
   ๓๓๑๓๑๑๒ ปรากฏการณ์วิทยา ๒ (๒-๐-๔)
     Phenomenology
     ศึกษาทฤษฎีและวิธีการทางปรากฏการณ์วิทยา ปรากฏการณ์ของโลก   สสาร   จิต   ข้อเท็จจริง    และแนวคิดทางปรากฏการณ์วิทยาของนักปรัชญาคนสำคัญ
   ๓๓๑๓๑๐๖ ปรัชญาการศึกษา ๒ (๒-๐-๔)
     Philosophy of Education
    ศึกษาจุดมุ่งหมายของปรัชญาการศึกษา    หลักการเรียนรู้    วิธีการสอนการทดสอบ   การประเมินผล   การบริหารการศึกษา   การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์ และแนวความคิดของนักปรัชญาการศึกษาคนสำคัญ
   ๓๓๑๓๑๑๑ ปรัชญาสังคมและการเมือง ๓ (๓-๐-๖)
     Social and Political Philosophy
     ศึกษามโนทัศน์ทางปรัชญาสังคมและการเมืองเกี่ยวกับ รัฐ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค  และความยุติธรรม  วิเคราะห์สังคมและการเมืองไทยเชิงปรัชญา  และหลักการปกครองตามแนวพุทธศาสตร์
   ๓๓๑๔๑๑๘  ปรัชญาภาษา ๒ (๒-๐-๔)
     Philosophy of Language
     ศึกษาวิวัฒนาการของปรัชญาภาษา ความสำคัญของภาษา  ปรัชญาภาษากับญาณวิทยา ภาษาในฐานะทำหน้าที่อธิบายความจริง และทฤษฎีทางปรัชญาภาษาของนักปรัชญาคนสำคัญ
   ๓๓๑๔๑๒๑  ปรัชญาเปรียบเทียบ ๓ (๓-๐-๖)
     Comparative Philosophy
     ศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกกับตะวันออก  แนวความคิดทางปรัชญาสำนักต่างๆ เรื่องโลก  สสาร  ชีวิต  วิญญาณ  พระเจ้า  ความหลุดพ้น  และในด้าน     จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์
   ๓๓๑๔๑๒๒ ปัญหาปรัชญา ๒ (๒-๐-๔)
     Problems of  Philosophy
     ศึกษาปัญหาปรัชญาด้านอภิปรัชญา  จริยศาสตร์  ญาณวิทยา  สุนทรียศาสตร์  และปัญหาอื่นๆ
   ๓๓๑๓๑๐๙  ตรรกวิทยาลัญลักขณ์เบื้องต้น ๓ (๓-๐-๖)
     Introduction to Symbolic Logic
     ศึกษาความหมายของตรรกวิทยาสัญลักขณ์กับตรรกวิทยาทั่วไป  ข้อความเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน  ความสมเหตุสมผล  ตารางความจริง  กฎพื้นฐานทางตรรกวิทยา    เทอมทางตรรกวิทยา    การพิสูจน์ และการทดสอบความสมเหตุสมผล
   ๓๓๑๓๑๑๓ จริยศาสตร์ศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
    Religious  Ethics
     ศึกษาลักษณะ   ขอบเขต   เนื้อหา  วิธีการ  และอิทธิพลของจริยศาสตร์ในศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย
   ๓๓๑๔๑๒๔ สัมมนาปรัชญา ๓ (๓-๐-๖)
     Seminar on Philosophy
     สัมมนาความคิดทางปรัชญาและวิธีการหาเหตุผลทางปรัชญา ตามที่ผู้สอนกำหนด 
   ๓๒๑๔๒๓๘ พุทธตรรกวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhist  Logic
     ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  และวิธีการของพุทธตรรกวิทยา  เรื่องประเภทของความจริง  การตัดสินความจริง  ขณิกวาท  กฎแห่งเหตุผล  ปรมัตถสัจจะ  และความจริงที่เกี่ยวกับโลกภายนอก
   ๓๒๑๔๒๓๔  พุทธจริยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
     Buddhist  Ethics
     ศึกษาความหมายของศีลธรรม จริยธรรม จริยศึกษา และจริยศาสตร์   พิจารณาเกณฑ์การตัดสินความดี  และอุดมคติของชีวิตในพุทธศาสนา
   ๓๒๑๔๓๓๙ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhism and State 
     ศึกษาบทบาท ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อรัฐจากพระไตรปิฎกและอรรถกถา   และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการปกครองของไทย
   ๔๒๑๓๓๑๐  ระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
     Research Methodology
     ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย   การสุ่มตัวอย่าง    การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
     ข้อมูล   การตีความหมายข้อมูล   การสรุปผลของงานวิจัย   การนำเสนอผลงานวิจัย และการนำวิธีวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางพุทธศาสนา
   (๓)   กลุ่มวิชาโท
   ๓๓๑๓๑๐๑  ปรัชญาอินเดีย ๑ ๓ (๓-๐-๖)
     Indian  Philosophy 1
    ศึกษาลักษณะ พื้นฐาน ความหมาย ขอบเขต และวิธีการของปรัชญาอินเดีย  ปรัชญาพระเวท   อุปนิษัท  จารวาก   เชน  และพุทธปรัชญา
   ๓๓๑๓๑๐๓ ปรัชญากรีก  ๓ (๓-๐-๖)
     Greek  Philosophy
     ศึกษากำเนิดและวิวัฒนาการของปรัชญากรีก ตั้งแต่ปรัชญาธาเลส กลุ่มโซฟิสต์  โสคราตีส   เพลโต   อริสโตเติล   และปรัชญากรีกยุคหลังอริสโตเติล
   ๓๓๑๓๑๐๔ จริยศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Ethics
     ศึกษาความหมาย ขอบเขต และปัญหาพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ทฤษฎี จริยศาสตร์ของนักปรัชญาคนสำคัญ  หลักเกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม  สิทธิและหน้าที่ของบุคคล
   ๓๓๑๔๑๑๖ ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย ๓ (๓-๐-๖)
     Contemporary Philosophy
     ศึกษาวิธีการของปรัชญาอัชฌัตติกญาณนิยม ปฏิบัตินิยม ปฏิฐานนิยม ประโยชน์นิยม  สัจนิยมใหม่  และปัญหาเกี่ยวกับเสรีภาพของมนุษย์ในอัตถิภาวนิยม


  ………………………


 • คณะศาสนาและปรัชญา  ( 3 ข้อมูลรายการ )  สาขาวิชาพุทธศาสตร์
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
  ภาควิชาพุทธศาสตร์  คณะศาสนาและปรัชญา
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  ****************

  ๑.  ชื่อหลักสูตร
  ๑.๑  ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสตร์
  ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies

  ๒.  ชื่อปริญญา
  ๒.๑  ภาษาไทย
   ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (พุทธศาสตร์)
   ชื่อย่อ  : ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
  ๒.๒ ภาษาอังกฤษ
   ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Buddhist Studies)
   ชื่อย่อ  : B.A. (Buddhist Studies)

  ๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
   ภาควิชาพุทธศาสตร์  คณะศาสนาและปรัชญา
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  ๔.  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
   หลังจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับการประกาศใช้  คณะศาสนาและปรัชญาได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์ซึ่งได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์การจัดหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย  เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางการศึกษาในอนาคต  อีก   ทั้งเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา     ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์   สมเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย

  ๕.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   ๕.๑   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามหลักฐานระดับต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
   ๕.๒  เพื่อให้นักศึกษาได้รู้วิธีและฝึกปฏิบัติกรรมฐานควบคู่ไปกับการศึกษาภาคทฤษฎี  และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
   ๕.๓   เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายพระพุทธศาสนาประยุกต์กับหลักวิชาการสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม  และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
   ๕.๔   เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาทางศาสนา  และแก้ปรับปวาทได้ถูกต้องตามหลักพุทธวิธี
   ๕.๕   เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา  ค้นคว้า  และการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป
   ๕.๖   เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้   ทั้งในรูปแบบ  นอกรูปแบบ  ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต

  ๖.  หลักสูตร
  ๖.๑  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า             ๑๓๑ หน่วยกิต
  ๖.๒ โครงสร้างหลักสูตร
  ๖.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
  (๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
  (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์     ๕ หน่วยกิต
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๕)   กลุ่มสหศาสตร์       ๒ หน่วยกิต
  ๖.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๕ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา     ๓๐   หน่วยกิต
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกพุทธศาสตร์    ๕๐ หน่วยกิต
  (๓)   กลุ่มวิชาโท      ๑๕ หน่วยกิต
  ๖.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต
  ๖.๓  รายวิชา
  ๖.๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
         วิชาบังคับ     ๙      หน่วยกิต              น  (บ-ป-ต)
   ๔๒๕๑๔๐๑   ภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
   ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)

     * ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  หรือบาลีศึกษา  ๓  ประโยค 
     ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
    วิชาเลือก    ๔    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๒ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๔ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
  (๒)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ๕     หน่วยกิต
    วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
   (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        ๕     หน่วยกิต
     วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
   ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)

    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๑๓๑๒ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ๕ หน่วยกิต
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   วิชาบังคับ     ๓    หน่วยกิต
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
    ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ ๒ (๑-๒-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
  (๕)   กลุ่มสหศาสตร์        ๒   หน่วยกิต
     วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)

    ๖.๓.๒  หมวดวิชาเฉพาะ
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา        ๓๐   หน่วยกิต
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน ๒  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน ๓  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน ๔  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกพุทธศาสตร์
     นักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญาที่เลือกเรียนวิชาพุทธศาสตร์เป็นวิชาเอก 
     ต้องเรียนรายวิชาพุทธศาสตร์  ๕๐  หน่วยกิต  ตามกำหนดดังนี้
    วิชาบังคับ     ๓๒     หน่วยกิต
   ๓๒๑๓๒๑๙ อรรถกถาพระวินัยปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๐ อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๑ อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๑๓ การปฏิบัติกรรมฐาน ๕  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๔๒๑๔ การปฏิบัติกรรมฐาน ๖  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๓ มิลินทปัญหา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๒ วิสุทธิมรรค ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๔ พุทธจริยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๔๕๓๓ เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๔๒๑ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๓๔๒๒ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
    วิชาเลือก    ๑๘    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๓๒๑๓๒๒๖ พุทธปฏิภาณ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๘ พุทธตรรกวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๙ ประวัติวรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๓๓๒๗ ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๓๒๘ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๓๓๕ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๕๓๖ จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๓๐ พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๗ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๓๓๙ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๑๓ จริยศาสตร์ศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๖ วิธีสอนศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๗ สตรีกับศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๒๔ สัมมนาปัญหาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๑๓๓๑๐ ระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
  (๓)   กลุ่มวิชาโท
     ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต  ที่เปิด
    สอนในมหาวิทยาลัย  โดยต้องไม่ซ้ำกับวิชาเอกที่เรียนมาแล้ว
     กลุ่มวิชาโทพุทธศาสตร์
     นักศึกษาวิชาเอกอื่นที่เลือกพุทธศาสตร์เป็นวิชาโท  ให้เรียนกลุ่มวิชาโทพุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ดังนี้
     วิชาบังคับ    ๑๒    หน่วยกิต
   ๓๒๑๓๒๒๐ อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๕๓๓ เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)

    วิชาเลือก    ๓    หน่วยกิต  จากรายวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน
   ๖.๓.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า             ๖     หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
  ๖.๔   ความหมายของรหัสประจำวิชา
    เลขตัวที่  ๑    หมายถึง     คณะ
     เลขตัวที่  ๒   หมายถึง     ภาควิชา
    เลขตัวที่  ๓      หมายถึง   สาขาวิชา
    เลขตัวที่  ๔      หมายถึง   ชั้นปีที่เรียน
    เลขตัวที่  ๕      หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาวิชา
      - เลข  ๑    หมายถึง     ปรัชญา
      - เลข  ๒   หมายถึง     ศาสนา
      - เลข  ๓    หมายถึง     สังคม
      - เลข  ๔    หมายถึง   ภาษา
      - เลข  ๕    หมายถึง   วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
      - เลข  ๖    หมายถึง   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
      - เลข  ๗    หมายถึง   ศิลปะ
      - เลข  ๘    หมายถึง   วรรณคดี
      - เลข  ๙    หมายถึง   ภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์
    เลขตัวที่  ๖ - ๗  หมายถึง ลำดับวิชาอยู่ภายใต้อาณัติของเลขตัวที่  ๓
  หมายเหตุ   :     อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
           เช่น     น (บ-ป-ต)
          ๓ (๓-๐-๖)
            หมายถึง   -  ๓  หน่วยกิต
        -  บรรยาย  ๓  ชั่วโมง
        -  ไม่มีปฏิบัติ
        -  ศึกษาด้วยตนเอง  ๖  ชั่วโมง


  ๖.๕   แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษา
   ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                           ชื่อวิชา    น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๑    ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย    ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ *  ๒ (๒-๐-๔)
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส                           ชื่อวิชา    น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒    ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑   ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ *  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ *  ๒ (๑-๒-๔)
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต

    ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒  ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย  ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ * ๒ (๑-๒-๔)
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    เลือก                  ๒  หน่วยกิต
                                                                                                         รวม      ๑๕  หน่วยกิต

    ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔    ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม * ๓ (๓-๒-๖)
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก ๒  หน่วยกิต
    กลุ่มสหศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต
   
            หมายเหตุ  :    รายวิชาที่มีเครื่องหมาย (*)  เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
   ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๓๒๒๐ อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๓ มิลินทปัญหา  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๔๒๑ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต                                                                                          รวม      ๒๐ หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส   ชื่อวิชา                น  (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๓๒๑๓ การปฏิบัติกรรมฐาน ๕  ๑  (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๓๒๑๙ อรรถกถาพระวินัยปิฎก   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๔๒๒ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๒  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท   ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต
                                                                                            รวม      ๑๙  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส   ชื่อวิชา                  น  (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๔๒๓๑ อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๕๓๓ เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต
                                รวม      ๑๖  หน่วยกิต
   ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส   ชื่อวิชา                น  (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๔๒๑๔ การปฏิบัติกรรมฐาน ๖  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๔๒๓๔ พุทธจริยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๔๒๓๒ วิสุทธิมรรค  ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๖  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต                                                                                          รวม      ๑๖  หน่วยกิต
  ๖.๖   สังเขปรายวิชา
    ๖.๖.๑   สังเขปรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

       รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา   น (บ-ป-ต)
   ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย   ๓ (๓-๐-๖)
        Thai Language
    ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑    ๓ (๓-๐-๖)
   Fundamental English 1
     คำศัพท์  และหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อให้สามารถใช้ทักษะทั้ง ๔  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒   ๓ (๓-๐-๖)
   Fundamental English 2
    คำศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา  และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อภาษาอังกฤษ
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒
   ๔๒๕๑๔๐๓    ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   Fundamental Pali  1
      การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบกัตตุวาจก  และกัมมวาจก
   ๔๒๕๑๔๐๔    ภาษาบาลีพื้นฐาน  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Fundamental Pali  2      
      การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบ  ภาววาจก  เหตุกัตตุวาจก  และเหตุกัมมวาจก  และเพื่อให้สามารถใฝ่  หาความรู้ด้วยตนเองจากคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
       พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๓
    ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑    ๒ (๒-๐-๔)
         Fundamental Sanskrit  1
    ศึกษาความเป็นมาของภาษาสันสกฤต ฝึกการใช้ตัวอักษรเทวนาครี โรมัน และไทยในการอ่านและเขียนสันสกฤต ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ  ทั้งปุลลิงค์  สตรีลิงค์  และนปุงสกลิงค์  บุรุษสรรพนาม  นิยมสรรพ  นาม   และปฤจฉาสรรพนาม  ธาตุหมวดที่ ๑, ๔, ๖ และ ๑๐  วรรตมานาวิภักติ  อนัทยตนภูต  ภวิษยัทวิภักติ  กริยานามธาตุ  ปัญจมีวิภักติ  สัปตมีวิภักติ  กรรมวาจก  ภาววาจก  เหตุกรรตุวาจก  การสนธิเบื้องต้น
    ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
    ๔๒๕๒๔๒๑ สันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)
    Fundamental Sanskrit  2
     ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ การแจกวิภักตินามที่เค้าคำมี ๒ รูปและ ๓ รูป  คุณนาม  การเปรียบเทียบในขั้นวิเศษและอติวิเศษ  การแจกรูปคำที่ลงปัจจัยที่พบมาก  นามศัพท์ที่ไม่แจกตามกฎ  สังขยาศัพท์  นิยมและอนิยมสรรพนาม  กริยาหมวดที่ ๒,  ๓,  ๕,  ๗,  ๘  และ ๙ 
    ศึกษาปโรกษาวิภักติ  แอริสต์ลิงฺ และลฤงฺ  สนธิโดยละเอียด  ทบทวนการแจกคำกริยาทั้งหมด  ศึกษาคำนามกฤต  และคำที่ลงปัจจัย  ตฺวา  ย   ตุมฺ  อนีย  และ ตวฺย 
    สมาสในภาษาสันสกฤต  ตัตปุรุษะ  กรรมธารยะ  ทวิคุ  ทวันทวะ   พหุวรีหิ อวยยีภาวะ ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๐
   ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
     English Grammar 1
    คำนำหน้านาม (Articles)  นาม  สรรพนาม  คุณศัพท์  กริยา  กริยาวิเศษณ์  บุพบท  คำสันธาน  คำอุทาน  กาล  ความสอดคล้องของกาล  (Sequence of Tenses) กรรตุวาจกและกรรมวาจก (Active and Passive Voices)  ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยา (Agreement)  
   ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   English Grammar 2
    ชนิดของประโยค ประโยคเงื่อนไข (If-sentence)  Infinitive, Gerund, Participle คำพูดตรงและคำพูดอ้อม (Direct and indirect speech)  วิธีตอบคำถาม  วิธีอ่านตัวเลข  การจัดเรียงคำในประโยค (Word Order), มาลา (Moods)  เครื่องหมายวรรคตอน 
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕

   ๔๒๕๒๔๒๒   การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   English Translation into Thai  1
    ศึกษาหลักการแปล  ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้าง  แบบ Simple Sentence, Compound Sentence และ Complex Sentence  เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่  ประสบการณ์และอาชีพ
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
   ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   English Translation into Thai  2
     ศึกษาหลักการแปล ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบเดียวกับรายวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทย ๑  แต่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธศาสนาคืออะไร  ประวัติย่อพระพุทธศาสนา  หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและประเภทของศาสนา  เป็นต้น
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๒
   ๔๒๕๒๔๒๔    ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๑ ๒ (๒-๐-๔)   Communicative English Skills 1
      ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  การแนะนำตนเอง  การซื้อของ  การสั่งอาหาร  การสนทนาทางโทรศัพท์  และการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นความชัดเจน ความคล่อง ความเหมาะสม  และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒   
   ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Communicative English Skills  2
     ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นความสามารถในการรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย รวมทั้งในการฟังเรื่องราว  และความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆ จากสื่อภาษา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๔
   ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
    English for Specific Purposes
      คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๕

  (๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
                         Man, Reasoning,  Ethics  and  Aesthetics  
     ธรรมชาติของมนุษย์ ด้านการคิด และการใช้เหตุผลต่อการดำรงชีวิตการแสวงหาครรลองที่ดีงามและถูกต้องในการใช้ชีวิต และการทำงาน สร้างเสริมให้เป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ความจริง  และคิดอย่างมีเหตุผล
   ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
           Introduction to Philosophy
     ความหมาย ขอบเขตและลักษณะของปรัชญา แนวคิดของลัทธิปรัชญาต่างๆ ที่สำคัญ   ทั้งปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก   รวมทั้งการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวความเป็นจริงของปัจเจกบุคคลและสังคม
    ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Psychology in Daily Life
     ความหมาย  และขอบข่ายของจิตวิทยา  ความต้องการพื้นฐานของบุคคล ในฐานะที่เป็นต้นตอแห่งพฤติกรรม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สามารถรับรู้ได้ด้วย  ตา  หู  จมูก  และการสัมผัส  ต่อสภาพทางอารมณ์และประสิทธิภาพ
    ในการทำงาน ความเครียดและวิธีลดความเครียด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ และความคิดของบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการสื่อความหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น
   ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   Art Appreciation
     หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรผลงานสำคัญทางทัศนศิลป์ หัตถ ศิลป์  และสถาปัตยกรรมของไทย  ภูมิภาคและนานาชาติ  ฝึกให้รู้จัก  เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งนำมาใช้ในชีวิตอย่างมีรสนิยม
   ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)  Music Appreciation
     ความสำคัญของดนตรีกับชีวิต หลักเบื้องต้นของการดนตรี และการประพันธ์เพลงลักษณะ ชนิด และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลัก  และมารยาทในการฟังเพลงชนิดต่างๆ  ฝึกปฏิบัติดนตรี  และฟังเพลง เพื่อให้เก็บความงามและตระหนักในคุณค่า
   ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
   Aesthetics in Thai Prose and Poetry
     งานประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรองไทยที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางวรรณศิลป์และมีคุณค่าต่อชีวิต ฝึกอ่านในใจ และอ่านออกเสียง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของลีลาประพันธ์ของไทย และมองเห็นความงามของภาษา
  (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
                         Society and Laws
     การกำเนิดและลักษณะของกฎหมาย ความจำเป็นของสังคมที่ต้องมีกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
   ๔๒๕๑๓๑๒  มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
   Man and Society
     ความรู้เบื้องต้นของธรรมชาติมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นของสังคมว่าด้วยองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
   ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
    Man and Economy
     ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอดีต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญในด้านธุรกิจและการจัดการ  การตลาด  การเงิน  และการธนาคาร  การคลังของ      รัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดยเน้นให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการปกครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน

   ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐ ๔)
    Man and Civilization
     เปรียบเทียบวิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ  รวมทั้งศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
    ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐ ๔)
   Thai Politics and Government
     ความรู้เบื้องต้น และการพัฒนาการของการเมือง และการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
   ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก  ๒ (๒-๐-๔)
    Global lssues
    สถานการณ์โลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนปัญหา   ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสภาวการณ์โลกปัจจุบันและอนาคต
   ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย   ๒ (๒-๐-๔)
    Thai History
    ความเป็นมาของชนชาติไทย ปฐมอาณาจักรไทย อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา  ธนบุรี  รัตนโกสินทร์  เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกไทยและมรดกโลก  พระมหากษัตริย์องค์สำคัญ ๆ
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)
   Mathematical Statistics  
     ประวัติและขอบเขตของวิชาสถิติ  วิธีคำนวณทางสถิติ  การนำเสนอข้อมูลอย่างง่ายๆ  การนำวิธีการสถิติไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาวิธีการประเมินผล
   ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๑  ๒ (๑-๒-๔)
   Introduction to Computers  1
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
    สื่อสารข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดข้อความและโปรแกรมตารางคำนวณ
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
   Introduction to Computers  2
     วิธีการพัฒนาระบบงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นการใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
    Programming
     โครงสร้างของโปรแกรมเวอซวล เบสิค  และรูปแบบในการเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมเวอซวล เบสิค  ชนิดของข้อมูล  โปรแกรม ย่อยฟังก์ชันและการประยุกต์
   ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Mathematics in Daily Life
     รูปแบบต่างๆ ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน  การคิดดอกเบี้ยในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจการที่เป็นระบบสากล  และกิจการที่เป็นระบบสังคมของท้องถิ่นยอมรับการคำนวณภาษีในรูปแบบต่าง ๆ
   ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
    Earth Science
      ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและระบบสุริยจักรวาล  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  กระบวนการเกิด  ทวีป  แม่น้ำ  มหาสมุทร  ทะเล  ภูมิอากาศของโลก  ปรากฏการณ์  ภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากผลของการพัฒนา
   ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)   Chemistry in Daily Life
     ชนิด   คุณภาพ   ประโยชน์และโทษของสารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
    (ผงซักฟอก  แชมพู  สบู่  น้ำยาล้างจาน  เครื่องสำอาง  น้ำยาดับกลิ่น  พลาสติก
    โพลิเมอร์  สีผสมอาหาร  สีย้อม)  วิธีการเลือกใช้สารเคมีที่จำหน่ายในท้องตลาด
   ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Drugs and Daily Life
      ระบบยาของประเทศไทย ความเชื่อมโยงของระบบยากับสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาพปัญหาการใช้ยา และผลกระทบในระดับประเทศ  ชุมชน  และบุคคล  กฎหมายเกี่ยวกับยา  นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติด้านยา การจำแนกยาตามกฎหมาย มาตรฐานยา และเอกสารกำกับยา  อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา  ยากับนิติเวช  การใช้ยาในทางที่ผิด  และหลักการใช้ยา
   ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Physics in Daily Life
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์  อันตราย  ข้อควรระวัง  และหลักเกณฑ์ในการใช้และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  และพลังงานรูปแบบต่างๆ
   ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
    Ethnobotany and Ethnozoology
     ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ หลักเกณฑ์การจำแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืชและสัตว์ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ การอนุรักษ์  การเก็บรวบรวม  การขยายพันธ์  และการจัดทำฐานข้อมูลของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
   ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
    Man and Biosphere
     การวัด และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งผลที่มนุษย์ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เปรียบเทียบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างระบบนิเวศของธรรมชาติ และการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจสังคม  วิเคราะห์แนวทางและองค์กรและกฎหมายภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวมณฑล
   ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
                         Man and Environment
     การแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การทำความเข้าใจและเสนอแนะทางออก เพื่อจะนำไปสู่สังคมโลกที่ยั่งยืนด้วยแนวทางของการใช้สหสาขาแบบองค์รวม
   ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
    Nutrition
     ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหารและอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย  การประเมินภาวะโภชนาการ  และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
   ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
                   lnformation Technology for Further Study
     ความหมายความสำคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล  บริการและการใช้ Internet  การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบค้นสารสนเทศจาก CD–ROM ความหมาย  และความสำคัญของการค้นคว้าการเขียนการรายงานผลการค้นคว้า
   (๕)  กลุ่มสหศาสตร์
   ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
   Eco – Tourism
     ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บทบาทรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
   ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)
   Physical Education and Quality of Life Improvement
     ความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในด้านสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย สุขภาพอนามัย สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬา การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคม เพื่อดำรงอยู่และดำเนินชีวิตที่ดี และการเล่นกีฬา ๑ ประเภท ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความเหมาะสม และความพร้อมของทุกฝ่าย


   ๖.๖.๒  สังเขปรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา
       รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
    Vinayapitaka 1
   ศึกษาประวัติ หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะพิเศษ วิธีบัญญัติพระวินัย  บทบัญญัติ   การปฏิบัติ   การตีความ  และวิธีตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย  จากคัมภีร์มหาวิภังค์  ภิกขุณีวิภังค์  และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฏก  (เล่ม ๑ - ๕)
    ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Vinayapitaka  2
    ศึกษาแนวเดียวกับหลักการในรายวิชา ๓๒๑๑๒๐๑ จากคัมภีร์จุลวัคค์และคัมภีร์ปริวารในพระวินัยปิฎก (เล่ม ๖-๘) ศึกษาเชิงนิติปรัชญา ปรัชญาการปกครอง นิเวศนปรัชญา ปรัชญาการศึกษา โดยเน้นระเบียบมรรยาท หลักการบริหาร หลักการวินิจฉัยอธิกรณ์  และวิธีการตัดสินอธิกรณ์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม
    ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 1
    ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตรวิเคราะห์หลักธรรม  แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๐-๒๔) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน 
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 2
    ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร วิเคราะห์หลักธรรม   แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๑๕–๑๙) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน
    ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 3
    ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร รวมถึงศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม ปรัชญาวัฒนธรรม เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน จากคัมภีร์ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๙–๑๔) 
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka  4
    ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในพระสูตรบางสูตร เน้นหลักคำสอนเรื่องนรก สวรรค์    การเวียนตายเกิดในสังสารวัฏ    รวมถึงแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม    และปรัชญาวัฒนธรรม  จากคัมภีร์ขุททกนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๕-๓๓)
    ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   Abhidhammapitaka 1
      ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ธรรมสังคณี  วิภังค์  ธาตุกถา  บุคคลบัญญัติ  และกถาวัตถุในพระอภิธรรมปิฎก (เล่ม ๓๔ - ๓๗) และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
    ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Abhidhammapitaka  2
  ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ยมกและปัฎฐานในพระอภิธรรมปิฎก  (เล่ม ๓๘–๔๕)  และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 1
    ฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐาน ตามหลักอานาปานสติ (เฉพาะ ๔ ขั้นแรก) ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice  2
    ศึกษาความหมาย  และหลักการปฏิบัติธุดงค์ ๑๓  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรคและฝึกปฏิบัติกายคตาสติตามแนวกายคตาสติสูตร  ในมัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสก์
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 3
   ศึกษาและปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร  ในทีฆนิกาย  มหาวัคค์
    ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 4
    ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เน้นการเจริญอานาปานสติในขั้นวิปัสสนา  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
    ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   History of Buddhism
     ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด ระบบความเชื่อทางศาสนาในอินเดียก่อนพุทธกาล  การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา บทบาทพระธรรมทูต การจัดการศึกษา ความสัมพันธ์กับรัฐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ   มูลเหตุการแยกเป็นนิกายต่างๆ  และมูลเหตุความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
    ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   Mahayana Buddhism    
    ศึกษาเหตุการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน มูลเหตุสังคายนา  การเกิดขึ้นของมหายาน  ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน  บุคคลและหลักธรรมสำคัญของมหายาน   และสถานภาพของมหายานในปัจจุบัน
    ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔)   Dhamma in English
     ฝึกพูด เขียนบทความธรรมะ อธิบายธรรมะ อภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ   และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   Principle of Propagation and Rhetoric
    ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและหลักการสมัยใหม่   และฝึกพูดตามหลักวิชาวาทศิลป์
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒ (๒-๐-๔)
   Comparative Religions
    ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง  หลักธรรมขั้นมูลฐาน หลักธรรมชั้นสูง หลักการบริหาร  พิธีกรรม  นิกาย  และจุดมุ่งหมายของศาสนาฮินดู  ยูดาย  คริสต์      อิสลาม  และพระพุทธศาสนา
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกพุทธศาสตร์
   ๓๒๑๓๒๑๙  อรรถกถาพระวินัยปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
     Vinayapitaka Commentaries
     ศึกษาประวัติและลักษณะของอรรถกถาแห่งพระวินัยปิฎก วิธีการอธิบายและการตีความพระวินัย  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถานั้นๆ
   ๓๒๑๓๒๒๐  อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
     Suttantapitaka Commentaries
    ศึกษาประวัติและลักษณะของอรรถกถาแห่งพระสุตตันตปิฎก  วิธีการอธิบายและการตีความธรรมะ  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถานั้นๆ
   ๓๒๑๔๒๓๑  อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
     Abhidhammapitaka Commentaries
     ศึกษาประวัติ  ลักษณะ  และเนื้อหาสาระของอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีและปปัญจปกรณ์
   ๓๒๑๓๒๑๓  การปฏิบัติกรรมฐาน ๕ ๑ (๐-๑-๒)
     Meditation  Practice 5
    ศึกษาหลักการปฏิบัติกสิณ  พรหมวิหารภาวนา  ตามแนวพระสูตรและคัมภีร์วิสุทธิมรรค
   ๓๒๑๔๒๑๔  การปฏิบัติกรรมฐาน ๖  ๑ (๐-๑-๒)
     Meditation  Practice 6
    ศึกษาหลักปฏิบัติอานาปานสติ  ๑๖  ข้อ  จากอานาปานสติสูตรในคัมภีร์     มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  และแนวปฏิบัติอานาปานสติตามที่ได้อธิบายไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคและคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
   ๓๒๑๓๒๒๔  พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
     Theravada  Philosophy
     ศึกษาหลักธรรมเรื่องโลก  มนุษย์   กรรม   สังสารวัฏ  ไตรลักษณ์  และนิพพาน 

   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖
     Mahayana  Philosophy
     ศึกษาประวัติพุทธศาสนามหายาน  ทรรศนะเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์  ทรรศนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  ปรัชญาของนิกายมาธยามิก  นิกายโยคาจาร  นิกายสุขาวดี  นิกายเซ็น  และนิกายวัชรยาน
   ๓๒๑๓๒๒๓  มิลินทปัญหา ๓ (๓-๐-๖)
     The Questions of King Milinda
     ศึกษาประวัติ  หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา  และวิธีการสนทนาโต้ตอบระหว่างพระเจ้ามิลินท์และพระนาคเสนในคัมภีร์ มิลินทปัญหา
   ๓๒๑๔๒๓๒  วิสุทธิมรรค ๓ (๓-๐-๖)
     Visuddhimagga
    ศึกษาหลักธรรม  แนวความคิด  ลักษณะพิเศษและจุดเด่นในอรรถาธิบาย และการตีความธรรมะในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
   ๓๒๑๔๒๓๔ พุทธจริยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
     Buddhist  Ethics
    ศึกษาความหมายของศีลธรรม จริยธรรม จริยศึกษา และจริยศาสตร์   พิจารณาเกณฑ์การตัดสินความดี และอุดมคติของชีวิตในพุทธศาสนา
   ๓๒๑๔๕๓๓  เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Economics in Buddhistic Approach
     ศึกษาทรรศนะทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ว่าด้วยการผลิต  การบริโภค   วิภาคกรรม  ระบบเศรษฐกิจ  นโยบายเศรษฐกิจ  และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
   ๓๒๑๓๔๒๑ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
     Dhamma  in  English 1
    ศึกษาการอธิบายธรรมะ  การเขียนบทความธรรมะ  และการอภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่ารายวิชาธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ  ๑
   ๓๒๑๓๔๒๒ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
     Dhamma  in  English 2
    ศึกษาการอธิบายธรรมะ  การเขียนบทความธรรมะ  และการอภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่ารายวิชาธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๒
   ๓๒๑๓๒๒๖ พุทธปฏิภาณ ๓ (๓-๐-๖)
     The Buddha’s Eloquence
     ศึกษาความหมาย ความสำคัญ    และวิธีการต่างๆ   แห่งพุทธปฏิภาณตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  และนำวิธีการพุทธปฏิภาณมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
   ๓๒๑๔๒๓๘  พุทธตรรกวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhist  Logic
     ศึกษาความหมาย    ขอบเขต    และวิธีการของพุทธตรรกวิทยา     เรื่องประเภท
     ของความจริง  การตัดสินความจริง  ขณิกวาท  กฎแห่งเหตุผล  ปรมัตถสัจจะ  และความจริงที่เกี่ยวกับโลกภายนอก
   ๓๒๑๓๒๒๙  ประวัติวรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔)
     History of Pali Literature
     ศึกษาประวัติคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  โยชนา  ปกรณ์พิเศษคัมภีร์ไวยากรณ์ของเถรวาท  และวรรณคดีบาลีที่แต่งในประเทศไทย
   ๓๒๑๓๓๒๗  ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Education in Buddhistic  Approach
     ศึกษาปรัชญา  หลักการ หลักสูตร  และการวัดและการประเมินผลการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์
   ๓๒๑๓๓๒๘  สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Sociology in Buddhistic Approach
     ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  และวิธีการของสังคมวิทยา  สังคมวิทยาแนวพุทธศาสตร์  เปรียบเทียบกับแนวความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม   สถาบันทางสังคม   และปัญหาสังคม
   ๓๒๑๔๓๓๕  รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Politics in Buddhistic Approach
     ศึกษาแนวความคิดทางการเมืองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก และจากงานของนักวิชาการสมัยใหม่
   ๓๒๑๔๕๓๖  จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Psychology in Buddhistic Approach
     ศึกษาลักษณะทั่วไปของจิต  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย ตามที่ปรากฏในอภิธรรมปิฎก
   ๓๒๑๓๒๓๐  พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhism and the Present World
     วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทขององค์การและบุคลากรพระพุทธศาสนา   การตีความคำสอนของพระพุทธศาสนา  ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนา  และปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
   ๓๒๑๔๒๓๗  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhism and Science
     ศึกษาเปรียบเทียบระบบการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนาและ วิทยาศาสตร์   และความสอดคล้องกันระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ 
   ๓๒๑๔๓๓๙  ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhism and State
     ศึกษาบทบาท   ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อรัฐจากพระไตรปิฎกและ
           อรรถกถา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการปกครองของไทย
   ๓๓๑๓๑๑๓  จริยศาสตร์ศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
     Religious  Ethics
     ศึกษาลักษณะ  ขอบเขต  เนื้อหา วิธีการ และอิทธิพลของจริยศาสตร์ ในศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
   ๓๔๑๔๒๑๖ วิธีสอนศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
     Methods of Teaching Religion
    ศึกษาวิธีการสอนศาสนาของพระศาสดาในพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
   ๓๔๑๔๒๑๗ สตรีกับศาสนา ๓ (๓ -๐-๖)
         Women and Religion
     ศึกษาแนวความคิด บทบาท สถานภาพ และสิทธิของสตรีในศาสนาฮินดู ศาสนายูดาย  พระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสต์   และศาสนาอิสลาม
   ๓๔๑๔๒๒๔ สัมมนาปัญหาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
     Seminar on Religious Problems
     สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับศาสนาในปัจจุบัน การจัดองค์กรทางศาสนา การเผยแผ่  ความขัดแย้งภายในศาสนา  และระหว่างศาสนา  ความขัดแย้งระหว่าง      โลกทัศน์ของคนสมัยใหม่และโลกทัศน์ของศาสนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา 
   ๔๒๑๓๓๑๐  ระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
     Research Methodology
     ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การตีความหมายข้อมูล การสรุปผลของงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และ การนำวิธีวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางพุทธศาสนา
   (๓)    กลุ่มวิชาโท
   ๓๒๑๓๒๒๐  อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
     Suttantapitaka Commentaries
    ศึกษาประวัติและลักษณะของอรรถกถาแห่งพระสุตตันตปิฎก  วิธีการอธิบายและการตีความธรรมะ  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถานั้นๆ
   ๓๒๑๓๒๒๔  พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
     Theravada  Philosophy
     ศึกษาหลักธรรมเรื่องโลก  มนุษย์   กรรม   สังสารวัฏ  ไตรลักษณ์  และนิพพาน 
   ๓๒๑๓๒๒๕  พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
     Mahayana  Philosophy
     ศึกษาประวัติพุทธศาสนามหายาน  ทรรศนะเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์  ทรรศนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  ปรัชญาของนิกายมาธยามิก  นิกายโยคาจาร  นิกายสุขาวดี  นิกายเซ็น  และนิกายวัชรยาน
   ๓๒๑๔๕๓๓  เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Economics in Buddhistic Approach
     ศึกษาทรรศนะทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ว่าด้วยการผลิต  การบริโภค   วิภาคกรรม  ระบบเศรษฐกิจ  นโยบายเศรษฐกิจ  และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

 • หลักสูตรคณะมนุษย์ศาสตร์  ( 2 ข้อมูลรายการ )
 • หลักสูตรคณะศาสนาและปรัชญา สาขาวิชาพุทธศาสตร์  ( 1 ข้อมูลรายการ )

  หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาพุทธศาสตร์
  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
  ภาควิชาพุทธศาสตร์  คณะศาสนาและปรัชญา
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  ****************

  ๑.  ชื่อหลักสูตร
  ๑.๑  ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพุทธศาสตร์
  ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Buddhist Studies

  ๒.  ชื่อปริญญา
  ๒.๑  ภาษาไทย
   ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (พุทธศาสตร์)
   ชื่อย่อ  : ศน.บ. (พุทธศาสตร์)
  ๒.๒ ภาษาอังกฤษ
   ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Buddhist Studies)
   ชื่อย่อ  : B.A. (Buddhist Studies)

  ๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ
   ภาควิชาพุทธศาสตร์  คณะศาสนาและปรัชญา
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

  ๔.  เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
   หลังจากที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับการประกาศใช้  คณะศาสนาและปรัชญาได้ดำเนินการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศาสตร์ซึ่งได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการตามเกณฑ์การจัดหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย  เป็นการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทางการศึกษาในอนาคต  อีก   ทั้งเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา     ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์   สมเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัย

  ๕.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   ๕.๑   เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องตามหลักฐานระดับต่างๆ ในพระพุทธศาสนา
   ๕.๒  เพื่อให้นักศึกษาได้รู้วิธีและฝึกปฏิบัติกรรมฐานควบคู่ไปกับการศึกษาภาคทฤษฎี  และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
   ๕.๓   เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายพระพุทธศาสนาประยุกต์กับหลักวิชาการสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม  และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
   ๕.๔   เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาทางศาสนา  และแก้ปรับปวาทได้ถูกต้องตามหลักพุทธวิธี
   ๕.๕   เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา  ค้นคว้า  และการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป
   ๕.๖   เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้   ทั้งในรูปแบบ  นอกรูปแบบ  ตามอัธยาศัยและตลอดชีวิต

  ๖.  หลักสูตร
  ๖.๑  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า             ๑๓๑ หน่วยกิต
  ๖.๒ โครงสร้างหลักสูตร
  ๖.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
  (๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
  (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       ๕ หน่วยกิต
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์     ๕ หน่วยกิต
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (๕)   กลุ่มสหศาสตร์       ๒ หน่วยกิต
  ๖.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ      ๙๕ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา     ๓๐   หน่วยกิต
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกพุทธศาสตร์    ๕๐ หน่วยกิต
  (๓)   กลุ่มวิชาโท      ๑๕ หน่วยกิต
  ๖.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า       ๖ หน่วยกิต
  ๖.๓  รายวิชา
  ๖.๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ๓๐ หน่วยกิต
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร    ๑๓ หน่วยกิต
         วิชาบังคับ     ๙      หน่วยกิต              น  (บ-ป-ต)
   ๔๒๕๑๔๐๑   ภาษาไทย  ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑ ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
   ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)

     * ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  หรือบาลีศึกษา  ๓  ประโยค 
     ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
    วิชาเลือก    ๔    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๒ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๔ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
  (๒)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ๕     หน่วยกิต
    วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
   (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์        ๕     หน่วยกิต
     วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
   ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)

    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๑๓๑๒ มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   ๕ หน่วยกิต
   และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   วิชาบังคับ     ๓    หน่วยกิต
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
    ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ ๒ (๑-๒-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
    วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
  (๕)   กลุ่มสหศาสตร์        ๒   หน่วยกิต
     วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)

    ๖.๓.๒  หมวดวิชาเฉพาะ
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา        ๓๐   หน่วยกิต
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน ๒  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน ๓  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน ๔  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกพุทธศาสตร์
     นักศึกษาคณะศาสนาและปรัชญาที่เลือกเรียนวิชาพุทธศาสตร์เป็นวิชาเอก 
     ต้องเรียนรายวิชาพุทธศาสตร์  ๕๐  หน่วยกิต  ตามกำหนดดังนี้
    วิชาบังคับ     ๓๒     หน่วยกิต
   ๓๒๑๓๒๑๙ อรรถกถาพระวินัยปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๐ อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๑ อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๑๓ การปฏิบัติกรรมฐาน ๕  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๔๒๑๔ การปฏิบัติกรรมฐาน ๖  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๓ มิลินทปัญหา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๒ วิสุทธิมรรค ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๔ พุทธจริยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๔๕๓๓ เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๔๒๑ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๓๔๒๒ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
    วิชาเลือก    ๑๘    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
   ๓๒๑๓๒๒๖ พุทธปฏิภาณ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๘ พุทธตรรกวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๙ ประวัติวรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๓๓๒๗ ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๓๒๘ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๓๓๕ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๕๓๖ จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๓๐ พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๒๓๗ พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๓๓๙ ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๓๑๓๑๑๓ จริยศาสตร์ศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๖ วิธีสอนศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๔๒๑๗ สตรีกับศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๔๑๔๒๒๔ สัมมนาปัญหาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๑๓๓๑๐ ระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
  (๓)   กลุ่มวิชาโท
     ให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า   ๑๕ หน่วยกิต  ที่เปิด
    สอนในมหาวิทยาลัย  โดยต้องไม่ซ้ำกับวิชาเอกที่เรียนมาแล้ว
     กลุ่มวิชาโทพุทธศาสตร์
     นักศึกษาวิชาเอกอื่นที่เลือกพุทธศาสตร์เป็นวิชาโท  ให้เรียนกลุ่มวิชาโทพุทธศาสตร์ไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ดังนี้
     วิชาบังคับ    ๑๒    หน่วยกิต
   ๓๒๑๓๒๒๐ อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๕๓๓ เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)

    วิชาเลือก    ๓    หน่วยกิต  จากรายวิชาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนมาก่อน
   ๖.๓.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า             ๖     หน่วยกิต
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
  ๖.๔   ความหมายของรหัสประจำวิชา
    เลขตัวที่  ๑    หมายถึง     คณะ
     เลขตัวที่  ๒   หมายถึง     ภาควิชา
    เลขตัวที่  ๓      หมายถึง   สาขาวิชา
    เลขตัวที่  ๔      หมายถึง   ชั้นปีที่เรียน
    เลขตัวที่  ๕      หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาวิชา
      - เลข  ๑    หมายถึง     ปรัชญา
      - เลข  ๒   หมายถึง     ศาสนา
      - เลข  ๓    หมายถึง     สังคม
      - เลข  ๔    หมายถึง   ภาษา
      - เลข  ๕    หมายถึง   วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
      - เลข  ๖    หมายถึง   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
      - เลข  ๗    หมายถึง   ศิลปะ
      - เลข  ๘    หมายถึง   วรรณคดี
      - เลข  ๙    หมายถึง   ภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์
    เลขตัวที่  ๖ - ๗  หมายถึง ลำดับวิชาอยู่ภายใต้อาณัติของเลขตัวที่  ๓
  หมายเหตุ   :     อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
           เช่น     น (บ-ป-ต)
          ๓ (๓-๐-๖)
            หมายถึง   -  ๓  หน่วยกิต
        -  บรรยาย  ๓  ชั่วโมง
        -  ไม่มีปฏิบัติ
        -  ศึกษาด้วยตนเอง  ๖  ชั่วโมง


  ๖.๕   แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษา
   ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                           ชื่อวิชา    น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๑    ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย    ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ *  ๒ (๒-๐-๔)
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส                           ชื่อวิชา    น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒    ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑   ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ *  ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ *  ๒ (๑-๒-๔)
    กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต

    ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒  ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย  ๓ (๓-๐-๖)
   ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ * ๒ (๑-๒-๔)
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    เลือก                  ๒  หน่วยกิต
                                                                                                         รวม      ๑๕  หน่วยกิต

    ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔    ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ * ๒ (๒-๐-๔)
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม * ๓ (๓-๒-๖)
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก ๒  หน่วยกิต
    กลุ่มสหศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    เลือก ๒  หน่วยกิต
                                                                                                        รวม      ๑๕  หน่วยกิต
   
            หมายเหตุ  :    รายวิชาที่มีเครื่องหมาย (*)  เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
   ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส                           ชื่อวิชา  น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๓๒๒๐ อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๓ มิลินทปัญหา  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน  ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๔๒๑ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๓  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต                                                                                          รวม      ๒๐ หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๓  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส   ชื่อวิชา                น  (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๓๒๑๓ การปฏิบัติกรรมฐาน ๕  ๑  (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๓๒๑๙ อรรถกถาพระวินัยปิฎก   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๓๔๒๒ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๒  ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๓๒๒๔ พุทธปรัชญาเถรวาท   ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต
                                                                                            รวม      ๑๙  หน่วยกิต

   ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๑
   รหัส   ชื่อวิชา                  น  (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๔๒๓๑ อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก   ๓ (๓-๐-๖)
   ๓๒๑๔๕๓๓ เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์   ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๔  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี ๒  หน่วยกิต
                                รวม      ๑๖  หน่วยกิต
   ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่  ๒
   รหัส   ชื่อวิชา                น  (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๔๒๑๔ การปฏิบัติกรรมฐาน ๖  ๑ (๐-๑-๒)
   ๓๒๑๔๒๓๔ พุทธจริยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
   ๓๒๑๔๒๓๒ วิสุทธิมรรค  ๓ (๓-๐-๖)
    วิชาเลือก ๖  หน่วยกิต
   วิชาโท เรียนไม่น้อยกว่า ๔  หน่วยกิต                                                                                          รวม      ๑๖  หน่วยกิต
  ๖.๖   สังเขปรายวิชา
    ๖.๖.๑   สังเขปรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  (๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

       รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา   น (บ-ป-ต)
   ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย   ๓ (๓-๐-๖)
        Thai Language
    ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
   ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑    ๓ (๓-๐-๖)
   Fundamental English 1
     คำศัพท์  และหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อให้สามารถใช้ทักษะทั้ง ๔  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
   ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒   ๓ (๓-๐-๖)
   Fundamental English 2
    คำศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา  และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อภาษาอังกฤษ
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒
   ๔๒๕๑๔๐๓    ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   Fundamental Pali  1
      การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบกัตตุวาจก  และกัมมวาจก
   ๔๒๕๑๔๐๔    ภาษาบาลีพื้นฐาน  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Fundamental Pali  2      
      การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบ  ภาววาจก  เหตุกัตตุวาจก  และเหตุกัมมวาจก  และเพื่อให้สามารถใฝ่  หาความรู้ด้วยตนเองจากคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
       พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๓
    ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑    ๒ (๒-๐-๔)
         Fundamental Sanskrit  1
    ศึกษาความเป็นมาของภาษาสันสกฤต ฝึกการใช้ตัวอักษรเทวนาครี โรมัน และไทยในการอ่านและเขียนสันสกฤต ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ  ทั้งปุลลิงค์  สตรีลิงค์  และนปุงสกลิงค์  บุรุษสรรพนาม  นิยมสรรพ  นาม   และปฤจฉาสรรพนาม  ธาตุหมวดที่ ๑, ๔, ๖ และ ๑๐  วรรตมานาวิภักติ  อนัทยตนภูต  ภวิษยัทวิภักติ  กริยานามธาตุ  ปัญจมีวิภักติ  สัปตมีวิภักติ  กรรมวาจก  ภาววาจก  เหตุกรรตุวาจก  การสนธิเบื้องต้น
    ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
    ๔๒๕๒๔๒๑ สันสกฤตพื้นฐาน ๒ ๒ (๒-๐-๔)
    Fundamental Sanskrit  2
     ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ การแจกวิภักตินามที่เค้าคำมี ๒ รูปและ ๓ รูป  คุณนาม  การเปรียบเทียบในขั้นวิเศษและอติวิเศษ  การแจกรูปคำที่ลงปัจจัยที่พบมาก  นามศัพท์ที่ไม่แจกตามกฎ  สังขยาศัพท์  นิยมและอนิยมสรรพนาม  กริยาหมวดที่ ๒,  ๓,  ๕,  ๗,  ๘  และ ๙ 
    ศึกษาปโรกษาวิภักติ  แอริสต์ลิงฺ และลฤงฺ  สนธิโดยละเอียด  ทบทวนการแจกคำกริยาทั้งหมด  ศึกษาคำนามกฤต  และคำที่ลงปัจจัย  ตฺวา  ย   ตุมฺ  อนีย  และ ตวฺย 
    สมาสในภาษาสันสกฤต  ตัตปุรุษะ  กรรมธารยะ  ทวิคุ  ทวันทวะ   พหุวรีหิ อวยยีภาวะ ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๐
   ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ  ๑ ๒ (๒-๐-๔)
     English Grammar 1
    คำนำหน้านาม (Articles)  นาม  สรรพนาม  คุณศัพท์  กริยา  กริยาวิเศษณ์  บุพบท  คำสันธาน  คำอุทาน  กาล  ความสอดคล้องของกาล  (Sequence of Tenses) กรรตุวาจกและกรรมวาจก (Active and Passive Voices)  ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยา (Agreement)  
   ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   English Grammar 2
    ชนิดของประโยค ประโยคเงื่อนไข (If-sentence)  Infinitive, Gerund, Participle คำพูดตรงและคำพูดอ้อม (Direct and indirect speech)  วิธีตอบคำถาม  วิธีอ่านตัวเลข  การจัดเรียงคำในประโยค (Word Order), มาลา (Moods)  เครื่องหมายวรรคตอน 
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕

   ๔๒๕๒๔๒๒   การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   English Translation into Thai  1
    ศึกษาหลักการแปล  ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้าง  แบบ Simple Sentence, Compound Sentence และ Complex Sentence  เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่  ประสบการณ์และอาชีพ
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
   ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   English Translation into Thai  2
     ศึกษาหลักการแปล ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบเดียวกับรายวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทย ๑  แต่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธศาสนาคืออะไร  ประวัติย่อพระพุทธศาสนา  หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและประเภทของศาสนา  เป็นต้น
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๒
   ๔๒๕๒๔๒๔    ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๑ ๒ (๒-๐-๔)   Communicative English Skills 1
      ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  การแนะนำตนเอง  การซื้อของ  การสั่งอาหาร  การสนทนาทางโทรศัพท์  และการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นความชัดเจน ความคล่อง ความเหมาะสม  และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒   
   ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Communicative English Skills  2
     ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นความสามารถในการรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย รวมทั้งในการฟังเรื่องราว  และความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆ จากสื่อภาษา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๔
   ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
    English for Specific Purposes
      คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา
      พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๕

  (๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
   ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
                         Man, Reasoning,  Ethics  and  Aesthetics  
     ธรรมชาติของมนุษย์ ด้านการคิด และการใช้เหตุผลต่อการดำรงชีวิตการแสวงหาครรลองที่ดีงามและถูกต้องในการใช้ชีวิต และการทำงาน สร้างเสริมให้เป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ความจริง  และคิดอย่างมีเหตุผล
   ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
           Introduction to Philosophy
     ความหมาย ขอบเขตและลักษณะของปรัชญา แนวคิดของลัทธิปรัชญาต่างๆ ที่สำคัญ   ทั้งปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก   รวมทั้งการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวความเป็นจริงของปัจเจกบุคคลและสังคม
    ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Psychology in Daily Life
     ความหมาย  และขอบข่ายของจิตวิทยา  ความต้องการพื้นฐานของบุคคล ในฐานะที่เป็นต้นตอแห่งพฤติกรรม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สามารถรับรู้ได้ด้วย  ตา  หู  จมูก  และการสัมผัส  ต่อสภาพทางอารมณ์และประสิทธิภาพ
    ในการทำงาน ความเครียดและวิธีลดความเครียด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ และความคิดของบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการสื่อความหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น
   ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม ๒ (๒-๐-๔)
   Art Appreciation
     หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรผลงานสำคัญทางทัศนศิลป์ หัตถ ศิลป์  และสถาปัตยกรรมของไทย  ภูมิภาคและนานาชาติ  ฝึกให้รู้จัก  เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งนำมาใช้ในชีวิตอย่างมีรสนิยม
   ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม ๒ (๒-๐-๔)  Music Appreciation
     ความสำคัญของดนตรีกับชีวิต หลักเบื้องต้นของการดนตรี และการประพันธ์เพลงลักษณะ ชนิด และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลัก  และมารยาทในการฟังเพลงชนิดต่างๆ  ฝึกปฏิบัติดนตรี  และฟังเพลง เพื่อให้เก็บความงามและตระหนักในคุณค่า
   ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
   Aesthetics in Thai Prose and Poetry
     งานประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรองไทยที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางวรรณศิลป์และมีคุณค่าต่อชีวิต ฝึกอ่านในใจ และอ่านออกเสียง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของลีลาประพันธ์ของไทย และมองเห็นความงามของภาษา
  (๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
    ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย ๓ (๓-๐-๖)
                         Society and Laws
     การกำเนิดและลักษณะของกฎหมาย ความจำเป็นของสังคมที่ต้องมีกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
   ๔๒๕๑๓๑๒  มนุษย์กับสังคม ๒ (๒-๐-๔)
   Man and Society
     ความรู้เบื้องต้นของธรรมชาติมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นของสังคมว่าด้วยองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
   ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ ๒ (๒-๐-๔)
    Man and Economy
     ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอดีต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญในด้านธุรกิจและการจัดการ  การตลาด  การเงิน  และการธนาคาร  การคลังของ      รัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดยเน้นให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการปกครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน

   ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม  ๒ (๒-๐ ๔)
    Man and Civilization
     เปรียบเทียบวิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ  รวมทั้งศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
    ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองของไทย ๒ (๒-๐ ๔)
   Thai Politics and Government
     ความรู้เบื้องต้น และการพัฒนาการของการเมือง และการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
   ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก  ๒ (๒-๐-๔)
    Global lssues
    สถานการณ์โลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนปัญหา   ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสภาวการณ์โลกปัจจุบันและอนาคต
   ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย   ๒ (๒-๐-๔)
    Thai History
    ความเป็นมาของชนชาติไทย ปฐมอาณาจักรไทย อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา  ธนบุรี  รัตนโกสินทร์  เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกไทยและมรดกโลก  พระมหากษัตริย์องค์สำคัญ ๆ
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์    ๓ (๓-๐-๖)
   Mathematical Statistics  
     ประวัติและขอบเขตของวิชาสถิติ  วิธีคำนวณทางสถิติ  การนำเสนอข้อมูลอย่างง่ายๆ  การนำวิธีการสถิติไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาวิธีการประเมินผล
   ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๑  ๒ (๑-๒-๔)
   Introduction to Computers  1
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
    สื่อสารข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดข้อความและโปรแกรมตารางคำนวณ
   ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ ๒ (๑-๒-๔)
   Introduction to Computers  2
     วิธีการพัฒนาระบบงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นการใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต
   ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม ๓ (๓-๒-๖)
    Programming
     โครงสร้างของโปรแกรมเวอซวล เบสิค  และรูปแบบในการเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมเวอซวล เบสิค  ชนิดของข้อมูล  โปรแกรม ย่อยฟังก์ชันและการประยุกต์
   ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Mathematics in Daily Life
     รูปแบบต่างๆ ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน  การคิดดอกเบี้ยในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจการที่เป็นระบบสากล  และกิจการที่เป็นระบบสังคมของท้องถิ่นยอมรับการคำนวณภาษีในรูปแบบต่าง ๆ
   ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก ๒ (๒-๐-๔)
    Earth Science
      ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและระบบสุริยจักรวาล  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  กระบวนการเกิด  ทวีป  แม่น้ำ  มหาสมุทร  ทะเล  ภูมิอากาศของโลก  ปรากฏการณ์  ภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากผลของการพัฒนา
   ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)   Chemistry in Daily Life
     ชนิด   คุณภาพ   ประโยชน์และโทษของสารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
    (ผงซักฟอก  แชมพู  สบู่  น้ำยาล้างจาน  เครื่องสำอาง  น้ำยาดับกลิ่น  พลาสติก
    โพลิเมอร์  สีผสมอาหาร  สีย้อม)  วิธีการเลือกใช้สารเคมีที่จำหน่ายในท้องตลาด
   ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Drugs and Daily Life
      ระบบยาของประเทศไทย ความเชื่อมโยงของระบบยากับสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาพปัญหาการใช้ยา และผลกระทบในระดับประเทศ  ชุมชน  และบุคคล  กฎหมายเกี่ยวกับยา  นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติด้านยา การจำแนกยาตามกฎหมาย มาตรฐานยา และเอกสารกำกับยา  อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา  ยากับนิติเวช  การใช้ยาในทางที่ผิด  และหลักการใช้ยา
   ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
   Physics in Daily Life
     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์  อันตราย  ข้อควรระวัง  และหลักเกณฑ์ในการใช้และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  และพลังงานรูปแบบต่างๆ
   ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น ๒ (๒-๐-๔)
    Ethnobotany and Ethnozoology
     ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ หลักเกณฑ์การจำแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืชและสัตว์ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ การอนุรักษ์  การเก็บรวบรวม  การขยายพันธ์  และการจัดทำฐานข้อมูลของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
   ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล ๒ (๒-๐-๔)
    Man and Biosphere
     การวัด และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งผลที่มนุษย์ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เปรียบเทียบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างระบบนิเวศของธรรมชาติ และการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจสังคม  วิเคราะห์แนวทางและองค์กรและกฎหมายภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวมณฑล
   ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ๒ (๒-๐-๔)
                         Man and Environment
     การแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การทำความเข้าใจและเสนอแนะทางออก เพื่อจะนำไปสู่สังคมโลกที่ยั่งยืนด้วยแนวทางของการใช้สหสาขาแบบองค์รวม
   ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
    Nutrition
     ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหารและอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย  การประเมินภาวะโภชนาการ  และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
   ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
                   lnformation Technology for Further Study
     ความหมายความสำคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล  บริการและการใช้ Internet  การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบค้นสารสนเทศจาก CD–ROM ความหมาย  และความสำคัญของการค้นคว้าการเขียนการรายงานผลการค้นคว้า
   (๕)  กลุ่มสหศาสตร์
   ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๒ (๒-๐-๔)
   Eco – Tourism
     ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บทบาทรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
   ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต ๒ (๑-๐-๔)
   Physical Education and Quality of Life Improvement
     ความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในด้านสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย สุขภาพอนามัย สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬา การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคม เพื่อดำรงอยู่และดำเนินชีวิตที่ดี และการเล่นกีฬา ๑ ประเภท ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความเหมาะสม และความพร้อมของทุกฝ่าย


   ๖.๖.๒  สังเขปรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
  (๑)   กลุ่มวิชาศาสนา
       รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา น (บ-ป-ต)
   ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
    Vinayapitaka 1
   ศึกษาประวัติ หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะพิเศษ วิธีบัญญัติพระวินัย  บทบัญญัติ   การปฏิบัติ   การตีความ  และวิธีตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย  จากคัมภีร์มหาวิภังค์  ภิกขุณีวิภังค์  และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฏก  (เล่ม ๑ - ๕)
    ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Vinayapitaka  2
    ศึกษาแนวเดียวกับหลักการในรายวิชา ๓๒๑๑๒๐๑ จากคัมภีร์จุลวัคค์และคัมภีร์ปริวารในพระวินัยปิฎก (เล่ม ๖-๘) ศึกษาเชิงนิติปรัชญา ปรัชญาการปกครอง นิเวศนปรัชญา ปรัชญาการศึกษา โดยเน้นระเบียบมรรยาท หลักการบริหาร หลักการวินิจฉัยอธิกรณ์  และวิธีการตัดสินอธิกรณ์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม
    ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 1
    ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตรวิเคราะห์หลักธรรม  แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๐-๒๔) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน 
   ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 2
    ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร วิเคราะห์หลักธรรม   แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๑๕–๑๙) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน
    ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๓ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka 3
    ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร รวมถึงศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม ปรัชญาวัฒนธรรม เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน จากคัมภีร์ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๙–๑๔) 
   ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๔ ๒ (๒-๐-๔)
   Suttantapitaka  4
    ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในพระสูตรบางสูตร เน้นหลักคำสอนเรื่องนรก สวรรค์    การเวียนตายเกิดในสังสารวัฏ    รวมถึงแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม    และปรัชญาวัฒนธรรม  จากคัมภีร์ขุททกนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๕-๓๓)
    ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑  ๒ (๒-๐-๔)
   Abhidhammapitaka 1
      ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ธรรมสังคณี  วิภังค์  ธาตุกถา  บุคคลบัญญัติ  และกถาวัตถุในพระอภิธรรมปิฎก (เล่ม ๓๔ - ๓๗) และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
    ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
   Abhidhammapitaka  2
  ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ยมกและปัฎฐานในพระอภิธรรมปิฎก  (เล่ม ๓๘–๔๕)  และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
   ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 1
    ฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐาน ตามหลักอานาปานสติ (เฉพาะ ๔ ขั้นแรก) ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
   ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice  2
    ศึกษาความหมาย  และหลักการปฏิบัติธุดงค์ ๑๓  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรคและฝึกปฏิบัติกายคตาสติตามแนวกายคตาสติสูตร  ในมัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสก์
   ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 3
   ศึกษาและปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร  ในทีฆนิกาย  มหาวัคค์
    ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔ ๑ (๐-๑-๒)
   Meditation Practice 4
    ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เน้นการเจริญอานาปานสติในขั้นวิปัสสนา  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
    ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
   History of Buddhism
     ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด ระบบความเชื่อทางศาสนาในอินเดียก่อนพุทธกาล  การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา บทบาทพระธรรมทูต การจัดการศึกษา ความสัมพันธ์กับรัฐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ   มูลเหตุการแยกเป็นนิกายต่างๆ  และมูลเหตุความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
    ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
   Mahayana Buddhism    
    ศึกษาเหตุการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน มูลเหตุสังคายนา  การเกิดขึ้นของมหายาน  ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน  บุคคลและหลักธรรมสำคัญของมหายาน   และสถานภาพของมหายานในปัจจุบัน
    ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ  ๒ (๒-๐-๔)   Dhamma in English
     ฝึกพูด เขียนบทความธรรมะ อธิบายธรรมะ อภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ   และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้
   ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์ ๒ (๒-๐-๔)
   Principle of Propagation and Rhetoric
    ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและหลักการสมัยใหม่   และฝึกพูดตามหลักวิชาวาทศิลป์
   ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ  ๒ (๒-๐-๔)
   Comparative Religions
    ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง  หลักธรรมขั้นมูลฐาน หลักธรรมชั้นสูง หลักการบริหาร  พิธีกรรม  นิกาย  และจุดมุ่งหมายของศาสนาฮินดู  ยูดาย  คริสต์      อิสลาม  และพระพุทธศาสนา
  (๒)  กลุ่มวิชาเอกพุทธศาสตร์
   ๓๒๑๓๒๑๙  อรรถกถาพระวินัยปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
     Vinayapitaka Commentaries
     ศึกษาประวัติและลักษณะของอรรถกถาแห่งพระวินัยปิฎก วิธีการอธิบายและการตีความพระวินัย  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถานั้นๆ
   ๓๒๑๓๒๒๐  อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
     Suttantapitaka Commentaries
    ศึกษาประวัติและลักษณะของอรรถกถาแห่งพระสุตตันตปิฎก  วิธีการอธิบายและการตีความธรรมะ  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถานั้นๆ
   ๓๒๑๔๒๓๑  อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
     Abhidhammapitaka Commentaries
     ศึกษาประวัติ  ลักษณะ  และเนื้อหาสาระของอรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สัมโมหวิโนทนีและปปัญจปกรณ์
   ๓๒๑๓๒๑๓  การปฏิบัติกรรมฐาน ๕ ๑ (๐-๑-๒)
     Meditation  Practice 5
    ศึกษาหลักการปฏิบัติกสิณ  พรหมวิหารภาวนา  ตามแนวพระสูตรและคัมภีร์วิสุทธิมรรค
   ๓๒๑๔๒๑๔  การปฏิบัติกรรมฐาน ๖  ๑ (๐-๑-๒)
     Meditation  Practice 6
    ศึกษาหลักปฏิบัติอานาปานสติ  ๑๖  ข้อ  จากอานาปานสติสูตรในคัมภีร์     มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์  และแนวปฏิบัติอานาปานสติตามที่ได้อธิบายไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคและคัมภีร์วิสุทธิมรรค 
   ๓๒๑๓๒๒๔  พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
     Theravada  Philosophy
     ศึกษาหลักธรรมเรื่องโลก  มนุษย์   กรรม   สังสารวัฏ  ไตรลักษณ์  และนิพพาน 

   ๓๒๑๓๒๒๕ พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖
     Mahayana  Philosophy
     ศึกษาประวัติพุทธศาสนามหายาน  ทรรศนะเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์  ทรรศนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  ปรัชญาของนิกายมาธยามิก  นิกายโยคาจาร  นิกายสุขาวดี  นิกายเซ็น  และนิกายวัชรยาน
   ๓๒๑๓๒๒๓  มิลินทปัญหา ๓ (๓-๐-๖)
     The Questions of King Milinda
     ศึกษาประวัติ  หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา  และวิธีการสนทนาโต้ตอบระหว่างพระเจ้ามิลินท์และพระนาคเสนในคัมภีร์ มิลินทปัญหา
   ๓๒๑๔๒๓๒  วิสุทธิมรรค ๓ (๓-๐-๖)
     Visuddhimagga
    ศึกษาหลักธรรม  แนวความคิด  ลักษณะพิเศษและจุดเด่นในอรรถาธิบาย และการตีความธรรมะในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
   ๓๒๑๔๒๓๔ พุทธจริยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔)
     Buddhist  Ethics
    ศึกษาความหมายของศีลธรรม จริยธรรม จริยศึกษา และจริยศาสตร์   พิจารณาเกณฑ์การตัดสินความดี และอุดมคติของชีวิตในพุทธศาสนา
   ๓๒๑๔๕๓๓  เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Economics in Buddhistic Approach
     ศึกษาทรรศนะทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ว่าด้วยการผลิต  การบริโภค   วิภาคกรรม  ระบบเศรษฐกิจ  นโยบายเศรษฐกิจ  และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
   ๓๒๑๓๔๒๑ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๑ ๒ (๒-๐-๔)
     Dhamma  in  English 1
    ศึกษาการอธิบายธรรมะ  การเขียนบทความธรรมะ  และการอภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่ารายวิชาธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ  ๑
   ๓๒๑๓๔๒๒ ธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๒ ๒ (๒-๐-๔)
     Dhamma  in  English 2
    ศึกษาการอธิบายธรรมะ  การเขียนบทความธรรมะ  และการอภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษในระดับที่สูงกว่ารายวิชาธรรมะพากย์ภาษาอังกฤษ ๒
   ๓๒๑๓๒๒๖ พุทธปฏิภาณ ๓ (๓-๐-๖)
     The Buddha’s Eloquence
     ศึกษาความหมาย ความสำคัญ    และวิธีการต่างๆ   แห่งพุทธปฏิภาณตามที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา  และนำวิธีการพุทธปฏิภาณมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
   ๓๒๑๔๒๓๘  พุทธตรรกวิทยา ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhist  Logic
     ศึกษาความหมาย    ขอบเขต    และวิธีการของพุทธตรรกวิทยา     เรื่องประเภท
     ของความจริง  การตัดสินความจริง  ขณิกวาท  กฎแห่งเหตุผล  ปรมัตถสัจจะ  และความจริงที่เกี่ยวกับโลกภายนอก
   ๓๒๑๓๒๒๙  ประวัติวรรณคดีบาลี ๒ (๒-๐-๔)
     History of Pali Literature
     ศึกษาประวัติคัมภีร์พระไตรปิฎก  อรรถกถา  ฎีกา  อนุฎีกา  โยชนา  ปกรณ์พิเศษคัมภีร์ไวยากรณ์ของเถรวาท  และวรรณคดีบาลีที่แต่งในประเทศไทย
   ๓๒๑๓๓๒๗  ศึกษาศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Education in Buddhistic  Approach
     ศึกษาปรัชญา  หลักการ หลักสูตร  และการวัดและการประเมินผลการศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์
   ๓๒๑๓๓๒๘  สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Sociology in Buddhistic Approach
     ศึกษาความหมาย  ขอบเขต  และวิธีการของสังคมวิทยา  สังคมวิทยาแนวพุทธศาสตร์  เปรียบเทียบกับแนวความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม   การแบ่งช่วงชั้นทางสังคม   สถาบันทางสังคม   และปัญหาสังคม
   ๓๒๑๔๓๓๕  รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Politics in Buddhistic Approach
     ศึกษาแนวความคิดทางการเมืองของพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก และจากงานของนักวิชาการสมัยใหม่
   ๓๒๑๔๕๓๖  จิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Psychology in Buddhistic Approach
     ศึกษาลักษณะทั่วไปของจิต  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจิตกับกาย ตามที่ปรากฏในอภิธรรมปิฎก
   ๓๒๑๓๒๓๐  พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhism and the Present World
     วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของพระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบัน บทบาทขององค์การและบุคลากรพระพุทธศาสนา   การตีความคำสอนของพระพุทธศาสนา  ปัญหาที่เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนา  และปัญหาภายนอกที่มีผลกระทบต่อความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
   ๓๒๑๔๒๓๗  พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhism and Science
     ศึกษาเปรียบเทียบระบบการแสวงหาความจริงของพระพุทธศาสนาและ วิทยาศาสตร์   และความสอดคล้องกันระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ 
   ๓๒๑๔๓๓๙  ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับรัฐ ๓ (๓-๐-๖)
     Buddhism and State
     ศึกษาบทบาท   ท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อรัฐจากพระไตรปิฎกและ
           อรรถกถา และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการปกครองของไทย
   ๓๓๑๓๑๑๓  จริยศาสตร์ศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
     Religious  Ethics
     ศึกษาลักษณะ  ขอบเขต  เนื้อหา วิธีการ และอิทธิพลของจริยศาสตร์ ในศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
   ๓๔๑๔๒๑๖ วิธีสอนศาสนา ๒ (๒-๐-๔)
     Methods of Teaching Religion
    ศึกษาวิธีการสอนศาสนาของพระศาสดาในพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 
   ๓๔๑๔๒๑๗ สตรีกับศาสนา ๓ (๓ -๐-๖)
         Women and Religion
     ศึกษาแนวความคิด บทบาท สถานภาพ และสิทธิของสตรีในศาสนาฮินดู ศาสนายูดาย  พระพุทธศาสนา  ศาสนาคริสต์   และศาสนาอิสลาม
   ๓๔๑๔๒๒๔ สัมมนาปัญหาศาสนา ๓ (๓-๐-๖)
     Seminar on Religious Problems
     สัมมนาปัญหาเกี่ยวกับศาสนาในปัจจุบัน การจัดองค์กรทางศาสนา การเผยแผ่  ความขัดแย้งภายในศาสนา  และระหว่างศาสนา  ความขัดแย้งระหว่าง      โลกทัศน์ของคนสมัยใหม่และโลกทัศน์ของศาสนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา 
   ๔๒๑๓๓๑๐  ระเบียบวิธีวิจัย ๒ (๒-๐-๔)
     Research Methodology
     ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย การสุ่มตัวอย่าง  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การตีความหมายข้อมูล การสรุปผลของงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย และ การนำวิธีวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางพุทธศาสนา
   (๓)    กลุ่มวิชาโท
   ๓๒๑๓๒๒๐  อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก ๓ (๓-๐-๖)
     Suttantapitaka Commentaries
    ศึกษาประวัติและลักษณะของอรรถกถาแห่งพระสุตตันตปิฎก  วิธีการอธิบายและการตีความธรรมะ  ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถานั้นๆ
   ๓๒๑๓๒๒๔  พุทธปรัชญาเถรวาท ๓ (๓-๐-๖)
     Theravada  Philosophy
     ศึกษาหลักธรรมเรื่องโลก  มนุษย์   กรรม   สังสารวัฏ  ไตรลักษณ์  และนิพพาน 
   ๓๒๑๓๒๒๕  พุทธปรัชญามหายาน ๓ (๓-๐-๖)
     Mahayana  Philosophy
     ศึกษาประวัติพุทธศาสนามหายาน  ทรรศนะเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์  ทรรศนะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า  ปรัชญาของนิกายมาธยามิก  นิกายโยคาจาร  นิกายสุขาวดี  นิกายเซ็น  และนิกายวัชรยาน
   ๓๒๑๔๕๓๓  เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
     Economics in Buddhistic Approach
     ศึกษาทรรศนะทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ว่าด้วยการผลิต  การบริโภค   วิภาคกรรม  ระบบเศรษฐกิจ  นโยบายเศรษฐกิจ  และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

 • หลักสูตรคณะสังคมศาสตร์  ( 2 ข้อมูลรายการ )
 • หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์  ( 2 ข้อมูลรายการ )
กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1100,1101,1102 โทรสาร 0-2444-6000 ต่อ 1103
 
2733633 Visitors
ฝ่ายบริหาร
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน