หน้าแรก มมร
หน้าแรก
คณะผู้บริหารกองบริการการศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา
หน่วยงานในสังกัดกองบริการการศึกษา
ติดต่อเรา
หลักสูตร
เช็คเมล์บุคลากร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ปรัชญา: การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะเติมปัญญาให้กับตนเอง ปณิธาน: กองบริการการศึกษาจะร่วมมือสนับสนุน มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนา
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๔๓)
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙
-------------------
๑. ชื่อหลักสูตร  
 ๑.๑ ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Sociology and Anthropology

๒. ชื่อปริญญา
 ๒.๑ ภาษาไทย  
  ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
  ชื่อย่อ : ศน.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
 ๒.๒ ภาษาอังกฤษ
  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts  (Sociology and Anthropology)
  ชื่อย่อ : B.A. (Sociology and Anthropology)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๔. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
 โดยเหตุที่สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ได้เปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปี  ๒๕๓๔  และได้ปรับปรุงมาแล้วในปี พ.ศ.  ๒๕๓๘  เพื่อใช้เป็นหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา  ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๔๒  จึงเห็นสมควรปรับปรุง  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ และเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มีความทันสมัยเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลก  สามารถรับนักศึกษาคฤหัสถ์เข้าศึกษาได้

๕. วัตถุประสงค์
 ๕.๑ เพื่อให้นักศึกษารู้จักตนเองและกลุ่มคนที่อยู่ในสังคม ตลอดจนเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นสมาชิก  ของสังคม
 ๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา  ศึกษาและวิจัยทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อันจะเป็นพื้น   ฐานสำคัญในการร่วมประสานงานระหว่างศาสนจักรและอาณาจักร   เพื่อพัฒนาสังคมไทย
 ๕.๓ เพื่อให้นักศึกษานำหลักการ  และวิธีการทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามาประยุกต์ใช้ใน
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 ๕.๔ เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษา  ค้นคว้า และการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป

๖. กำหนดการเปิดสอน
         ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ภาคเรียนที่ ๑  เป็นต้นไป

๗. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ ๖ (ภาคผนวก) 

๘. วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  รับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษาหรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ  ๗ (ภาคผนวก)

๙. ระบบการศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ใช้ระบบทวิภาค (Semester  Credit  System) โดยการแบ่งเวลาการศึกษาออกเป็นปีละ ๒ ภาค คือ
   ภาคเรียนที่ ๑  (The  First Semester)    มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๑๕ สัปดาห์
   ภาคเรียนที่ ๒  (The Second Semester)มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๑๕ สัปดาห์  
 การศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาภาคปกติ  ทั้งนี้การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๑๐. ระยะเวลาการศึกษา 
 ศึกษาไม่น้อยกว่า  ๓   ปีการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ข้อ  ๑๐   (ภาคผนวก)

๑๑. การลงทะเบียนเรียน
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน  เวลา และสถานที่ ภายใน ๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้น ๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๔๓   หมวด ๓ (ภาคผนวก)

๑๒. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร  และต้องได้ค่าระดับเฉลี่ย (Grade
Point  Average) ไม่ต่ำว่าระดับ  ๒.๐๐   จากระบบ  ๔  ค่าระดับ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔    (ภาคผนวก)
๑๓. อาจารย์ผู้ทำการสอน 
  ๑๓.๑ อาจารย์ประจำ
ที่ ที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา วิชาที่สอน ตำแหน่ง/ประสบการณ์
๑. พระมหาปัญญา
ปฺาวุฑฺโฒ ป.ธ.๔, ศน.บ., ศศ.ม.
(วางแผนและนโยบาย) - ระเบียบวิธีวิจัยทาง
   สังคม - คณบดี
- กรรมการ กบม.
-กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒. พระครูกิตติคุณสาทร ป.ธ.๔, พ.ม.,ศน.บ., M.A.,
(Political Science ) -สัมมนาการบริหารการคณะสงฆ์  - รองคณบดี
- ผู้บริหารระดับสูง
- ที่ปรึกษาคณะ
๓. พระ ดร. อนิลมาน 
ธมมสากิโย M.A., Ph.D.
(Anthropology ) - มานุษยวิทยาเบื้องต้น
-มานุษยวิทยาโบราณ
-มานุษยวิทยากายภาพ -อาจารย์ประจำ
-กก.สถาบันวิจัย ฯ
-กก.บริหารคณะ
   สังคมศาสตร์
๔. พระมหาศิลปะ
ธมมสิปโป ป.ธ.๗ ,ศน.บ., M.A. -โครงสร้างภาษาอังกฤษ
- ประชากรศาสตร์ อาจารย์ประจำ
กรรมการบริหารคณะ
๕. พระมหาอรุณ
ปญญารุโณ ป.ธ.๙, ศน.บ., ศศ. ม(Social Science) - วัฒนธรรมไทย
- ชนกลุ่มน้อย -อาจารย์ประจำ
-กก.บริหาร
  คณะสังคมศาสตร์
๖ พระมหาถนอมศักดิ์
ตปปสสิโก ป.ธ.๖,ศน.บ.,  ศค. ม.(Political Science ) - สังคมวิทยาเบื้องต้น
- มานุษยวิทยาศาสนา -อาจารย์ประจำ
-กก.บริหารคณะ
 สังคมศาสตร์
๗. ผศ.บรรเทิง  พาพิจิตร ป.ธ.๔, ศน.บ., M.A (Political Science ) - สังคมวิทยาการเมือง
- อารยธรรม
- ปัญหาสังคม
- วัฒนธรรมบุคลิก
  ภาพ - อาจารย์ประจำ
- ที่ปรึกษาคณะ
- ผู้บริหารระดับสูง
-กรรมการสภาวิชา
  การ
๘. ผศ.ศรชัย  ท้าวมิตร ป.ธ. ๕, พม., ศน.บ.,
 M.A. (Political Science ) - ธรรมพากย์อังกฤษ
-ประชากรกับสิ่ง
  แวดล้อม
- อ่านเพื่อความเข้า ใจอังกฤษ  E - อาจารย์ประจำ
- ผู้บริหารระดับสูง
-กรรมการสภาวิชาการ
-หัวหน้าภาควิชาสังคม
  วิทยาและมานุษยวิทยา
๙. ผศ.สงบ  เชื้อทอง ป.ธ. ๔, พม., ศน.บ.,
 M.A. (Political Science ) -อาชญาวิทยาทัณฑ
 วิทยา
-การเปลี่ยนแปลงทาง
 -สังคมและวัฒนธรรม - อาจารย์ประจำ
- ผู้บริหารระดับสูง
-กรรมการสภาวิชาการ
- หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
๑๐. ผศ.เสถียร  วิพรมหา ป.ธ.๕, ศน.บ.,
สค.ม.(สังคมวิทยา) - มานุษยวิทยา 
   ประยุกต์
- มานุษยวิทยาวัฒนธรรม - อาจารย์ประจำ
- นักวิจัยมหาวิทยาลัย
- เจ้าหน้าที่สถาบัน
   วิจัยญาณสังวร
๑๑. ผศ.ประจวบ
ประเสริฐสังข์ ป.ธ.๖, ศน.บ.,
พช.ม. (พัฒนาชุมชน) - การพัฒนาสังคม
 -ห้องสมุดกับการ
  ค้นคว้า - อาจารย์ประจำ
- นักวิจัยมหาวิทยาลัย
-เจ้าหน้าที่สถาบัน
  วิจัยญาณสังวร

 ๑๓.๒ อาจารย์พิเศษ
ที่ ที่ ชื่อ - ฉายา/นามสกุล วุฒิ วิชาที่สอน ตำแหน่ง/ประสบการณ์
๑. พ.อ.(พิเศษ)นวม
 สงวนทรัพย์ ป.ธ.๖, ศน.บ.  (สังคม) - สังคมวิทยาศาสนา
- สังคมการเมือง - อาจารย์พิเศษ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้เชี่ยวชาญ
๒. ดร.วรุตม์  สีบุญเรือง. Ph.D. (บริหารธุรกิจ)  - สัมมนาแนวความ
   คิดทางสังคม
-  อังกฤษภาคข่าว - อาจารย์พิเศษ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ที่ปรึกษากรุงเทพ-
   คริสเตียน
๓. ผศ.สุรพล  สุวรรณ ศป.บ., สค.ม. - พัฒนาชุมชน
- ขนบ - จารีต
   ประเพณีไทย - อาจารย์พิเศษ
- ที่ปรึกษาโครงการ
  สมเด็จพระเทพ
- กรมประชาสัมพันธ์
๔. ผ.ศ. ไท้  นนท์จันทร์ ป.ธ.๔, ศน.บ.,M.A.
(มานุษยวิทยา) - มานุษยวิทยาเบื้องต้น
- มานุษยวิทยาประยุกต์ - อาจารย์พิเศษ
- หนังสือมานุษย
   วิทยา ๑ - ๒
๕. พระปริยัติสารเมธี ป.ธ.๔ ,ศน.บ.,M.A. สังคมวิทยาชนบท- นคร -อาจารย์พิเศษ
- อดีต คณบดี
๖ รศ. วราคม  ทีสุกะ ป.ธ.๘ ศน.บ.,M.A. - มานุษยนิเวศวิทยา อาจารย์พิเศษ
๗ ผศ. สุรพล  สุวรรณ ศศ.ม.  - วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม อาจารย์พิเศษ

๑๔. จำนวนนักศึกษา
 ๑๔.๑ จำนวนนักศึกษารอบ  ๔  ปี
ปีการศึกษา
นักศึกษา ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒
ปีที่๑ ๔๐ ๔๐ ๔๕ ๔๕
ปีที่  ๒ - ๔๐ ๔๐ ๔๕
ปีที่  ๓ - - ๔๐ ๔๐
ปีที่  ๔ - - - ๔๐
รวม ๔๐ ๘๐ ๑๒๕ ๑๗๐
คาดว่าจะจบการศึกษา - - ๔๐ ๔๐

๑๕. สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา
 ๑๕.๑  สถานที่เรียน
   ปีที่ ๑ - ๔  อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยลัยและวิทยาเขต
 ๑๕.๒ อุปกรณ์การศึกษา
  ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
 ๑๕.๒.๑  อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว
    ก. เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ      จำนวน        ๒   เครื่อง
    ข. เทปคาสเซ็ท            จำนวน         ๑     เครื่อง
    ค. เครื่องคอมพิวเตอร์                จำนวน        ๑     เครื่อง
 ๑๕.๒.๒  อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่ม
    ก.เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จำนวน        ๒   เครื่อง
    ข.เทปคาสเซ็ท   จำนวน        ๒   เครื่อง
    ค.เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน        ๒  เครื่อง
    ง.เครื่องเล่นวิดีโอ  จำนวน         ๒  เครื่อง
    จ.เครื่องเล่นวิดีโอ ซีดี  จำนวน          ๒   เครื่อง
๑๖. ห้องสมุด
 ๑. ใช้ห้องสมุดประจำคณะสังคมศาสตร์และห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนังสือเกี่ยวกับ
  - ด้านสังคมศาสตร์   จำนวน      ๓๐๐  เล่ม
  - ด้านมานุษย์วิทยา   จำน วน      ๑๐๐   เล่ม
  - ด้านเทคโนโลยีประยุกต์สังคม   ๑๐๐  เล่ม
          ๒.ใช้ห้องสมุดแห่งชาติและห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
   ๓. การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
๑๗. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     ซึ่งคิดเฉลี่ยค่าใช้จ่าย  ๒๖,๖๐๐  บาท / รูป (คน) / ปี

๑๘.  หลักสูตร
 ๑๘.๑  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ๑๔๐   หน่วยกิต
           ๑๘.๒ โครงสร้างหลักสูตร
  ๑๘.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ๓๐    หน่วยกิต
   (๑)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                  ๑๓   หน่วยกิต
   (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                      ๕   หน่วยกิต
   (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                 ๕  หน่วยกิต
   (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
         และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                               ๕   หน่วยกิต
   (๕) กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                                                      ๒   หน่วยกิต
    ๑๘.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ       ๑๐๔   หน่วยกิต
     (๑)  กลุ่มวิชาศาสนา                                                     ๓๐  หน่วยกิต
     (๒) กลุ่มวิชาเอกสังคมวิทยาและ
     มานุษยวิทยา                                                ๕๙  หน่วยกิต
     (๓)  กลุ่มวิชาโท                                              ๑๕   หน่วยกิต
    ๑๘.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า            ๖   หน่วยกิต
๑๘.๓  รายวิชา
๑๘.๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    ๓๐    หน่วยกิต
(๑)   กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร                  ๑๓     หน่วยกิต
       วิชาบังคับ     ๙      หน่วยกิต                         น  (บ-ป-ต)
 ๔๒๕๑๔๐๑   ภาษาไทย              ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑             ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒              ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
 ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ *            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ *            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒            ๒ (๒-๐-๔)
   * ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  หรือบาลีศึกษา  ๓  ประโยค 
   ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
  วิชาเลือก    ๔    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ ๑            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒             ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๒ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๒            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๔ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน            ๒ (๒-๐-๔)
(๒)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            ๕    หน่วยกิต
  วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
 ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์             ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น             ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย          ๒ (๒-๐-๔)
(๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                        ๕    หน่วยกิต
  วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
 ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย             ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๑๓๑๒ มนุษย์กับสังคม            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ           ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม           ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองไทย           ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก           ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย           ๒ (๒-๐-๔)
  (๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์                   ๕     หน่วยกิต
     และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิชาบังคับ     ๓    หน่วยกิต
 ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์             ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
  ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑             ๒ (๑-๒-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒            ๒ (๑-๒-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม            ๓ (๓-๒-๖)
  วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน             ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า            ๒ (๒-๐-๔)
(๕)   กลุ่มสหศาสตร์                        ๒     หน่วยกิต
   วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                                  ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต            ๒ (๑-๐-๔)
  ๑๘.๓.๒  หมวดวิชาเฉพาะ
(๑)   กลุ่มวิชาศาสนา                      ๓๐     หน่วยกิต
 ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑           ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๒           ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑           ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๒           ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓           ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔           ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑           ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒           ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑             ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน ๒             ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน ๓             ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน ๔             ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                                                               ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน                                                                        ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ                                                ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์                                                              ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ                          ๒ (๒-๐-๔)
   (๒)   กลุ่มวิชาเอก สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นวิชาเอกต้อง
  เรียนรายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ๕๙  หน่วยกิต      ดังนี้
วิชา บังคับ  ๔๗  หน่วยกิต
๕๒๑๓๓๐๒ ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                       ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๐๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                                       ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๘ การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี                                       ๓(๓-๐-๖)
๕๒๒๓๓๐๒ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม                                         ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๑ สังคมวิทยาการบริหารงานบุคคล                                        ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๒ สังคมวิทยาศาสนา                                         ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๓ สังคมวิทยาการเมือง                                         ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                      ๓(๓-๐-๖)
๕๒๒๔๓๐๔ มานุษยวิทยาประยุกต์                                         ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๐๕ สังคมวิทยาชนบทและนคร                                        ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๐๖ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                                        ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๑๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                                       ๓(๓-๐-๖)
๕๒๒๓๓๐๗ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์                                      ๓(๓-๐-๖)
๕๒๒๓๓๐๑ มรดกทางภูมิปัญญาเชิงโบราณคดี                                                                 ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๑๓ ภูมิศาสตร์สังคมไทย                                                    ๒(๒-๐-๔)
๕๒๑๔๓๑๔ เศรฐษศาสตร์สังคมไทย                                                     ๓(๓-๐-๖)
วิชา เลือก   ๑๒  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
๕๒๒๓๓๐๓ มานุษยวิทยากายภาพ                            ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๐๙ สวัสดิการทางสังคม                            ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๐๘ ประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                         (๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๐๔ การพัฒนาชุมชน                           ๒(๒-๐-๔)
๕๒๒๔๓๐๑ ประชากรศาสตร์                            ๓(๓-๐-๖)
๕๒๒๓๓๐๕ อารยธรรม                           ๒(๒-๐-๔)
๕๒๒๓๓๐๖ มานุษยวิทยาศาสนา                         ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๑๑ หลักการบริหาร                          ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๑๒ องค์การทางสังคมและการบริหารองค์การ                       ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๔ สังคมวิทยาการศึกษา                         ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๕ สังคมวิทยาเศรษฐกิจ                         ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๖ สังคมวิทยาอุตสาหกรรม                         ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๗ สัมคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์                           ๓(๓-๐-๖)
๕๒๒๔๓๐๒ มนุษย์นิเวศวิทยา                           ๒(๒-๐-๔)
๕๒๒๔๓๐๓ ชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย                         ๒(๒-๐-๔)
๕๒๒๔๓๐๗ วัฒนธรรมไทย                         ๒(๒-๐-๔)๕๒๑๔๓๑๕  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม            ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๑๔  ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ในพระไตรปิฎก             ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๑๖   สัมมนาการบริหารการคณะสงฆ์              ๓(๓-๐-๖)
๕๒๒๔๓๐๘ วิวัฒนาการทางชีววิทยาของมนุษย์กับสังคม            ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๑๕  นโยบายสาธารณะและการวางแผน            ๒(๒-๐-๔)
๕๒๑๓๓๑๖  จิตวิทยาเชิงพุทธศาสตร์              ๒(๒-๐-๔)
๕๒๑๓๓๑๗  การบริหารโครงการ              ๒(๒-๐-๔)
๕๒๑๓๓๑๘  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์            ๓(๓-๐-๖)
            (๓)   กลุ่มวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
   นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นวิชาโท ต้องเรียนราย
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ๑๕   หน่วยกิต ตามกำหนดดังนี้
 วิชาบังคับ ๑๐  หน่วยกิต
๕๒๑๓๓๑๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                         ๓(๓-๐-๖)
๕๒๒๔๓๐๓ ชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย            ๒(๒-๐-๔)
๕๒๑๓๓๐๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                         ๓ (๓-๐-๖)
 ๕๒๒๔๓๐๒ มนุษย์นิเวศวิทยา                           ๒ (๒-๐-๔)
 วิชา เลือก ๕  หน่วยกิต  จากรายวิชาที่ยังไม่เคยเรียนในรายวิชาเอกและรายวิชาโทที่ได้เรียนมาแล้ว
 ๑๘.๓.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี
  ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ
๑๘.๔   ความหมายของรหัสประจำวิชา
 เลขตัวที่  ๑    หมายถึง     คณะ
  เลขตัวที่  ๒   หมายถึง     ภาควิชา
 เลขตัวที่  ๓      หมายถึง   สาขาวิชา
 เลขตัวที่  ๔      หมายถึง   ชั้นปีที่เรียน
 เลขตัวที่  ๕      หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาวิชา
  - เลข  ๑    หมายถึง     ปรัชญา
  - เลข  ๒   หมายถึง     ศาสนา
  - เลข  ๓    หมายถึง     สังคม
  - เลข  ๔    หมายถึง   ภาษา
  - เลข  ๕    หมายถึง   วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
  - เลข  ๖    หมายถึง   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  - เลข  ๗    หมายถึง   ศิลปะ
  - เลข  ๘    หมายถึง   วรรณคดี
  - เลข  ๙    หมายถึง   ภูมิศาสตร์ – ประวัติศาสตร์
 เลขตัวที่  ๖ - ๗  หมายถึง    ลำดับวิชาอยู่ภายใต้อาณัติของเลขตัวที่  ๓
หมายเหตุ   :     อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
        เช่น     น (บ-ป-ต)
              ๓ (๓-๐-๖)
          หมายถึง      ๓  หน่วยกิต
        (๓ -  บรรยาย  ๓  ชั่วโมง
        ( -๐-  ไม่มีปฏิบัติ
        (- ๖   ศึกษาด้วยตนเอง  ๖  ชั่วโมง
๑๘.๕   แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส  ชื่อวิชา              น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๑               ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๑             ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฏก  ๑             ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา             ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย              ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์              ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ *           ๒ (๒-๐-๔)
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก           ๒  หน่วยกิต
                                                                                                                รวม      ๑๕  หน่วยกิต

ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส          ชื่อวิชา             น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒               ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒            ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฏก  ๒            ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑           ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์           ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ *          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ *           ๒ (๑-๒-๔)
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก          ๒  หน่วยกิต
                                                                                                               รวม      ๑๕  หน่วยกิต

ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส               ชื่อวิชา               น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓               ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓           ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑           ๒ (๒-๐-๔)
  ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน           ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒             ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย             ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ *            ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ *           ๒ (๑-๒-๔)
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    เลือก                            ๒  หน่วยกิต
                                                                                                                รวม      ๑๕  หน่วยกิต

ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส       ชื่อวิชา              น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔              ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ                                               ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ           ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ *           ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม *           ๓ (๓-๒-๖)
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก            ๒  หน่วยกิต
  กลุ่มสหศาสตร์    เลือก            ๒  หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    เลือก            ๒  หน่วยกิต
                                                                                                                รวม      ๑๕  หน่วยกิต
 หมายเหตุ  :    รายวิชาที่มีเครื่องหมาย (*)  เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๑
 รหัส  ชื่อวิชา              น (บ-ป-ต)
๕๒๑๓๓๐๒ ความคิดทางสังคมและทฤษฎีทางสังคมวิทยา                       ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๑๓๓๐๕ สังคมวิทยาชนบทและสังคมนคร                                 ๓(๓-๐-๖)
        ๕๒๑๓๓๑๑ สังคมวิทยาเบื้องต้น                      ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๒๓๓๐๗ มานุษยวิทยาเบื้องต้น                                  ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๑๓๓๐๘ ประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ล)                   ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๓๓๐๑ หลักสังคมวิทยา (ล)                          ๓(๓-๐-๖)
วิชาโท  เรียนไม่น้อยกว่า                                        ๔( - - - -)
              ๒๒( - - -)

ชั้นปีที่ ๓  ภาคเรียนที่ ๒
 รหัส  ชื่อวิชา             น (บ-ป-ต)
 ๕๒๒๓๓๐๔ มานุษยวิทยาประยุกต์                    ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๑๓๓๐๖ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา                    ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๒๓๓๐๑ มานุษยวิทยาเชิงโบราณคดี                    ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๑๔๓๐๘ ปัญหาสังคม                      ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๒๔๓๐๒ มนุษยนิเวศวิทยา (ล)              ๒(๒-๐-๔)
 ๕๒๒๔๓๐๗ วัฒนธรรมไทย (ล)            ๒(๒-๐-๔)
   วิชาโท      เรียนไม่น้อยกว่า                 ๔( - -  - -)                                       ๒๐(- - - -)

ชั้นปีที่  ๔  ภาคเรียนที่ ๑
 รหัส  ชื่อวิชา                                                                               น (บ-ป-ต)
 ๕๒๑๓๓๐๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                               ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๑ สังคมวิทยาการบริหารงานบุคคล                                  ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๑๔๓๐๒ สังคมวิทยาศาสนา              ๓(๓-๐-๖)
   ๕๒๑๔๓๐๓ ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (ล)                   ๒(๒-๐-๔)
 ๕๒๒๔๓๐๑ ประชากรศาสตร์ (ล)                   ๓(๓-๐-๖)
   วิชาโท  เรียนไม่น้อยกว่า                          ๔(- - - -)
   วิชาเลือกเสรี  (ทักษะทางการใช้อังกฤษ ๑)                     ๓(๓-๐-๖)
                                   ๒๑( - -- -)
ชั้นปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๒
 รหัส  ชื่อวิชา               น (บ-ป-ต)
 ๕๒๑๔๓๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                                ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๑๔๓๐๓ สังคมวิทยาการเมือง                       ๓(๓-๐-๖)
 ๕๒๒๓๓๐๒ มานุษยวิทยาวัฒนธรรม                 ๓(๓-๐๖)
 ๕๒๒๓๓๐๓ มานุษยวิทยากายภาพ (ล)                      ๓(๓-๐-๖)
๕๒๑๔๓๐๗ สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ (ล)                             ๓(๓-๐-๖)
   วิชาโท      เรียนไม่น้อยกว่า                ๔( - - - -)
 -  -  -  -  -  -  - วิชาเลือกเสรี  (ทักษะทางการใช้อังกฤษ ๒)                    ๒(๒-๐-๒)
                                    ๒๑(-  -  -)
๑๘.๖   สังเขปรายวิชา
  ๑๘.๖.๑   สังเขปรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
(๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
     รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา             น (บ-ป-ต)
 ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย             ๓ (๓-๐-๖)
      Thai Language
  ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
 ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑            ๓ (๓-๐-๖)
 Fundamental English 1
   คำศัพท์  และหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อให้สามารถใช้ทักษะทั้ง ๔  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒          ๓ (๓-๐-๖)
 Fundamental English 2
  คำศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา  และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อภาษาอังกฤษ
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒
 ๔๒๕๑๔๐๓    ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑          ๒ (๒-๐-๔)
 Fundamental Pali  1
    การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบกัตตุวาจก  และกัมมวาจก
 ๔๒๕๑๔๐๔    ภาษาบาลีพื้นฐาน  ๒           ๒ (๒-๐-๔)
 Fundamental Pali  2      
    การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบ  ภาววาจก  เหตุกรรรตุวาจก  และเหตุกรรมวาจก  และเพื่อให้สามารถใฝ่  หาความรู้ด้วยตนเองจากคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
     พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๓
  ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑             ๒ (๒-๐-๔)
       Fundamental Sanskrit  1
  ศึกษาความเป็นมาของภาษาสันสกฤต ฝึกการใช้ตัวอักษรเทวนาครี โรมัน และไทยในการอ่านและเขียนสันสกฤต ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ  ทั้งปุลลิงค์  สตรีลิงค์  และนปุงสกลิงค์  บุรุษสรรพนาม  นิยมสรรพ  นาม   และปฤจฉาสรรพนาม  ธาตุหมวดที่ ๑, ๔, ๖ และ ๑๐  วรรตมานาวิภักติ  อนัทยตนภูต  ภวิษยัทวิภักติ  กริยานามธาตุ  ปัญจมีวิภักติ  สัปตมีวิภักติ  กรรมวาจก  ภาววาจก  เหตุกรรตุวาจก  การสนธิเบื้องต้น
  ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
  ๔๒๕๒๔๒๑ สันสกฤตพื้นฐาน ๒           ๒ (๒-๐-๔)
  Fundamental Sanskrit  2
   ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ การแจกวิภักตินามที่เค้าคำมี ๒ รูปและ ๓ รูป  คุณนาม  การเปรียบเทียบในขั้นวิเศษและอติวิเศษ  การแจกรูปคำที่ลงปัจจัยที่พบมาก  นามศัพท์ที่ไม่แจกตามกฎ  สังขยาศัพท์  นิยมและอนิยมสรรพนาม  กริยาหมวดที่ ๒,  ๓,  ๕,  ๗,  ๘  และ ๙ 
  ศึกษาปโรกษาวิภักติ  แอริสต์ลิงฺ และลฤงฺ  สนธิโดยละเอียด  ทบทวนการแจกคำกริยาทั้งหมด  ศึกษาคำนามกฤต  และคำที่ลงปัจจัย  ตฺวา  ย   ตุมฺ  อนีย  และ ตวฺย 
  สมาสในภาษาสันสกฤต  ตัตปุรุษะ  กรรมธารยะ  ทวิคุ  ทวันทวะ   พหุวรีหิ อวยยีภาวะ ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๐
 ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ  ๑           ๒ (๒-๐-๔)
   English Grammar 1
  คำนำหน้านาม (Articles)  นาม  สรรพนาม  คุณศัพท์  กริยา  กริยาวิเศษณ์  บุพบท  คำสันธาน  คำอุทาน  กาล  ความสอดคล้องของกาล  (Sequence of Tenses) กรรตุวาจกและกรรมวาจก (Active and Passive Voices)  ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยา (Agreement)  
 ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒           ๒ (๒-๐-๔)
 English Grammar 2
  ชนิดของประโยค ประโยคเงื่อนไข (If-sentence)  Infinitive Gerund Participle คำพูดตรงและคำพูดอ้อม (Direct and indirect speech)  วิธีตอบคำถาม  วิธีอ่านตัวเลข  การจัดเรียงคำในประโยค (Word Order), มาลา (Moods)  เครื่องหมายวรรคตอน 
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
 ๔๒๕๒๔๒๒   การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑           ๒ (๒-๐-๔)
 English Translation into Thai  1
  ศึกษาหลักการแปล  ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้าง  แบบ Simple Sentence, Compound Sentence และ Complex Sentence  เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่  ประสบการณ์และอาชีพ
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
 ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 English Translation into Thai  2
    ศึกษาหลักการแปล ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบเดียวกับรายวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทย ๑  แต่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธศาสนาคืออะไร  ประวัติย่อพระพุทธศาสนา  หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและประเภทของศาสนา  เป็นต้น
  พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๒๒
 ๔๒๕๒๔๒๔    ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๑ ๒ (๒-๐-๔)   Communicative English Skills 1
     ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  การแนะนำตนเอง  การซื้อของ  การสั่งอาหาร  การสนทนาทางโทรศัพท์  และการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป ใช้ในชีวิประจำวัน โดยเน้นความชัดเจน ความคล่อง ความเหมาะสม  และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา
  พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒   
 ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๒                                    ๒ (๒-๐-๔)
 Communicative English Skills  2
    ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นความสามารถในการรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย รวมทั้งในการฟังเรื่องราว  และความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆ จากสื่อภาษา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๔
๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน                      ๒ (๒-๐-๔)
  English for Specific Purposes
    คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๕
(๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์                        ๓ (๓-๐-๖)
                       Man and Reasoning, Ethics, and aesthetics
    ธรรมชาติของมนุษย์ ด้านการคิด และการใช้เหตุผลต่อการดำรงชีวิตการแสวงหาครรลองที่ดีงามและถูกต้องในการใช้ชีวิต และการทำงาน สร้างเสริมให้เป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ความจริง  และคิดอย่างมีเหตุผล
 ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
         Introduction to Philosophy
    ความหมาย ขอบเขตและลักษณะของปรัชญา แนวคิดของลัทธิปรัชญาต่างๆ ที่สำคัญ   ทั้งปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก   รวมทั้งการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวความเป็นจริงของปัจเจกบุคคลและสังคม
  ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 Psychology in Daily Life
   ความหมาย  และขอบข่ายของจิตวิทยา  ความต้องการพื้นฐานของบุคคล ในฐานะที่เป็นต้นตอแห่งพฤติกรรม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สามารถรับรู้ได้ด้วย  ตา  หู  จมูก  และการสัมผัส  ต่อสภาพทางอารมณ์และประสิทธิภาพในการทำงาน ความเครียดและวิธีลดความเครียด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ และความคิดของบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการสื่อความหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น
 ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม    ๒ (๒-๐-๔)
 Art Appreciation
    หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรผลงานสำคัญทางทัศนศิลป์ หัตถ ศิลป์  และสถาปัตยกรรมของไทย  ภูมิภาคและนานาชาติ  ฝึกให้รู้จัก  เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งนำมาใช้ในชีวิตอย่างมีรสนิยม
 ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม    ๒ (๒-๐-๔)  Music Appreciation
    ความสำคัญของดนตรีกับชีวิต หลักเบื้องต้นของการดนตรี และการประพันธ์เพลงลักษณะ ชนิด และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลัก  และมารยาทในการฟังเพลงชนิดต่างๆ  ฝึกปฏิบัติดนตรี  และฟังเพลง เพื่อให้เก็บความงามและตระหนักในคุณค่า
 ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย    ๒ (๒-๐-๔)
 Aesthetics in Thai Prose and Poetry

   งานประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรองไทยที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางวรรณศิลป์และมีคุณค่าต่อชีวิต ฝึกอ่านในใจ และอ่านออกเสียง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของลีลาประพันธ์ของไทย และมองเห็นความงามของภาษา
(๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย      ๓ (๓-๐-๖)
                       Society and Laws
    การกำเนิดและลักษณะของกฎหมาย ความจำเป็นของสังคมที่ต้องมีกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
 ๔๒๕๑๓๑๒  มนุษย์กับสังคม    ๒ (๒-๐-๔)
 Man and Society
   ความรู้เบื้องต้นของธรรมชาติมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นของสังคมว่าด้วยองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
 ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ    ๒ (๒-๐-๔)
  Man and Economy
    ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอดีต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญในด้านธุรกิจและการจัดการ  การตลาด  การเงิน  และการธนาคาร  การคลังของ      รัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดยเน้นให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการปกครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
 ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม      ๒ (๒-๐ ๔)
  Man and Civilization
    เปรียบเทียบวิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ  รวมทั้งศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย

  ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองของไทย     ๒ (๒-๐ ๔)
 Thai Politics and Government
   ความรู้เบื้องต้น และการพัฒนาการของการเมือง และการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
 ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก     ๒ (๒-๐-๔)
  Global lssues
   สถานการณ์โลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนปัญหา   ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสภาวการณ์โลกปัจจุบันและอนาคต
 ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย      ๒ (๒-๐-๔)
  Thai History
  ความเป็นมาของชนชาติไทย ปฐมอาณาจักรไทย อาณาจักสุโขทัย อยุธยา  ธนบุรี  รัตนโกสินทร์  เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกไทยและมรดกโลก  พระมหากษัตริย์องค์สำคัญ ๆ

(๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์         ๓ (๓-๐-๖)
 Mathematical Statistics  
   ประวัติและขอบเขตของวิชาสถิติ  วิธีคำนวณทางสถิติ  การนำเสนอข้อมูลอย่างง่ายๆ  การนำวิธีการสถิติไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาวิธีการประเมินผล
 ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๑     ๒ (๑-๒-๔)
 Introduction to Computers  1
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
  สื่อสารข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดข้อความและโปรแกรมตารางคำนวณ
 ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒    ๒ (๑-๒-๔)
 Introduction to Computers  2
   วิธีการพัฒนาระบบงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นการใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต

 ๔๒๕๒๕๓๓  การใช้โปรแกรม     ๓ (๓-๒-๖)
  Programming
   โครงสร้างของโปรแกรมเวอซวล เบสิค  และรูปแบบในการเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมเวอซวล เบสิค  ชนิดของข้อมูล  โปรแกรม ย่อยฟังก์ชันและการประยุกต์
 ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    ๒ (๒-๐-๔)
 Mathematics in Daily Life
   รูปแบบต่างๆ ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน  การคิดดอกเบี้ยในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจการที่เป็นระบบสากล  และกิจการที่เป็นระบบสังคมของท้องถิ่นยอมรับการคำนวณภาษีในรูปแบบต่าง ๆ
 ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก    ๒ (๒-๐-๔)
  Earth Science
   ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและระบบสุริยจักรวาล  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  กระบวนการเกิด  ทวีป  แม่น้ำ  มหาสมุทร  ทะเล  ภูมิอากาศของโลก  ปรากฏการณ์  ภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากผลของการพัฒนา
 ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน    ๒ (๒-๐-๔)   Chemistry in Daily Life
   ชนิด   คุณภาพ   ประโยชน์และโทษของสารเคมี ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
  (ผงซักฟอก  แชมพู  สบู่  น้ำยาล้างจาน  เครื่องสำอาง  น้ำยาดับกลิ่น  พลาสติก
  โพลิเมอร์  สีผสมอาหาร  สีย้อม)  วิธีการเลือกใช้สารเคมีที่จำหน่ายในท้องตลาด
 ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน    ๒ (๒-๐-๔)
 Drugs and Daily Life
    ระบบยาของประเทศไทย ความเชื่อมโยงของระบบยากับสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาพปัญหาการใช้ยา และผลกระทบในระดับประเทศ  ชุมชน  และบุคคล  กฎหมายเกี่ยวกับยา  นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติด้านยา การจำแนกยาตามกฎหมาย มาตรฐานยา และเอกสารกำกับยา  อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา  ยากับนิติเวช  การใช้ยาในทางที่ผิด  และหลักการใช้ยา
 ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน    ๒ (๒-๐-๔)
 Physics in Daily Life

   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์  อันตราย  ข้อควรระวัง  และหลักเกณฑ์ในการใช้และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  และพลังงานรูปแบบต่างๆ
 ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น    ๒ (๒-๐-๔)
  Ethnobotany and Ethnozoology
   ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ หลักเกณฑ์การจำแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืชและสัตว์ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ การอนุรักษ์  การเก็บรวบรวม  การขยายพันธ์  และการจัดทำฐานข้อมูลของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
 ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล    ๒ (๒-๐-๔)
  Man and Biosphere
   การวัด และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งผลที่มนุษย์ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เปรียบเทียบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างระบบนิเวศของธรรมชาติ และการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจสังคม  วิเคราะห์แนวทางและองค์กรและกฎหมายภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวมณฑล
 ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    ๒ (๒-๐-๔)
                       Man and Environment
   การแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การทำความเข้าใจและเสนอแนะทางออก เพื่อจะนำไปสู่สังคมโลกที่ยั่งยืนด้วยแนวทางของการใช้สหสาขาแบบองค์รวม
 ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ ๒ (๒-๐-๔)
  Nutrition
   ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหารและอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย  การประเมินภาวะโภชนาการ  และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
 ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า ๒ (๒-๐-๔)
                 lnformation Technology for Further Study
   ความหมายความสำคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล  บริการและการใช้ Internet  การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบค้นสารสนเทศจาก CD–ROM ความหมาย  และความสำคัญของการค้นคว้าการเขียนการรายงานผลการค้นคว้า
(๕)  กลุ่มสหศาสตร์
 ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    ๒ (๒-๐-๔)
 Eco – Tourism
   ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บทบาทรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
 ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต     ๒ (๑-๐-๔)
 Physical Education and Quality of Life Improvement
   ความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในด้านสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย สุขภาพอนามัย สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬา การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคม เพื่อดำรงอยู่และดำเนินชีวิตที่ดี และการเล่นกีฬา ๑ ประเภท ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความเหมาะสม และความพร้อมของทุกฝ่าย
 ๑๘.๖.๒  สังเขปรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
(๑)   กลุ่มวิชาศาสนา
  รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา     น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑     ๒ (๒-๐-๔)
  Vinayapitaka 1
 ศึกษาประวัติ หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะพิเศษ วิธีบัญญัติพระวินัย  บทบัญญัติ   การปฏิบัติ   การตีความ  และวิธีตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย  จากคัมภีร์มหาวิภังค์  ภิกขุณีวิภังค์  และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก  (เล่ม ๑ - ๕)
  ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒     ๒ (๒-๐-๔)
 Vinayapitaka  2
  ศึกษาแนวเดียวกับหลักการในรายวิชา ๓๒๑๑๒๐๑ จากคัมภีร์จุลวัคค์และคัมภีร์ปริวารในพระวินัยปิฎก (เล่ม ๖-๘) ศึกษาเชิงนิติปรัชญา ปรัชญาการ         ปกครอง นิเวศนปรัชญา ปรัชญาการศึกษา โดยเน้นระเบียบมรรยาท หลักการบริหาร หลักการวินิจฉัยอธิกรณ์  และวิธีการตัดสินอธิกรณ์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม
  ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑     ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka 1
  ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตรวิเคราะห์หลักธรรม  แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๐-๒๔) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน 
 ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒     ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka 2
  ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร วิเคราะห์หลักธรรม   แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๑๕–๑๙) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน
  ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๓     ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka 3
  ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร รวมถึงศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม ปรัชญาวัฒนธรรม เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน จากคัมภีร์ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๙–๑๔) 
 ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๔      ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka  4
  ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในพระสูตรบางสูตร เน้นหลักคำสอนเรื่องนรก สวรรค์    การเวียนตายเกิดในสังสารวัฏ    รวมถึงแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม    และปรัชญาวัฒนธรรม  จากคัมภีร์ขุททกนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๕-๓๓)
  ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑       ๒ (๒-๐-๔)
 Abhidhammapitaka 1
    ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ธรรมสังคณี  วิภังค์  ธาตุกถา  บุคคลบัญญัติ  และกถาวัตถุในพระอภิธรรมปิฎก (เล่ม ๓๔ - ๓๗) และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
  ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก  ๒      ๒ (๒-๐-๔)
 Abhidhammapitaka  2
ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ยมกและปัฎฐานในพระอภิธรรมปิฎก  (เล่ม ๓๘–๔๕)  และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
 ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑        ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice 1
  ฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐาน ตามหลักอานาปานสติ (เฉพาะ ๔ ขั้นแรก) ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
  ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒        ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice  2
  ศึกษาความหมาย  และหลักการปฏิบัติธุดงค์ ๑๓  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค   และฝึกปฏิบัติกายคตาสติตามแนวกายคตาสติสูตร  ในมัชฌิมนิกาย        อุปริปัณณาสก์
 ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓   ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice 3
 ศึกษาและปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร  ในทีฆนิกาย  มหาวัคค์
  ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔    ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice 4
  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เน้นการเจริญอานาปานสติในขั้นวิปัสสนา  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
  ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  ๒ (๒-๐-๔)
  History of Buddhism
    ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด ระบบความเชื่อทางศาสนาในอินเดียก่อนพุทธกาล  การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา บทบาทพระธรรมทูต การจัดการศึกษา ความสัมพันธ์กับรัฐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ   มูลเหตุการแยกเป็นนิกายต่างๆ  และมูลเหตุความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา

 ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน ๒ (๒-๐-๔)
  Mahayana Buddhism    
   ศึกษาเหตุการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน มูลเหตุสังคายนา  การเกิดขึ้นของมหายาน  ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน  บุคคลและหลักธรรมสำคัญของมหายาน   และสถานภาพของมหายานในปัจจุบัน
 ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ                      ๒ (๒-๐-๔)Dhamma in English
   ฝึกพูด เขียนบทความธรรมะ อธิบายธรรมะ อภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ   และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้
 ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์                    ๒ (๒-๐-๔)
  Principle of Propagation and Rhetoric
   ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและหลักการสมัยใหม่   และฝึกพูดตามหลักวิชาวาทศิลป์
 ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ                ๒ (๒-๐-๔)
  Comparative Religions
    ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง  หลักธรรมขั้นมูลฐาน หลักธรรมชั้นสูง หลักการบริหาร  พิธีกรรม  นิกาย  และจุดมุ่งหมายของศาสนาฮินดู  ยูดาย  คริสต์      อิสลาม  และพระพุทธศาสนา
 ๒.  กลุ่มวิชาเอก  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๕๒๑๓๓๐๒      ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                          ๓(๓-๐-๖)
    Social Thought and Sociological Theory
ความหมาย คำนิยาม ขอบเขตเนื้อหาวิชา และความเป็นมาของความคิดทางสังคม ทฤษฎีทางสังคมวิทยาทั้งในอดีตและปัจจุบัน แนวความคิดทางสังคมในพระพุทธศาสนา
๕๒๑๓๓๐๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม              ๓(๓-๐-๖)
Social and Cultural Change
ความหมาย คำนิยามของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทฤษฎีและกระบวนการการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

๕๒๑๔๓๐๘ การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี                                  ๓(๓-๐-๖)
  
การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสังคม  นับตั้งแต่ธรรมมีอุปการะมาก  ธรรมเป็นโลกบาล  ธรรมอันทำให้งาม  ธรรมอันหาได้ยาก  รวมทั้งหมวดธรรมอื่น ๆ  ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสังคมได้
๕๒๒๓๓๐๒  มานุษยวิทยาวัฒนาธรรม                            ๓(๓-๐-๖)
   Anthropological Culture
กำเนิดและวิวัฒนาการทางสังคม  และวัฒนธรรม ความคิดพื้น ฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม ปัญหาเชื้อชาติและการขัดแย้งทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและผลกระทบ
๕๒๑๔๓๐๑ สังคมวิทยาการบริหารงานบุคคล                                       ๓(๓-๐-๖)
   Sociology of Personnel Administration
ความหมาย คำนิยามของการบริหารงานบุคคล การนำหลักการและวิธีการทางสังคมวิทยาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานบุคคล บทบาทของผู้นำและการบริหารงานบุคคลกับการพัฒนาองค์การ
๕๒๑๔๓๐๒ สังคมวิทยาศาสนา                            ๓(๓-๐-๖)
   Sociology of Religion
ศาสนาในฐานะเป็นสถาบันทางสังคมและเป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของวัฒนธรรมของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสถาบันทางสังคมอื่น ๆ อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อบุคคลและสังคม ทั้งนี้ให้เน้นศึกษาศาสนาของสังคมไทย
๕๒๑๔๓๐๓       สังคมวิทยาการเมือง                            ๓(๓-๐-๖)   Political Sociology 
ความหมาย คำนิยามและขอบเขตของสังคมวิทยาการเมือง รูปแบบการเมืองในระบบต่าง ๆ กระบวนการทางสังคมที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการเมือง ในแง่การควบคุมทางสังคม การจัดลำดับช่วงชั้นทางสังคม พรรคการเมือง ประชามติ การพัฒนาทางการเมือง จริยธรรมทางการเมือง วิธีการได้มาซึ่งอำนาจและการรักษาอำนาจภายในขอบเขตของระบบการเมือง
๕๒๑๔๓๐๙ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา                         ๓(๓-๐-๖)
   Research Methodology in Sociology and  Anthropology

ระเบียบวิธีวิจัยแบบต่าง ๆ เพื่อให้รู้หลักการวิจัย ตลอดจนให้สามารถวางแผนการวิจัยได้ เช่น การสุ่มตัวอย่าง การเก็บและการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายของข้อมูลที่ค้นพบและการสรุปผลของงานวิจัย และการนำวิธีการวิจัยมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๕๒๒๔๓๐๔ มานุษยวิทยาประยุกต์               ๓(๓-๐-๖)
   Applied Anthropology
ความหมาย คำนิยาม ขอบเขต วิธีการศึกษา และพัฒนาการของมานุษยวิทยาประยุกต์ มานุษยวิทยาประยุกต์กับสาขาอื่น ๆ เช่น การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเมืองการปกครอง เป็นต้น บทบาทของมานุษยวิทยาประยุกต์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย บทบาทของพระสงฆ์ในการนำเอามานุษยวิทยาประยุกต์ไปปรับใช้ในการเผยแผ่ศาสนา
๕๒๑๓๓๐๕ สังคมวิทยาชนบทและสังคมนคร              ๓(๓-๐-๖)
Rural and Urban Sociology
ความหมายคำนิยามของสังคมวิทยาชนบทและสังคมเมือง ลักษณะสังคมชนบทและสังคมเมืองทางด้านนิเวศวิทยา ประชากรสถาบันและองค์การทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การขยายตัวของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ปัญหาของสังคมชนบทและสังคมเมืองและวิธีการแก้ปัญหา
๕๒๑๓๓๐๖ อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา             ๓(๓-๐-๖)  Criminology and Penology
ความหมาย คำนิยามและขอบเขตของอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาสาเหตุของอาชญากรรม วิธีการป้องกันและแก้ไข กระบวนการการลงโทษและระบบทัณฑวิทยา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทฤษฎีต่าง ๆ ทางอาชญาวิทยา
๕๒๑๓๓๑๑ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น             ๒(๒-๐-๔)
   Introduction to Sociology
ความหมาย ขอบเขต วิธีการศึกษา และแนวคิดพื้นฐานทางสังคม เช่น กลุ่มทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม กระบวนการทางสังคม การจัดช่วงชั้นทางสังคม และปัญหาสังคม
๕๒๒๓๓๐๗ มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์            ๓(๓-๐-๖)
   Introduction to Anthropology
ความหมาย ขอบเขต และวิธีการศึกษามานุษยวิทยา มานุษยวิทยากับศาสตร์อื่น ๆ  เช่น ชีววิทยา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาเป็นต้น สาขาของมานุษยวิทยา ประโยชน์ในการศึกษามานุษยวิทยา มานุษยวิทยากับศาสนา
๕๒๒๓๓๐๑ มรดกทางภูมิปัญญาเชิงโบราณคดี              ๓(๓-๐-๖)
   Anthropology on Archocological Approach
ความหมายและขอบเขตของมานุษยวิทยา ความเป็นมาของมนุษย์ทฤษฎีเกี่ยวกับเชื้อชาติ ความแตกต่างทางด้านกายภาพระหว่างชาติพันธุ์ต่าง ๆ วิวัฒนาการของวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของการจัดระเบียบทางสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบครอบครัว การเมืองเศรษฐกิจ ภาษาและศาสนาในเชิงโบราณคดี
๕๒๑๓๓๑๒ ภูมิศาสตร์สังคม ไทย                                       ๒(๒-๐-๔)            Geography  of  Thai Society
ศึกษาภูมิศาสตร์ของสังคมไทยโดยทั่วไปอย่างมีระบบ หลักเกณฑ์  โดยพิจารณาวิเคราะห์ลักษณะสัมพันธ์ ด้านกายภาพ สภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมและประเทศ รวมทั้งการศึกษาจากแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 
๕๒๑๔๓๑๓        เศรษฐศาสตร์สังคมไทย                                        ๓(๓-๐-๖)
   Economics of  Thai  Society
ศึกษาระบบเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อสังคมไทย ทั้งจุลภาคและมหัพภาค เช่นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสังคมไทย  หลักอุปทานและอุปสงค์  พฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค  พฤติกรรมของกลุ่มผู้ผลิต  การตลาด รายได้ประชาชาติของแต่ละสังคมในประเทศไทย
 วิชาเลือก  ๑๒  หน่วยกิต
๕๒๒๓๓๐๓ มานุษยวิทยากายภาพ              ๓(๓-๐-๖)
   Physical Anthropology
  กำเนิดและวิวัฒนาการของมนุษยชาติ    แนวความคิดและทฤษฎีวิวัฒนาการ
 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาติพันธุ์มนุษย์และความแตกต่าง  ระหว่างชาติพันธุ์
๕๒๑๓๓๑๑  สวัสดิการทางสังคม               ๓(๓-๐-๖)
   Social Welfare
ความหมาย คำนิยามของสวัสดิการทางสังคม บริการทางสังคมที่สนองตอบความต้องการของประชาชนในสังคม นโยบายและงานบริการต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชนที่ให้บริการแก่ครอบครัว เด็กและคนชรา ตลอดจนแนวโน้มที่จะจัดบริการทางสังคมอื่น ๆ ให้แก่ประชาชน
๕๒๑๓๓๐๘ ประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม           ๓ (๓-๐-๖)
    Demographic Factors in Socio - Economic Development
ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นนโยบายทางประชากรของไทยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลของโภชนาการซึ่งมีต่อการพัฒนาประชากรและผลิตภาพของประเทศไทยโดยส่วนรวม
๕๒๑๓๓๐๔  การพัฒนาชุมชน                          ๒(๒-๐-๔) 
                      Community Development     
แนวความคิด หลักการและวิธีการของการพัฒนาชุมชน เปรียบเทียบการพัฒนาชุมชนในสังคมที่พัฒนาแล้วและสังคมที่กำลังพัฒนา การพัฒนาชุมชนของไทย วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน
๕๒๒๔๓๐๑ ประชากรศาสตร์                             ๓(๓-๐-๖)
   Population Science
ความหมาย  ขอบเขต องค์ประกอบ  และการเปลี่ยนแปลงของประชากรทั้งภายในและนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการเกิด การตาย การย้ายถิ่นฐาน และสาเหตุอื่น ๆ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของประชากร
๕๒๒๓๓๐๕ อารยธรรม             ๒(๒-๐-๔)
   Civilization
ความหมาย  และคำนิยามของอารยธรรม กำเนิดและวิวัฒนการของอารยธรรมของโลก ตั้งแต่ยุคโบราณ ยุคกลาง จนถึงยุคปัจจุบัน การแพร่ขยายของอารยธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ ปรัชญา ศาสนา และศิลปวิทยาการต่าง  ๆ
๕๒๒๓๓๐๖ มานุษยวิทยาศาสนา                           ๓(๓-๐-๖)
   Religion  of  Anthropology
ความหมาย คำนิยาม ลักษณะโครงสร้างของศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไทย อิทธิพลของศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อศาสนา วัฒนธรรมและสังคมไทยในปัจจุบัน
๕๒๑๔๓๑๑ หลักการบริหาร                             ๓(๓-๐-๖)
   Principle of Public Administration
ความหมาย คำนิยามของการบริหาร หลักการบริหารทั่วไปเช่น โครงสร้างขององค์การ หลักอำนาจ หน้าที่ ผู้นำ กระบวนการในการตัดสินใจในองค์การ หลักการประสานงาน หลักมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารกับการเมืองและสังคม
๕๒๑๔๓๑๒     องค์การทางสังคมและการบริหารองค์การ                            ๓(๓-๐-๖)
   Social Organization and Management
ความหมาย คำนิยามขององค์การทางสังคม โครงสร้างและหน้าที่ของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาชีพ สมาคม กลุ่มอาสาสมัครชุมชน และการเคลื่อนไหวทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การทางสังคม ศึกษาความสัมพันธ์ของบุคคลกับกลุ่มชน ตลอดจนปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในองค์การรวมทั้งแนวการแก้ไขปัญหา
๕๒๑๔๓๐๔  สังคมวิทยาการศึกษา               ๓(๓-๐-๖)
   Sociology of Education
  ความหมาย คำนิยามและขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา ความสัมพันธ์
ของสถาบันศึกษาที่มีต่อสถาบันทางสังคมอื่น ๆ ปัญหานโยบาย หลักสูตรและการ
เปลี่ยนแปลง บทบาทของครู ผู้บริหาร และการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศ สังคมวิทยาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
๕๒๑๔๓๐๕ สังคมวิทยาเศรษฐกิจ               ๓(๓-๐-๖)
   Sociology of Economic Life
ความหมาย คำนิยาม ความเป็นมาของสังคมวิทยาเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจกับระบบสังคมอื่น ๆ การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจในเชิงสังคมวิทยา การศึกษาวิเคราะห์แนวความคิดเชิงเศรษฐกิจในพระพุทธศาสนา
๕๒๑๔๓๐๖  สังคมวิทยาอุตสาหกรรม                         ๓(๓-๐-๖)
                       Industrial Sociology
ความหมายคำนิยามและขอบเขตของสังคมวิทยาอุตสาหกรรม   ความสัมพันธ์กับสังคมศาสตร์สาขาอื่น ๆ เช่น จิตวิทยาอุตสาหกรรม ระบบ อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคม มนุษย-สัมพันธ์ภายในวงการอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจที่มีต่อชุมชน ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อสังคมและการแก้ปัญหา โดยเน้นวิธีการแบบพระพุทธศาสนา
๕๒๑๔๓๐๗  สังคมวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์                           ๓(๓-๐-๖)
   Sociology in Buddhist  Approach
ความหมาย คำนิยาม ขอบเขต เนื้อหาวิชา และวิธีการ การศึกษาของสังคมวิทยาแนวพุทธศาสตร์   แบบความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยา เปรียบเทียบกับแนวพุทธศาสตร์  เช่น    การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การ แบ่งช่วงชั้นทางสังคม สถาบันทางสังคม ปัญหาสังคม การพัฒนาสังคม  เป็นต้น
 ๕๒๒๔๓๐๒ มนุษย์นิเวศวิทยา                                                                           ๒(๒-๐-๔)
                 Human Ecology
                                                      ความหมาย    ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ทั้งที่มีชีวิตและไม่
                                         มีชีวิตในด้านโครงสร้างและการพัฒนาชุมชนหรือสังคมการปรับสภาพชีวิตให้เข้ากับ
                                         สิ่งแลดล้อม       การแพร่กระจายในพื้นที่ของประชากรและสถาบันในชุมชนเมืองใน
                                          การพัฒนา    การดัดแปลงภาวะแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  เน้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
                                         ต่อประชากรและวิธีแก้ปัญหา 
๕๒๑๔๓๐๓  ชนต่างวัฒนธรรมในประเทศไทย                         ๒(๒-๐-๔)
   Minorities in Thailand
ความหมาย ขอบเขต ลักษณะทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมและของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยเน้นชนกลุ่มน้อยที่เด่นทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ การผสมกลมกลืนด้านสถาบันสังคมที่สำคัญ ปัญหาสังคมอันเนื่องมาจากชนกลุ่มน้อยและวิธีแก้ปัญหา
๕๒๑๔๓๐๗ วัฒนธรรมไทย                                       ๒(๒-๐-๔)
   Thai Culture
ความหมาย ประเภท องค์ประกอบและลักษณะของวัฒนธรรม การปลูกฝังค่านิยม อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก วิวัฒนาการของอารยธรรมไทย ระเบียบประเพณีต่าง ๆ พิธีราษฎร์และรัฐพิธี
 ๕๒๑๔๓๑๓        พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม                                                          ๓ (๓-๐-๖)
                (Buddhism   and  Social Development)
                                                       ศึกษาวิเคราะห์บทบาทของพระพุทธศาสนาทีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม
                                         ตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นต้นมา   พุทธธรรมที่มีส่วนเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่สังคม  องค์
                                        กรทางคณะสงฆ์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสังคม  เช่น   บทบาทของพระสงฆ์ต่อ
                                        สังคมไทย
 ๕๒๑๓๓๑๔         ทฤษฏีทางสังคมศาสตร์ในพระไตรปิฎก                                                     ๓ (๓-๐-๖)
  (Theory of Social Science in  Tipitaka)
  ศึกษาสังคม  การปกครองสมัยพุทธกาล  การนำหลักธรรมจากพระไตรปิฎก
                                          มาใช้กับการพัฒนาสังคม     เช่น      อัคคัญญสูตร       จักวรรติสูตร     สีหนาทสูตร 
                                          กูฏทันตสูตร  มหาปรินิพพานสูตร  โรหิณีสูตร รวมทั้งวิเคราะห์หลักธรรมที่จะนำมา
                                          ประยุกต์ใช้กับสังคมไทยในปัจจุบัน
 ๕๒๑๔๓๑๖        สัมมนาการบริหารการคณะสงฆ์                                                              ๓ (๓-๐-๖)
   (Seminar  on  Sangha Administration)
                                                     สัมมนาปัญหาการบริหารคณะสงฆ์   ระดับเจ้าอาวาส   ระดับเจ้าคณะตำบล
                                         เจ้าคณะอำเภอ   เจ้าคณะจังหวัด   เจ้าคณะภาค  เจ้าคณะหน  เจ้าคณะใหญ่  และมหา
                                         เถรสมาคม   วิเคราะห์สถานการณ์ของการบริหารระดับต่าง ๆ   วิธีแก้ปัญหาในการ
                                         บริการภายในองค์กร  และการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้แก่สังคมไทย
 ๕๒๒๔๓๐๘       วิวัฒนาการทางชีววิทยาของมนุษย์กับสังคม                                              ๓ (๓-๐-๖)
                     (Human Biological Evolution  and Society)
                                                    ศึกษาทฤษฎีทางชีววิทยาและมานุษยวิทยาที่มีผลต่อการเข้าใจคำว่า     “ธรรม
                                         ชาติของมนุษย์”      การใช้แนวคิดดังกล่าวมาอธิบายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์
                                         เช่น    ทฤษฎี Social  Darwinism  และผสมผสานระหว่างพฤติกรรมศาสตร์ของสัตว์
                                         (Ethnology)   กับสังคม   เปรียบเทียบกับแนวคิดทำนองเดียวกันในงานเขียนของนัก
                                         คิดที่สำคัญ ๆ  ของสังคมในอดีตทั้งของไทยและต่างประเทศ
 ๕๒๑๓๓๑๕  นโยบายสาธารณะและการวางแผน                                                          ๒ (๒-๐-๔)
      (Public Policy and  Planning)
                                                    ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและการวางแผน  ประเภท
                                         และวิธีการ   กำหนดนโยบายของรัฐ    อิทธิภลของสิ่งแวดล้อมต่อนโยบาย     การนำ
                                         นโยบายไปกำหนดเป็นแผนงานและโครงการ   เทคนิคและหลักการของการวางแผน
                                         และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี      โดยเน้นการกำหนดนโยบายและการวางแผนของ
                                        ประเทศไทย
 ๕๒๑๓๓๑๖  จิตวิทยาเชิงพุทธศาสตร์                                                                            ๒ (๒-๐-๔)
    (Psychology of Buddhists)
                                                    ศึกษาวิธีการนำเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใช้ในการจูงใจคน   เพื่อให้
                                         ความร่วมมือในการทำงาน   เช่น    หลักสังคหวัตถุ  4   พรหมวิหาร  4    พลธรรม  5
                                         จริต  6  สาราณิยธรรม  6  อปริหานิยธรรม  6  สัปปุริสธรรม  7
 ๕๒๑๓๓๑๗  การบริหารโครงการ                                                                                  ๒ (๒-๐-๔)
  (Project  Management)
                                                    ศึกษาแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์โครงการ  การจัดทำโครงการ  การบริหาร
                                         ทรัพยากรของโครงการ   การแก้ปัญหาและการปรับปรุงโครงการ  การประสานงาน
                                         กับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   การบริหารโครงการภายใต้การมีส่วนร่วมจาก
                                         ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   การกำหนดเป้าหมายและวิธีการในการประเมินผล
                                         ของโครงการ    และให้มีการศึกษาเฉพาะกรณี    เน้นการบริหารโครงการพัฒนาสถา
                                         บันและประเทศไทย
 ๕๒๑๓๓๑๘  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                         ๓ (๓-๐-๖)
  (Human  Resources Development)
                                                     ศึกษาวิชาการวางแผนอัตรากำลังคนการบริหารจัดการบุคคลให้เหมาะกับงาน
                                         หรือจัดงานให้เหมาะกสมกับบุคคล        เพื่อรองรับความก้าวหน้าในด้านนวัตถกรรม
                                        และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ
             ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยและของโลก

………………………..

กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1100,1101,1102 โทรสาร 0-2444-6000 ต่อ 1103
 
2756474 Visitors
ฝ่ายบริหาร
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน