หน้าแรก มมร
หน้าแรก
คณะผู้บริหารกองบริการการศึกษา
ฝ่ายบริการการศึกษา
หน่วยงานในสังกัดกองบริการการศึกษา
ติดต่อเรา
หลักสูตร
เช็คเมล์บุคลากร
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อคอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ปรัชญา: การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จะเติมปัญญาให้กับตนเอง ปณิธาน: กองบริการการศึกษาจะร่วมมือสนับสนุน มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพระพุทธศาสนา
สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓)
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๗
-------------

๑. ชื่อหลักสูตร  
 ๑.๑ ภาษาไทย : หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
 ๑.๒ ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in  Political  Science

๒. ชื่อปริญญา
 ๒.๑ ภาษาไทย  
  ชื่อเต็ม : ศาสนศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร์การปกครอง)
  ชื่อย่อ : ศน.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
 ๒.๒  ภาษาอังกฤษ
  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Arts  (Political  Science)
  ชื่อย่อ : B.A. (Political  Science)

๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
  ภาควิชารัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๔. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
 โดยเหตุที่สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  ได้รับความเห็นชอบให้เป็นหลักสูตรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘  เพื่อใช้เป็นหลักสูตรสำหรับปีการศึกษา  ๒๕๔๒  จึงเห็นสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรให้มีความเหมาะสม  มีความมาตรฐานวิชาการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ จึงปรับปรุงหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  และปรับปรุงการกำหนดรายวิชาให้สอดคล้องกับรายวิชาแกนด้านรัฐศาสตร์การปกครอง  สามารถรับนักศึกษาคฤหัสถ์เข้าศึกษาได้

๕. วัตถุประสงค์
 ๕.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการปกครองตามหลักการทางรัฐศาสตร์
  นอกเหนือจากหลักการแห่งพระธรรมวินัย
๕.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา   ศึกษาและวิจัยทางรัฐศาสตร์  อันจะเป็นพื้นฐานในการเข้าใจ และประสานงานกันระหว่างศาสนจักรและอาณาจักรในการพัฒนาสังคมไทย
๕.๓ เพื่อให้นักศึกษาเป็นนักปกครอง  ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลและคณะสงฆ์  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
๕.๔  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้  ความสามารถในการบริหารและจัดการกิจการคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๕ เพื่อให้นักศึกษานำเอาหลักการ      และวิธีการทางรัฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
๕.๖ เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาค้นคว้าและการวิจัยในระดับสูงขึ้นต่อไป

๖. กำหนดการเปิดสอน
        ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ภาคเรียนที่ ๑  เป็นต้นไป

๗. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๓   ข้อ ๖ (ภาคผนวก) 

๘. วิธีคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
 รับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และวิธีการที่สภาวิชาการกำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษาหรือตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓
 ข้อ  ๗ (ภาคผนวก)

๙. ระบบการศึกษา
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ใช้ระบบทวิภาค (Semester  Credit  System) โดยการแบ่งเวลาการศึกษาออกเป็นปีละ ๒ ภาค คือ
   ภาคเรียนที่ ๑  (The  First Semester)    มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๑๕ สัปดาห์
   ภาคเรียนที่ ๒  (The Second Semester)มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า ๑๕ สัปดาห์  
 การศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาภาคปกติ  ทั้งนี้การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

๑๐. ระยะเวลาการศึกษา 
 ศึกษาไม่น้อยกว่า  ๓   ปีการศึกษาและอย่างมากไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย      ข้อ ๑๐ (ภาคผนวก)

๑๑. การลงทะเบียนเรียน
 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชาด้วยตนเอง ตามวัน  เวลา และสถานที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายใน ๒ สัปดาห์ของภาคการศึกษานั้น  ๆ   ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๓ (ภาคผนวก  )
๑๒. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิต  ที่กำหนดของแต่ละหลักสูตร   และต้องได้ค่าระดับเฉลี่ย      (Grade
Point  Average) ไม่ต่ำว่าระดับ  ๒.๐๐   จากระบบ  ๔  ค่าระดับ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔ (ภาคผนวก  )

๑๓. อาจารย์ผู้ทำการสอน
 ๑๓.๑ อาจารย์ประจำ
ที่ ที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล วุฒิ วิชาที่สอน ตำแหน่ง/ประสบการณ์
๑. พระมหา ผศ. ปัญญา
ปญฺาวุฑฺโฒ ป.ธ.๔, ศน.บ., ศศ.ม.
 (วางแผนและนโยบาย -ระบบการเมืองไทย
-ธุรกิจกับการเมือง
-ระเบียบวิธีวิจัย            
 รัฐศาสตร์ - คณบดี
-กรรมการสภาวิชาการ
-กรรมการ กบม.
-กรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒. พระครูกิตติคุณสาทร ป.ธ.๔, พ.ม.,ศน.บ., M.A.,
(Political Science ) - การเมืองนานาชาติ
- ระเบียบบริหารแผ่นดิน
- กรรมฐาน - อาจารย์ประจำ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ที่ปรึกษาคณะ
๓.    
๔. ผศ. บรรเทิง  พาพิจิตร ป.ธ.๔, ศน.บ.,
M.A (Political Science ) - แนวโน้มการเมืองในอนาคต
- การเมืองไทยในอดีต ปัจจุบัน อนาคต
- ระเบียบบริหารราชการไทย - อาจารย์ประจำ
- ผู้บริหารระดับสูง
- กรรมการสภาวิชาการ
๕. ผศ. ศรชัย  ท้าวมิตร ป.ธ. ๕, พม., ศน.บ., M.A.
(Political Science ) - ประวัตินักคิดทางการเมือง
- สถาบันการเมืองและรัฐ
  ธรรมนูญ
- ธรรมพากย์อังกฤษ - บริหารระดับสูง
- กรรมการสภาวิชาการ
- หัวหน้าภาควิชาสังคม  
 วิทยาและมานุษยวิทยา

๖. ผศ. สงบ  เชื้อทอง ป.ธ. ๔, พม., ศน.บ., M.A.
(Political Science ) - รัฐศาสตร์เบื้องต้น
- จิตวิทยาการเมือง
- นโยบายต่างประเทศ
 - ผู้บริหารระดับสูง
- กรรมการสภาวิชาการ
- หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์
   และเศรษฐศาสตร์
๗. ผศ. เสถียร  วิพรมหา ป.ธ.๕, ศน.บ., สค.ม.(สังคม) - พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองไทย
- ระบบราชการไทย
 - อาจารย์ประจำ
- นักวิจัยมหาวิทยาลัย
- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
   ญาณสังวร
๘. นายประจวบ ประเสริฐสังข์ ป.ธ.๖, ศน.บ., พช.ม. (สังคม) - สัมมนาความรุนแรง ฯ
- จิตวิทยาการเมือง
- คอมพิวเตอร์ประยุกต์
 - อาจารย์ประจำ
- อาจารย์สอนคอม ฯ
- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
   ญาณสังวร
๙. นายสุเทพ  แถวไธสง ป.ธ. ๗, ศน.บ., M.A.
(Social Science) - สัมมนาแนวความคิด
- พรรคการเมืองและผู้แทน - อาจารย์ประจำ
- เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
   ญาณสังวร
- นักวิจัยมหาวิทยาลัย

 ๑๓.๒  อาจารย์พิเศษ
ที่ ที่ ชื่อ – ฉายา/นามสกุล วุฒิ วิชาที่สอน ตำแหน่ง/ประสบการณ์
๑. พระปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ น.บ.,อ.ม. - กฎหมายอาญา
- พิจารณาความแพ่ง - อาจารย์พิเศษ
- ที่ปรึกษาบัณฑิต
- ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย
๒ น.อ. ประยงค์ สุวรรณบุบผา ป.ธ.๖, ศน.บ.,พบ.ม. 
- ปรัชญาการเมือง
- ทฤษฎีการเมือง - อาจารย์พิเศษประจำคณะสังคมศาสตร์
- หนังสือปรัชญาการเมือง
- หนังสือมหาราชแห่งอินเดีย

 ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก M.A., Ph.D.
(Political Science) - รัฐศาสตร์แนวพุทธ
- การบริหารงานบุคคล
  ในภาครัฐกิจ
 - อาจารย์ประจำ
- ผู้บริหารระดับสูง
๑๔. จำนวนนักศึกษา
 ๑๔.๑ จำนวนนักศึกษารอบ  ๔  ปี
ปีการศึกษา
นักศึกษา ๒๕๔๘ ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑
ปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๕ ๓๕
ปีที่  ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๕
ปีที่  ๓ - - ๓๐ ๓๐
ปีที่  ๔ - - - ๓๐
รวม ๓๐ ๖๐ ๙๕ ๑๓๐
คาดว่าจะจบการศึกษา - - ๔๐ ๔๐
๑๕. สถานที่และอุปกรณ์การศึกษา
 ๑๕.๑  สถานที่เรียน
  ปีที่ ๑ - ๔  อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยลัยและวิทยาเขต
  ๑๕.๒ อุปกรณ์การศึกษา
  คณะสังคมศาสตร์ ได้ใช้อุปกรณ์ประกอบการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยเฉพาะอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติประกอบด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้
  ๑๕.๒.๑  อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว
    ก.เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ       จำนวน        ๒   เครื่อง
    ข.เทปคาสเซ็ท             จำนวน        ๑    เครื่อง
    ค.เครื่องคอมพิวเตอร์                 จำนวน         ๑   เครื่อง
  ๑๕.๒.๒  อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่ม
    ก.เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จำนวน        ๒  เครื่อง
    ข.เทปคาสเซ็ท   จำนวน        ๒  เครื่อง
    ค.เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน        ๒  เครื่อง
    ง.เครื่องเล่นวิดีโอ  จำนวน         ๒  เครื่อง
    จ.เครื่องเล่นวิดีโอ ซีดี  จำนวน        ๒   เครื่อง

๑๖. ห้องสมุด
 ๑. ใช้ห้องสมุดประจำคณะสังคมศาสตร์และห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนังสือเกี่ยวกับ
  - ด้านรัฐศาสตร์  จำนวน      ๒๐๐  เล่ม
  - ด้านประวัติการเมืองการปกครอง   จำวน        ๑๐๐   เล่ม
  - ด้านเทคโนโลยีประยุกต์รัฐศาสตร์ประยุกต์   ๑๐๐  เล่ม
          ๒.ใช้ห้องสมุดแห่งชาติและห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

๑๗. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     ซึ่งคิดเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
  ๒๖,๖๐๐  บาท / รูป (คน) / ปี

๑๘.  หลักสูตร
 ๑๘.๑  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            ๑๔๐     หน่วยกิต
         ๑๘.๒ โครงสร้างหลักสูตร
 ๑๘.๒.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ยังไม่ปรับปรุง)                 ๓๐     หน่วยกิต
   (๑)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                ๑๓    หน่วยกิต
   (๒) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                   ๕    หน่วยกิต
   (๓) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                             ๕    หน่วยกิต
   (๔) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
         และเทคโนโลยีสารสนเทศ                                           ๕     หน่วยกิต
   (๕) กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                                                   ๒    หน่วยกิต
    ๑๘.๒.๒  หมวดวิชาเฉพาะ            ๑๐๔        ห น่วยกิต
     (๑)  กลุ่มวิชาศาสนา (ยังไม่ปรับปรุง)                  ๓๐   หน่วยกิต
     (๒) กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์การปกครอง (ปรับปรุง)                  ๕๙   หน่วยกิต
- วิชาบังคับ                               ๔๗    หน่วยกิต
- วิชาเลือก                               ๑๒     หน่วยกิต
     (๓)  กลุ่มวิชาโท (ปรับปรุง)                               ๑๕     หน่วยกิต
    - วิชาบังคับ                                ๑๐      หน่วยกิต
    - วิชาเลือก                                 ๕      หน่วยกิต
    ๑๘.๒.๓  หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                    ๖       หน่วยกิต

๑๘.๓  รายวิชา
   ๑๘.๓.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป             ๓๐          หน่วยกิต
(๑)   กลุ่มวิชาภาษาและสื่อสาร            ๑๓          หน่วยกิต
       วิชาบังคับ     ๙      หน่วยกิต                             น  (บ-ป-ต)
 ๔๒๕๑๔๐๑   ภาษาไทย            ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑           ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒           ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
 ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ *          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ *          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒          ๒ (๒-๐-๔)
   * ผู้ที่สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค  หรือบาลีศึกษา  ๓  ประโยค 
   ไม่ต้องเรียนรายวิชานี้
  วิชาเลือก    ๔    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ ๑       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒        ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๒ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย ๒       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๔ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๑       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ๒       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน       ๒ (๒-๐-๔)
(๒)   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์               ๕          หน่วยกิต
  วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
 ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์       ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น        ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย       ๒ (๒-๐-๔)
(๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์              ๕          หน่วยกิต
  วิชาบังคับ     ๓     หน่วยกิต
 ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย        ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๑๓๑๒ มนุษย์กับสังคม        ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองไทย       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย       ๒ (๒-๐-๔)
(๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์            ๕       หน่วยกิต
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิชาบังคับ     ๓    หน่วยกิต
 ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์        ๓ (๓-๐-๖)
  วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต  (นักศึกษาต้องสอบผ่านหรือผ่านการอบรม)
  ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑        ๒ (๑-๒-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒       ๒ (๑-๒-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม       ๓ (๓-๒-๖)
  วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน        ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ       ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า       ๒ (๒-๐-๔)
(๕)   กลุ่มสหศาสตร์              ๒         หน่วยกิต
   วิชาเลือก    ๒    หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์        ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต        ๒ (๑-๐-๔)
  ๑๘.๓.๒  หมวดวิชาเฉพาะ
(๑)   กลุ่มวิชาศาสนา              ๓๐         หน่วยกิต
 ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑       ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๒       ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑       ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๒       ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓       ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔       ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑       ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒        ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑         ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน ๒         ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน ๓         ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน ๔         ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา        ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ          ๒ (๒-๐-๔)
   (๒)  กลุ่ม วิชาเอก รัฐศาสตร์การปกครอง
     นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ที่เลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์การปกครองเป็นวิชาเอกต้องเรียนรายวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  ๕๙  หน่วยกิต      ดังนี้
ก.  วิชาบังคับ  ๔๗  หน่วยกิต
 ๕๔๑๓๓๐๑ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                            ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๐๒ พลวัตการเมืองการปกครองของไทย                         ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๐๔ ระบบรัฐสภาของไทย                          ๒(๒-๐-๔)
 ๕๔๑๓๓๐๕ นโยบายต่างประเทศของไทย                          ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๐๖ กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง                         ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๐๘ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย                    ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๐๒ การปกครองคณะสงฆ์ไทย                         ๒(๒-๐-๔)
 ๕๔๑๔๓๐๓ การเมืองการปกครองท้องถิ่น                ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๐๕ ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ                           ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๐๖ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง                         ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๐๙ ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย                          ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๐๔ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์                          ๒(๒-๐-๔)
 ๕๔๑๔๓๒๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์                           ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๑๑ ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์                          ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๓๑๐๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป            ๒(๒-๐-๔) ๕๔๓๔๓๑๙ กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์              ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๒๑ กฎหมายปกครอง               ๓(๓-๐-๖)
ข.   วิชาเลือก   ๑๒   หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
 ๕๔๑๔๓๑๐ ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม                                       ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๐๖ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา                      ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๓๔๓๑๒ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                           ๓(๓-๐-๖)
๕๔๓๔๓๑๓ กฎหมายลักษณะพยาน               ๓(๓-๐-๖)
๕๔๓๔๓๑๔ การสืบสวนและการสอบสวน                                                     ๓(๓-๐-๖)
๕๔๑๔๓๑๕ สัมมนาศาสนากับการเมือง                           ๓(๓-๐-๖)
๕๔๑๓๓๑๖ สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย                          ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๑๗ สัมมนาความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงในทางการเมือง                   ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๑๘ สัมมนาเรื่องระเบียบวิธีและการวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา                       ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๑๙ สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน                          ๓(๓-๐-๖)
๕๔๑๔๓๒๐ ปัญหาทางการเมืองของไทย                            ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๐๓ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                          ๒(๒-๐-๔)
 ๕๔๑๓๓๐๘ การเมืองกับเศรษฐกิจของไทย                          ๒(๒-๐-๔)
 ๕๔๑๓๓๐๙ ระบบการเมืองไทย                           ๒(๒-๐-๔)
 ๕๔๑๓๓๑๐ การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ                         ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๑๑ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                           ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๑๒ ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ ๑                           ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๑๓ ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ ๒                           ๓(๓-๐-๖)
๕๔๑๓๓๑๔      การทูต สถานทูต สถานกงสุล                                                           ๓(๓-๐-๖)        ๕๔๓๓๓๑๕      กฎหมายระหว่างประเทศ                                                                              ๓(๓-๐-๖)
๕๔๑๔๓๑๓ ระบบการเมือง               ๒(๒-๐-๔)
(๓)  กลุ่มวิชาโทรัฐศาสตร์การปกครอง
         นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชารัฐศาสตร์การปกครองเป็นวิชาโท       ต้องเรียนรายวิชารัฐศาสตร์การ
ปกครอง  ๑๕   หน่วยกิต ตามกำหนดดังนี้
 ก.  วิชาบังคับ ๑๐  หน่วยกิต
 ๕๔๑๓๓๐๑ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                           ๓ (๓-๐-๖)
๕๔๑๓๓๐๙ ระบบการเมืองไทย                           ๒(๒-๐-๔)
 ๕๔๑๓๓๐๖ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                         ๒ (๒-๐-๔)
 ๕๔๓๔๓๒๑ กฎหมายปกครอง              ๓ (๓-๐-๖)
ข.   วิชาเลือก ๕  หน่วยกิต จากรายวิชาที่ยังไม่เคยเรียนในรายวิชาเอก รายวิชาโท และต้องไม่ซ้ำกับรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้ว
 ๑๘.๓.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี
  ให้เลือกเรียนวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  ตามรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว โดยอนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชานั้น ๆ


๑๘.๔   ความหมายของรหัสประจำวิชา
 เลขตัวที่  ๑    หมายถึง     คณะ
  เลขตัวที่  ๒   หมายถึง     ภาควิชา
 เลขตัวที่  ๓      หมายถึง   สาขาวิชา
 เลขตัวที่  ๔      หมายถึง   ชั้นปีที่เรียน
 เลขตัวที่  ๕      หมายถึง   ลักษณะเนื้อหาวิชา
  - เลข  ๑    หมายถึง     ปรัชญา
  - เลข  ๒   หมายถึง     ศาสนา
  - เลข  ๓    หมายถึง     สังคม
  - เลข  ๔    หมายถึง   ภาษา
  - เลข  ๕    หมายถึง   วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์
  - เลข  ๖    หมายถึง   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
  - เลข  ๗    หมายถึง   ศิลปะ
  - เลข  ๘    หมายถึง   วรรณคดี
  - เลข  ๙    หมายถึง   ภูมิศาสตร์ - ประวัติศาสตร์
 เลขตัวที่  ๖ - ๗  หมายถึง    ลำดับวิชาอยู่ภายใต้อาณัติของเลขตัวที่  ๓
        หมายเหตุ   :     อักษรเลขรหัสหน่วยกิต
        เช่น     น (บ-ป-ต)
        ๓ (๓-๐-๖)
          หมายถึง   -  ๓  หน่วยกิต
      -  บรรยาย  ๓  ชั่วโมง
      -  ไม่มีปฏิบัติ
      -  ศึกษาด้วยตนเอง  ๖  ชั่วโมง
๑๘.๕   แนวการจัดชั้นเรียนแต่ละภาคการศึกษา
ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส  ชื่อวิชา             น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๑            ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๑          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฏก  ๑          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย           ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์           ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๔๐๓ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑ *                                                                           ๒ (๒-๐-๔)
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก                         ๒  หน่วยกิต
                                                                                                             รวม      ๑๕  หน่วยกิต

ชั้นปีที่  ๑  ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส          ชื่อวิชา           น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒             ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฏก  ๒          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์         ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑          ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์          ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๑๔๐๔ ภาษาบาลีพื้นฐาน ๒ *         ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑ *          ๒ (๑-๒-๔)
  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   เลือก         ๒  หน่วยกิต
                                                                                                              รวม      ๑๕  หน่วยกิต

ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส               ชื่อวิชา             น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓             ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๓          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑          ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒           ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย           ๓ (๓-๐-๖)
 ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑ *          ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒ *         ๒ (๑-๒-๔)
  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    เลือก                          ๒  หน่วยกิต
                                                                                                             รวม      ๑๕  หน่วยกิต


ชั้นปีที่  ๒  ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส       ชื่อวิชา            น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔            ๑ (๐-๑-๒)
 ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๔         ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๒         ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ         ๒ (๒-๐-๔)
 ๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ         ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๔๒๑ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๒ *         ๒ (๒-๐-๔)
 ๔๒๕๒๕๓๓ การใช้โปรแกรม *         ๓ (๓-๒-๖)
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือก         ๒  หน่วยกิต
  กลุ่มสหศาสตร์    เลือก         ๒  หน่วยกิต
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    เลือก         ๒  หน่วยกิต
                                                                                   รวม      ๑๕  หน่วยกิต
          หมายเหตุ  :    รายวิชาที่มีเครื่องหมาย (*)  เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่   ๓   ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส       ชื่อวิชา             น (บ-ป-ต)
 ๕๔๑๓๓๐๑ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                       ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๐๔ ระบบรัฐสภาของไทย                      ๒(๒-๐-๔)
 ๕๔๑๓๓๐๖ กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง                    ๓(๓-๐-๓)
 ๕๔๑๔๓๐๙ ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย                     ๓(๓-๐-๖)
๕๔๑๔๓๑๑ ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์                     ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๐๕ ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ                      ๓(๓-๐-๖)
   วิชาโท   เรียนไม่น้อยกว่า                    ๓ (- - - - )
                            ๒๐ (- -  -  -)
ชั้นปีที่   ๓    ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส       ชื่อวิชา            น (บ-ป-ต)
 ๕๔๑๓๓๐๓ การเมืองการปกครองท้องถิ่น           ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๐๕ นโยบายต่างประเทศของไทย                     ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๓๓๐๘ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย              ๓(๓-๐-๖) ๕๔๑๓๓๐๒ การปกครองคณะสงฆ์ไทย                    ๒(๒-๐-๔)
 ๕๔๑๔๓๐๔ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์                    ๒(๒-๐-๔)
- - - - - - - -  วิชาเอกเลือกรัฐศาสตร์การปกครองเรียนไม่น้อยกว่า                     ๓(- - - - - -)
วิชาโท  เรียนไม่น้อยกว่า                              ๔(- - - - - -)
                         ๒๐(-  -  - -)
ชั้นปีที่   ๔  ภาคเรียนที่  ๑
 รหัส       ชื่อวิชา            น (บ-ป-ต)
 ๕๔๑๔๓๐๖ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง                   ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๓๑๐๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                   ๒(๒-๐-๔)
- - - - - - - - - วิชาเอกเลือกรัฐศาสตร์การปกครอง เรียนไม่น้อยกว่า                   ๖(- - - - -)
  วิชาโท  เรียนไม่น้อยกว่า                    ๔(- - - - -)
- - - - - - - - - วิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า                      ๓(๓-๐-๖)
                                                                                             ๑๘(-  -  -)

ชั้นปีที่   ๔  ภาคเรียนที่  ๒
 รหัส       ชื่อวิชา             น (บ-ป-ต)
 ๕๔๑๓๓๐๒ พลวัตการเมืองการปกครองของไทย                     ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๑๙ กฎหมายอาญาสำหรับรัฐศาสตร์            ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๑๔๓๒๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์                      ๓(๓-๐-๖)
 ๕๔๓๔๓๒๑ กฎหมายปกครอง             ๓(๓-๐-๖)
- - - - - - - - - วิชาเอกเลือกรัฐศาสตร์การปกครอง เรียนไม่น้อยกว่า                   ๓(- - - - -)
   วิชาโท  เรียนไม่น้อยกว่า                    ๔(-  - - - -)
 - - - - - - - - - - วิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า                      ๓(๓-๐-๖)
                                                                                            ๒๒(-  -  -)
๑๘.๖   สังเขปรายวิชา
  ๑๘.๖.๑   สังเขปรายวิชาศึกษาทั่วไป
(๑)   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
     รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา          น (บ-ป-ต)
 ๔๒๕๑๔๐๑ ภาษาไทย          ๓ (๓-๐-๖)
      Thai Language
  ธรรมชาติของภาษาและสภาพการใช้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษามาตรฐานในปัจจุบัน  การฝึกทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานการแสวงหาความรู้
 ๔๒๕๑๔๐๒ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑            ๓ (๓-๐-๖)
 Fundamental English 1
   คำศัพท์  และหลักการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อให้สามารถใช้ทักษะทั้ง ๔  เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 ๔๒๕๒๔๑๙ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๒          ๓ (๓-๐-๖)
 Fundamental English 2
  คำศัพท์และหลักการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษา  และใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อภาษาอังกฤษ
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒
 ๔๒๕๑๔๐๓    ภาษาบาลีพื้นฐาน ๑          ๒ (๒-๐-๔)
 Fundamental Pali  1
    การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีขั้นพื้นฐานเพื่อให้สามารถแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบกัตตุวาจก  และกัมมวาจก
 ๔๒๕๑๔๐๔    ภาษาบาลีพื้นฐาน  ๒           ๒ (๒-๐-๔)
 Fundamental Pali  2      
    การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์บาลีในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการแปลภาษาบาลี (มคธ-ไทย-มคธ) ทั่วไป  ที่มีโครงสร้างแบบ  ภาววาจก  เหตุกัตตุวาจก  และเหตุกัมมวาจก  และเพื่อให้สามารถใฝ่  หาความรู้ด้วยตนเองจากคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
     พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๓
  ๔๒๕๒๔๒๐ ภาษาสันสกฤตพื้นฐาน ๑             ๒ (๒-๐-๔)
       Fundamental Sanskrit  1
  ศึกษาความเป็นมาของภาษาสันสกฤต ฝึกการใช้ตัวอักษรเทวนาครี โรมัน และไทยในการอ่านและเขียนสันสกฤต ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระ  ทั้งปุลลิงค์  สตรีลิงค์  และนปุงสกลิงค์  บุรุษสรรพนาม  นิยมสรรพ  นาม   และปฤจฉาสรรพนาม  ธาตุหมวดที่ ๑, ๔, ๖ และ ๑๐  วรรตมานาวิภักติ  อนัทยตนภูต  ภวิษยัทวิภักติ  กริยานามธาตุ  ปัญจมีวิภักติ  สัปตมีวิภักติ  กรรมวาจก  ภาววาจก  เหตุกรรตุวาจก  การสนธิเบื้องต้น
  ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
  ๔๒๕๒๔๒๑ สันสกฤตพื้นฐาน ๒           ๒ (๒-๐-๔)
  Fundamental Sanskrit  2
   ศึกษานามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ การแจกวิภักตินามที่เค้าคำมี ๒ รูปและ ๓ รูป  คุณนาม  การเปรียบเทียบในขั้นวิเศษและอติวิเศษ  การแจกรูปคำที่ลงปัจจัยที่พบมาก  นามศัพท์ที่ไม่แจกตามกฎ  สังขยาศัพท์  นิยมและอนิยมสรรพนาม  กริยาหมวดที่ ๒,  ๓,  ๕,  ๗,  ๘  และ ๙ 
  ศึกษาปโรกษาวิภักติ  แอริสต์ลิงฺ และลฤงฺ  สนธิโดยละเอียด  ทบทวนการแจกคำกริยาทั้งหมด  ศึกษาคำนามกฤต  และคำที่ลงปัจจัย  ตฺวา  ย   ตุมฺ  อนีย  และ ตวฺย 
  สมาสในภาษาสันสกฤต  ตัตปุรุษะ  กรรมธารยะ  ทวิคุ  ทวันทวะ   พหุวรีหิ อวยยีภาวะ ฝึกหัดแปลสันสกฤตเป็นไทยและแปลไทยเป็นสันสกฤตให้ครอบคลุมหลักไวยากรณ์และหลักสนธิที่ได้ศึกษามา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๐
 ๔๒๕๑๔๐๕ ไวยากรณ์อังกฤษ  ๑           ๒ (๒-๐-๔)
   English Grammar 1
  คำนำหน้านาม (Articles)  นาม  สรรพนาม  คุณศัพท์  กริยา  กริยาวิเศษณ์  บุพบท  คำสันธาน  คำอุทาน  กาล  ความสอดคล้องของกาล  (Sequence of Tenses) กรรตุวาจกและกรรมวาจก (Active and Passive Voices)  ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยา (Agreement)  
 ๔๒๕๑๔๐๖ ไวยากรณ์อังกฤษ ๒           ๒ (๒-๐-๔)
 English Grammar 2
  ชนิดของประโยค ประโยคเงื่อนไข (If-sentence)  Infinitive Gerund Participle คำพูดตรงและคำพูดอ้อม (Direct and indirect speech)  วิธีตอบคำถาม  วิธีอ่านตัวเลข  การจัดเรียงคำในประโยค (Word Order), มาลา (Moods)  เครื่องหมายวรรคตอน 
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
 ๔๒๕๒๔๒๒   การแปลอังกฤษเป็นไทย ๑           ๒ (๒-๐-๔)
 English Translation into Thai  1

  ศึกษาหลักการแปล  ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้าง  แบบ Simple Sentence, Compound Sentence และ Complex Sentence  เกี่ยวกับบุคคล  สถานที่  ประสบการณ์และอาชีพ
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๕
 ๔๒๕๒๔๒๓ การแปลอังกฤษเป็นไทย  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 English Translation into Thai  2
    ศึกษาหลักการแปล ฝึกแปลประโยคพื้นฐานทั่วไปที่มีโครงสร้างแบบเดียวกับรายวิชาการแปลอังกฤษเป็นไทย ๑  แต่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น พระพุทธศาสนาคืออะไร  ประวัติย่อพระพุทธศาสนา  หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและประเภทของศาสนา  เป็นต้น
  พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๒
 ๔๒๕๒๔๒๔    ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๑ ๒ (๒-๐-๔)  Communicative English Skills 1
     ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เช่น  การแนะนำตนเอง  การซื้อของ  การสั่งอาหาร  การสนทนาทางโทรศัพท์  และการสนทนาเรื่องทั่วๆ ไป ใช้ในชีวิประจำวัน โดยเน้นความชัดเจน ความคล่อง ความเหมาะสม  และความเป็นธรรมชาติในการใช้ภาษา
  พื้นฐาน :  ๔๒๕๑๔๐๒   
 ๔๒๕๒๔๒๕ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ๒ ๒ (๒-๐-๔)
 Communicative English Skills  2
    ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น โดยเน้นความสามารถในการรายงาน การแสดงความคิดเห็น และการอภิปราย รวมทั้งในการฟังเรื่องราว  และความเข้าใจเนื้อหาสาระต่างๆ จากสื่อภาษา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๔
 ๔๒๕๒๔๒๖ ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะด้าน ๒ (๒-๐-๔)
  English for Specific Purposes
    คำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา
    พื้นฐาน :  ๔๒๕๒๔๒๕
(๒)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 ๔๒๕๑๓๐๗ มนุษย์กับการใช้เหตุผล  จริยธรรม  และสุนทรียศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖)
                       Man and Reasoning, Ethics, and Aesthetics
    ธรรมชาติของมนุษย์ ด้านการคิด และการใช้เหตุผลต่อการดำรงชีวิตการแสวงหาครรลองที่ดีงามและถูกต้องในการใช้ชีวิต และการทำงาน สร้างเสริมให้เป็นผู้มีคุณลักษณะใฝ่รู้ความจริง  และคิดอย่างมีเหตุผล
 ๔๒๕๒๑๒๗ ปรัชญาเบื้องต้น ๒ (๒-๐-๔)
         Introduction to Philosophy
    ความหมาย ขอบเขตและลักษณะของปรัชญา แนวคิดของลัทธิปรัชญาต่างๆ ที่สำคัญ   ทั้งปรัชญาตะวันออกและปรัชญาตะวันตก   รวมทั้งการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวความเป็นจริงของปัจเจกบุคคลและสังคม
  ๔๒๕๑๖๐๘ จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน ๒ (๒-๐-๔)
 Psychology in Daily Life
   ความหมาย  และขอบข่ายของจิตวิทยา  ความต้องการพื้นฐานของบุคคล ในฐานะที่เป็นต้นตอแห่งพฤติกรรม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่สามารถรับรู้ได้ด้วย  ตา  หู  จมูก  และการสัมผัส  ต่อสภาพทางอารมณ์และประสิทธิภาพในการทำงาน ความเครียดและวิธีลดความเครียด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ความเชื่อ และความคิดของบุคคล การพัฒนาบุคลิกภาพ  และการสื่อความหมายเพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับคนอื่น
 ๔๒๕๑๗๐๙ ศิลปนิยม     ๒ (๒-๐-๔)
 Art Appreciation
   หลักสุนทรียศาสตร์ การสร้างสรรผลงานสำคัญทางทัศนศิลป์ หัตถศิลป์  และสถาปัตยกรรมของไทย  ภูมิภาคและนานาชาติ  ฝึกให้รู้จัก  เข้าใจ และซาบซึ้งในความงามของศิลปะแขนงต่างๆ รวมทั้งนำมาใช้ในชีวิตอย่างมีรสนิยม
 ๔๒๕๑๗๑๐ สังคีตนิยม     ๒ (๒-๐-๔)  Music Appreciation
   ความสำคัญของดนตรีกับชีวิต หลักเบื้องต้นของการดนตรี และการประพันธ์เพลงลักษณะ ชนิด และประสมวงดนตรีของไทย ดนตรีตะวันตก หลัก  และมารยาทในการฟังเพลงชนิดต่างๆ  ฝึกปฏิบัติดนตรี  และฟังเพลง เพื่อให้เก็บความงามและตระหนักในคุณค่า
 ๔๒๕๒๑๑๑ สุนทรียศาสตร์ในงานประพันธ์ไทย ๒ (๒-๐-๔)
 Aesthetics in Thai Prose and Poetry

  งานประพันธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรองไทยที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศทางวรรณศิลป์และมีคุณค่าต่อชีวิต ฝึกอ่านในใจ และอ่านออกเสียง เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของลีลาประพันธ์ของไทย และมองเห็นความงามของภาษา
(๓)   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
  ๔๒๕๒๓๒๘ สังคมกับกฎหมาย       ๓ (๓-๐-๖)
                       Society and Laws
    การกำเนิดและลักษณะของกฎหมาย ความจำเป็นของสังคมที่ต้องมีกฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายคณะสงฆ์ กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
 ๔๒๕๑๓๑๒  มนุษย์กับสังคม     ๒ (๒-๐-๔)
 Man and Society
   ความรู้เบื้องต้นของธรรมชาติมนุษย์ ความรู้เบื้องต้นของสังคมว่าด้วยองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคม การจัดทำ การใช้และการยกเลิกกฎหมายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของไทย
 ๔๒๕๒๓๒๙ มนุษย์กับเศรษฐกิจ     ๒ (๒-๐-๔)
  Man and Economy
    ทฤษฎีทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอดีต และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์กับการใช้ทรัพยากร หลักการสำคัญในด้านธุรกิจและการจัดการ  การตลาด  การเงิน  และการธนาคาร  การคลังของ      รัฐบาล การค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ โดยเน้นให้เห็นถึงภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และความเกี่ยวข้องกันระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  และการปกครอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน
 ๔๒๕๒๓๓๐ มนุษย์กับอารยธรรม       ๒ (๒-๐ ๔)
  Man and Civilization
   เปรียบเทียบวิวัฒนาการและลักษณะของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ตั้งแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแพร่ขยายและการถ่ายทอดเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนต่างๆ  รวมทั้งศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับอารยธรรมไทย
  ๔๒๕๒๓๓๑ การเมืองการปกครองของไทย      ๒ (๒-๐ ๔)
 Thai Politics and Government
   ความรู้เบื้องต้น และการพัฒนาการของการเมือง และการปกครองและรัฐธรรมนูญของประเทศไทย  ความสำคัญที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รวมทั้งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
 ๔๒๕๑๓๑๓ สภาวการณ์โลก      ๒ (๒-๐-๔)
  Global lssues
   สถานการณ์โลกทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสภาวการณ์โลกปัจจุบันและอนาคต
 ๔๒๕๑๙๑๔ ประวัติศาสตร์ไทย       ๒ (๒-๐-๔)
  Thai History
  ความเป็นมาของชนชาติไทย ปฐมอาณาจักรไทย อาณาจักรสุโขทัย อยุธยา
ธนบุรี  รัตนโกสินทร์  เน้นด้านสังคมและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกไทยและมรดกโลก  พระมหากษัตริย์องค์สำคัญ ๆ
(๔)   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ๔๒๕๑๕๑๕ สถิติคณิตศาสตร์          ๓ (๓-๐-๖)
 Mathematical Statistics  
   ประวัติและขอบเขตของวิชาสถิติ  วิธีคำนวณทางสถิติ  การนำเสนอข้อมูลอย่างง่ายๆ  การนำวิธีการสถิติไปใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง  และการศึกษาวิธีการประเมินผล
 ๔๒๕๑๕๑๖ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ๑       ๒ (๑-๒-๔)
 Introduction to Computers  1
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
  สื่อสารข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดข้อความและโปรแกรมตารางคำนวณ
 ๔๒๕๒๕๓๒ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๒      ๒ (๑-๒-๔)
 Introduction to Computers  2
   วิธีการพัฒนาระบบงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นการใช้ระบบอินทราเน็ต และระบบอินเตอร์เน็ต
 ๔๒๕๒๕๓๓  การใช้โปรแกรม      ๓ (๓-๒-๖)
  Programming
   โครงสร้างของโปรแกรมเวอซวล เบสิค  และรูปแบบในการเขียนโปรแกรมคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมเวอซวล เบสิค  ชนิดของข้อมูล  โปรแกรมย่อยฟังก์ชันและการประยุกต์
 ๔๒๕๒๕๓๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน     ๒ (๒-๐-๔)
 Mathematics in Daily Life
   รูปแบบต่างๆ ของคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน  การคิดดอกเบี้ยในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจการที่เป็นระบบสากล  และกิจการที่เป็นระบบสังคมของท้องถิ่นยอมรับการคำนวณภาษีในรูปแบบต่าง ๆ
 ๔๒๕๒๖๓๕ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก     ๒ (๒-๐-๔)
  Earth Science
   ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและระบบสุริยจักรวาล  การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  กระบวนการเกิด  ทวีป  แม่น้ำ  มหาสมุทร  ทะเล  ภูมิอากาศของโลก  ปรากฏการณ์  ภัยธรรมชาติทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเกิดจากผลของการพัฒนา
 ๔๒๕๒๖๓๖ เคมีในชีวิตประจำวัน     ๒ (๒-๐-๔)   Chemistry in Daily Life
   ชนิด   คุณภาพ  ประโยชน์และโทษของสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ผงซัก
  ฟอก  แชมพู  สบู่  น้ำยาล้างจาน  เครื่องสำอาง  น้ำยาดับกลิ่น  พลาสติก  โพลิเมอร์
  สีผสมอาหาร  สีย้อม)  วิธีการเลือกใช้สารเคมีที่จำหน่ายในท้องตลาด
 ๔๒๕๒๖๓๗ ยากับชีวิตประจำวัน     ๒ (๒-๐-๔)
 Drugs and Daily Life
    ระบบยาของประเทศไทย ความเชื่อมโยงของระบบยากับสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจและสังคม สภาพปัญหาการใช้ยา และผลกระทบในระดับประเทศ  ชุมชน  และบุคคล  กฎหมายเกี่ยวกับยา  นโยบายแห่งชาติด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติด้านยา การจำแนกยาตามกฎหมาย มาตรฐานยา และเอกสารกำกับยา  อาการที่ไม่พึงประสงค์ของยา  ยากับนิติเวช  การใช้ยาในทางที่ผิด  และหลักการใช้ยา
 ๔๒๕๒๖๓๘ ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน     ๒ (๒-๐-๔)
 Physics in Daily Life
    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟิสิกส์  อันตราย  ข้อควรระวัง  และหลักเกณฑ์ในการใช้และเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  และพลังงานรูปแบบต่างๆ
 ๔๒๕๒๙๓๙ พืชและสัตว์ท้องถิ่น     ๒ (๒-๐-๔)
  Ethnobotany and Ethnozoology
   ชนิดและการกระจายของพืชและสัตว์ หลักเกณฑ์การจำแนกพืชและสัตว์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้พืชและสัตว์ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ การอนุรักษ์  การเก็บรวบรวม  การขยายพันธ์  และการจัดทำฐานข้อมูลของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
 ๔๒๕๒๓๔๐ มนุษย์กับชีวมณฑล     ๒ (๒-๐-๔)
  Man and Biosphere
   การวัด และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในชีวมณฑลอันเป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ รวมทั้งผลที่มนุษย์ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย เปรียบเทียบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างระบบนิเวศของธรรมชาติ และการดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจสังคม  วิเคราะห์แนวทางและองค์กรและกฎหมายภายในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับชีวมณฑล
 ๔๒๕๒๓๔๑ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม     ๒ (๒-๐-๔)
                       Man and Environment
   การแนะนำความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ อธิบาย และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ การทำความเข้าใจและเสนอแนะทางออก เพื่อจะนำไปสู่สังคมโลกที่ยั่งยืนด้วยแนวทางของการใช้สหสาขาแบบองค์รวม
 ๔๒๕๑๖๑๗ โภชนาการ     ๒ (๒-๐-๔)
  Nutrition
   ความสำคัญของสารอาหารที่มีต่อชีวิตมนุษย์ อิทธิพลของสารอาหารและอาหารเสริมต่อสุขภาพอนามัย  การประเมินภาวะโภชนาการ  และความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ ในการปรับปรุงสภาวะโภชนาการของตนเอง ครอบครัวและชุมชน
 ๔๒๕๒๖๔๒ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า     ๒ (๒-๐-๔)
                 lnformation Technology for Further Study
   ความหมายความสำคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อมูลและบริการฐานข้อมูล  บริการและการใช้ Internet  การสืบค้นสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การสืบค้นสารสนเทศจาก CD–ROM ความหมาย  และความสำคัญของการค้นคว้าการเขียนการรายงานผลการค้นคว้า
(๕)  กลุ่มสหศาสตร์
 ๔๒๕๒๓๔๓ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     ๒ (๒-๐-๔)
 Eco – Tourism
   ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวของไทย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  บทบาทรัฐบาลและหน่วยงานเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศึกษานอกสถานที่เพื่อฝึกทักษะการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
 ๔๒๕๑๓๑๘ พลศึกษากับการศึกษาคุณภาพชีวิต      ๒ (๑-๐-๔)
 Physical Education and Quality of Life Improvement
   ความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ ในด้านสมรรถภาพทางการออกกำลังกาย สุขภาพอนามัย สังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมทางการกีฬา การปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพชีวิตและสังคม เพื่อดำรงอยู่และดำเนินชีวิตที่ดี และการเล่นกีฬา ๑ ประเภท ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความเหมาะสม และความพร้อมของทุกฝ่าย
 ๑๘.๖.๒  สังเขปรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
(๑)   กลุ่มวิชาศาสนา
  รหัส ชื่อและสังเขปเนื้อหารายวิชา      น (บ-ป-ต)
 ๓๒๑๑๒๐๑ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก ๑      ๒ (๒-๐-๔)
  Vinayapitaka 1
 ศึกษาประวัติ หลักการ วัตถุประสงค์ ลักษณะพิเศษ วิธีบัญญัติพระวินัย  บทบัญญัติ   การปฏิบัติ   การตีความ  และวิธีตัดสินอธิกรณ์ในพระวินัย  จากคัมภีร์มหาวิภังค์  ภิกขุณีวิภังค์  และมหาวัคค์ในพระวินัยปิฎก  (เล่ม ๑ - ๕)
  ๓๒๑๑๒๐๒ สารัตถะแห่งพระวินัยปิฎก  ๒       ๒ (๒-๐-๔)
 Vinayapitaka  2
  ศึกษาแนวเดียวกับหลักการในรายวิชา ๓๒๑๑๒๐๑ จากคัมภีร์จุลวัคค์และคัมภีร์ปริวารในพระวินัยปิฎก (เล่ม ๖-๘) ศึกษาเชิงนิติปรัชญา ปรัชญาการ         ปกครอง นิเวศนปรัชญา ปรัชญาการศึกษา โดยเน้นระเบียบมรรยาท หลักการบริหาร หลักการวินิจฉัยอธิกรณ์  และวิธีการตัดสินอธิกรณ์ที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม
  ๓๒๑๑๒๐๓ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก ๑       ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka 1
  ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตรวิเคราะห์หลักธรรม  แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์อังคุตตรนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๐-๒๔) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน 
 ๓๒๑๑๒๐๔ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๒      ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka 2
  ศึกษาประวัติ อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร วิเคราะห์หลักธรรม   แนวคิดเชิงปรัชญาสังคมและปรัชญาวัฒนธรรม ตามที่ปรากฏในคัมภีร์สังยุตตนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๑๕–๑๙) เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน
  ๓๒๑๒๒๐๕ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๓      ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka 3
  ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม อรรถาธิบาย การตีความ และจุดเด่นของพระสูตรบางสูตร รวมถึงศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม ปรัชญาวัฒนธรรม เน้นการนำหลักธรรมไปประยุกต์ปฏิบัติในปัจจุบัน จากคัมภีร์ทีฆนิกายและมัชฌิมนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๙–๑๔) 
 ๓๒๑๒๒๐๖ สารัตถะแห่งพระสุตตันตปิฎก  ๔       ๒ (๒-๐-๔)
 Suttantapitaka  4
  ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมในพระสูตรบางสูตร เน้นหลักคำสอนเรื่องนรก สวรรค์    การเวียนตายเกิดในสังสารวัฏ    รวมถึงแนวคิดเชิงปรัชญาสังคม    และปรัชญาวัฒนธรรม  จากคัมภีร์ขุททกนิกายในพระสุตตันตปิฎก (เล่ม ๒๕-๓๓)
  ๓๒๑๒๒๐๗ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก ๑       ๒ (๒-๐-๔)
 Abhidhammapitaka 1
    ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ธรรมสังคณี  วิภังค์  ธาตุกถา  บุคคลบัญญัติ  และกถาวัตถุในพระอภิธรรมปิฎก (เล่ม ๓๔ - ๓๗) และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
  ๓๒๑๒๒๐๘ สารัตถะแห่งพระอภิธรรมปิฎก  ๒      ๒ (๒-๐-๔)
 Abhidhammapitaka  2
ศึกษาประวัติ และสาระสำคัญของพระอภิธรรม จากคัมภีร์ยมกและปัฎฐานในพระอภิธรรมปิฎก  (เล่ม ๓๘–๔๕)  และคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ

 ๓๒๑๑๒๐๙ การปฏิบัติกรรมฐาน ๑         ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice 1
  ฝึกปฏิบัติสมถกรรมฐาน ตามหลักอานาปานสติ (เฉพาะ ๔ ขั้นแรก) ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
  ๓๒๑๑๒๑๐ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๒         ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice  2
  ศึกษาความหมาย  และหลักการปฏิบัติธุดงค์ ๑๓  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค   และฝึกปฏิบัติกายคตาสติตามแนวกายคตาสติสูตร  ในมัชฌิมนิกาย        อุปริปัณณาสก์
 ๓๒๑๒๒๑๑ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๓                                                                                          ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice 3
 ศึกษาและปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร  ในทีฆนิกาย  มหาวัคค์
  ๓๒๑๒๒๑๒ การปฏิบัติกรรมฐาน  ๔     ๑ (๐-๑-๒)
 Meditation Practice 4
  ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน  เน้นการเจริญอานาปานสติในขั้นวิปัสสนา  ตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค
 ๓๒๑๑๒๑๕ ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา                                                                           ๒ (๒-๐-๔)
 History of Buddhism
  ศึกษาวิเคราะห์แนวความคิด ระบบความเชื่อทางศาสนาในอินเดียก่อนพุทธกาล  การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา บทบาทพระธรรมทูต การจัดการศึกษา ความสัมพันธ์กับรัฐ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่นานาประเทศ   มูลเหตุการแยกเป็นนิกายต่างๆ  และมูลเหตุความเจริญและความเสื่อมของพระพุทธศาสนา
 ๓๒๑๒๒๑๖ พระพุทธศาสนามหายาน   ๒ (๒-๐-๔)
 Mahayana Buddhism    
 ศึกษาเหตุการณ์พระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพาน มูลเหตุสังคายนา  การเกิดขึ้นของมหายาน  ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน  บุคคลและหลักธรรมสำคัญของมหายาน   และสถานภาพของมหายานในปัจจุบัน
 ๓๒๑๒๔๑๗ การศึกษาพระธรรมพากย์ภาษาอังกฤษ                                 ๒ (๒-๐-๔)   Dhamma in English
 ฝึกพูด เขียนบทความธรรมะ อธิบายธรรมะ อภิปรายธรรมะด้วยภาษาอังกฤษ   และย่อความจากบทความธรรมะที่กำหนดให้
 ๓๒๑๑๔๑๘ หลักการเผยแผ่และวาทศิลป์                              ๒ (๒-๐-๔)
   Principle of Propagation and Rhetoric
 ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกและหลักการสมัยใหม่   และฝึกพูดตามหลักวิชาวาทศิลป์
๓๔๑๒๒๑๐ ศาสนาเปรียบเทียบ                               ๒ (๒-๐-๔)
 Comparative Religions
 ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง  หลักธรรมขั้นมูลฐาน หลักธรรมชั้นสูง หลักการบริหาร  พิธีกรรม  นิกาย  และจุดมุ่งหมายของศาสนาฮินดู  ยูดาย  คริสต์   อิสลาม  และพระพุทธศาสนา
        ๒.  กลุ่มวิชาเอก รัฐศาสตร์การปกครอง
๕๔๑๓๓๐๑ รัฐศาสตร์เบื้องต้น                                                     ๓(๓-๐-๖)
   Introduction to Political Science
  ศึกษาความหมายและความสำคัญของการเมือง การปกครองสถาบันที่สำคัญ
ทางการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ระบบการเมือง  หลักการแบ่งกลุ่มการเมือง พรรคการเมือง   ตลอดจนสาเหตุและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
๕๔๑๓๓๐๒ พลวัตการเมืองการปกครองของไทย                           ๓(๓-๐-๖)
   Thai Politics and Governmental Dynamics
  ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย       ตั้งแต่สมัย สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
 ถึงปัจจุบันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค        การมีส่วนร่วมของประชาชน  สู่ทางใน
 อนาคตของการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย    สภาพแวดล้อม สาเหตุต่าง ๆ ที่มีอิทธิ
 พลต่อการเมืองไทย
๕๔๑๓๓๐๔ ระบบรัฐสภาของไทย               ๒(๒-๐-๔)
   Thai Parliamentary System
  ศึกษาประวัติ และระบบรัฐสภาของไทย  รวมทั้งกฎหมาย  ระเบียบ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
๕๔๑๓๓๐๕ นโยบายต่างประเทศของไทย                ๓(๓-๐-๖)
   Thai Foreign Policy
  ศึกษานโยบายต่างประเทศของไทยในอดีตและปัจจุบัน ต่อนานาประเทศ
๕๔๑๓๓๐๖ กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง                          ๓(๓-๐-๖)
   Constitution and Election Laws
 ศึกษาความเป็นมาของรัฐธรรมนูญโดยทั่วไปของไทย เนื้อหา สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญในอดีตและปัจจุบัน ลัทธิและเสรีภาพของบุคคล องค์กรต่าง ๆ ของรัฐและศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
๕๔๑๓๓๐๘ พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย           ๓(๓-๐-๖)
   Economic and Social Ecology of Thai Government and Politics
 ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นพื้นฐานทางการเมืองของประเทศไทย    ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเศรษฐกิจสังคมการเมือง   โดยคำนึงถึงพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และระบบความคิดความเชื่อดังกล่าวที่มีต่อรูปแบบและโครงสร้างทางการเมือง 
๕๔๑๓๓๐๒ การปกครองคณะสงฆ์ไทย                                                                ๒(๒-๐-๔)
   Thai  Sangha  Administration
 ศึกษาประวัติของพระพุทธศาสนา  ในประเทศไทยลักษณะการปกครองของคณะสงฆ์สมัยสุโขทัย   อยุธยา  ธนบุรี   รัตนโกสินทร์ การแบ่งเขตการปกครองสงฆ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั้งกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
๕๔๑๔๓๐๑ การเมืองและการปกครองท้องถิ่น                                  ๓(๓-๐-๖)
   Politics and Local Government
 ศึกษาถึงบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอันนำไปสู่รูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอยู่ โดยศึกษาให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์  ระหว่างกระบวนการขยายอำนาจของรัฐเข้าไปสู่สังคมชนบท ผ่านการขยายตัวของระบบราชการ ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ระบบอุดมการณ์ของรัฐ และโครงการพัฒนาต่าง ๆ
๕๔๑๔๓๐๕ ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ                            ๓(๓-๐-๖)
   Introduction to Public Administration
 ศึกษาความหมาย ทฤษฎี แนวความคิด และขอบเขตของรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการบริหารวิวัฒนาการของการบริหาร  การบริหารรัฐกิจ   และการบริหารธุรกิจ  การบริหารกับปัจจัยแวดล้อม  การบริหารกับการพัฒนา การจัดและปรับปรุงองค์การของรัฐ     การวางแผน การวินิจฉัย สั่งการ   การติดต่อประสานงานและการติดตามผลงาน   ภาวะผู้นำและให้มีการศึกษาการบริหารราชการของประเทศไทยด้วย
๕๔๑๔๓๐๓ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง                             ๓(๓-๐-๖)
    Political Parties, Interest Groups and Elections
 ศึกษาทฤษฎี ความเป็นมาของการเลือกตั้ง พรรคการเมือง กลุ่มอิทธิพล  และกลุ่มผลประโยชน์  ความสำคัญและ บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับรัฐบาล  รวมทั้งพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และปัญหาการเลือกตั้ง  เน้นศึกษากรณีของไทย  เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ
๕๔๑๔๓๐๙ ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย                           ๓(๓-๐-๖)  Liberal Democratic Theories
 ศึกษาอย่างลึกซึ้งทฤษฎีการเมืองของอริสโตเติล ล็อคเบนแธม   มิลล์ และเดอต๊อควิลล์ วิเคราะห์การนำความคิดเหล่านี้มาใช้กับรูปการปกครองโครงสร้างและหน้าที่ในปัจจุบัน  เช่น  ในประเทศสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ  การปกครองภายใต้กฎหมาย  อุดมการณ์ประชาธิปไตย   การรับผิดขอบของรัฐต่อประชาชนประโยชน์นิยม   การถ่วงดุลอำนาจ    สิทธิประชากร   เสรีภาพ และศีลธรรม  เป็นต้น   ตลอด จนพิจารณาข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีดังกล่าว
๕๔๑๔๓๐๔ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์                          ๒(๒-๐-๔)
   Politics in Buddhist Approach 
ความหมาย  คำนิยาม  ขอบเขต  เนื้อหาวิชาและวิธีการศึกษา  แบบความคิดพื้นฐานทางรัฐศาสตร์  เปรียบเทียบแนวพุทธศาสตร์ตลอดจนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์
๕๔๑๔๓๒๖ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์               ๓(๓-๐-๖)
   Research Methodology on Politics
 ศึกษาถึงวิธีการต่าง ๆ ในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พิจารณาถึงลักษณะสำคัญและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพตลอดจนศึกษาสถิติเบื้องต้นที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิจัยสังคมซึ่งรวมถึงการตั้งปัญหาแนวคิด และสมมติฐาน การสุ่มตัวอย่างประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการวิจัยและประเมินผล
๕๔๑๔๓๑๑ ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์                                                        ๓(๓-๐-๖)
   Theories on  Politics  and Ethics
 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองบทบาทและพฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม อำนาจ การใช้อำนาจและความขัดแย้งในเรื่องอำนาจและผลประโยชน์ ตลอดจนวิเคราะห์สังคมและการเมือง  โดยใช้ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมืองของนักคิดสำคัญ ๆ   และแนวคิดทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองตามหลักพุทธศาสตร์
๕๔๑๔๓๐๙ การบริหารงานบุคคลในภาครัฐกิจ                            ๓(๓-๐-๖)
   Public Personnel Administration
 ศึกษาหลักการในการบริหารงานบุคคล   การจำแนกตำแหน่ง  ค่าตอบแทน การรับบุคคลเข้าทำงาน   การฝึกอบรม  การควบคุม   และการส่งเสริมสมรรถภาพในการทำงานการเลื่อนตำแหน่ง ขวัญ วินัย  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา  การออกจากราชการและบำเหน็จบำนาญ รวมทั้งการศึกษาผลของการบริหารงานบุคคล   ที่มีต่อการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม
๕๔๑๔๓๑๐ ความคิดทางการเมืองแนวสังคมนิยม                 ๓(๓-๐-๖)
   Socialist Political Thoughts
 ศึกษาวิวัฒนาการของแนวความคิดของโอเวน  แซงค์ซิมอง ฟูริเอร์ ตลอดจนความคิดของมาร์กซ์ เองเกลส์ ที่ได้ริเริ่มปูทางไว้ และต่อมาสานุศิษย์ของเขา เช่นเลนิน  สตาลิน เหมาเจ๋อตุง  และนักทฤษฎีสังคมนิยมประชาธิปไตย  เช่น เบิร์นสไตน์ ฌอง ชอเรส ปาโบร อิเกรเซีย  เป็นต้น ได้แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โดยวิเคราะห์ข้อเสนอทางทฤษฎีของนักคิดแนวนี้ บนพื้นฐานของสถานการณ์ปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย   
๕๔๑๔๓๐๖ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา                ๓(๓-๐-๖)
      Political Change and Development of   Developing Countries
สำรวจทฤษฎีการพัฒนาการเมือง  และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยเน้นที่ตัวแปรหลักสองตัว   คือ  ตัวแปรทางการเมือง   ซึ่งได้แก่ผู้นำทางการเมือง  สถาบันทางการเมืองและ อุดมการณ์ และตัวแปรสภาพแวดล้อม ซึ่งได้แก่ ค่านิยม วัฒนธรรม สังคม ระดับการศึกษา จำนวนประชากร  เป็นต้น  ตลอด จนวิเคราะห์ปัญหาทางการพัฒนา
๕๔๓๑๐๐๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                          ๒(๒-๐-๔)
   Introduction to Legal Studies
ศึกษาการอุบัติขึ้นและวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย ศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี บ่อเกิด ประเภท ลำดับชั้น และหมวดหมู่ของกฎหมาย แนวคิดทางกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนที่ควรรู้
๕๔๓๔๓๑๙ กฎหมายอาญา สำหรับรัฐศาสตร์                             ๓(๓-๐-๖)
   Criminal Law for Political Scientists
 ลักษณะของกฎหมายอาญา ทฤษฎีว่าด้วยความรับผิด  ขอบเขตบังคับของกฎหมายอาญา การพยายามกระทำความผิด ตัวการและผู้มีส่วนในการกระทำความผิด   การกระทำความผิดหลายบทหรือหลายกระทง การกระทำความผิดอีก    อายุความอาญา การกำหนดโทษในทางอาญาและบทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิด ลหุโทษ และความผิดทางอาญาแต่ละลักษณะตั้งแต่ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชาอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์ ตลอดจนถึงความผิดลหุโทษ ฯลฯ ครบทุกลักษณะความผิด
๕๔๓๔๓๑๒ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา                                                      ๓(๓-๐-๖)
   Criminal Procedure for Political Science
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่หลักพื้นฐาน และโครงสร้างของกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หลักทั่วไป  อำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจ  พนักงาน  อัยการและศาล การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา มาตรการบังคับทางอาญา วิธีปฏิบัติตามมาตรการบังคับทางอาญา อำนาจสั่งคดีของพนักงานอัยการ  การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  วิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น   วิธีพิจารราคดีอาญาในชั้นศาลอุทธรณ์และฎีกา  การบังคับคดีตามคำพิพากษา  การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษ ลดโทษ   และค่าธรรมเนียมศาล
๕๔๓๔๓๑๓ กฎหมายลักษณะพยาน                ๓(๓-๐-๖)
   Law of Evidence
 กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน  กฎหมายลักษณะพยาน บทบัญญัติรวมประมวลกฎหมายพิจารณาความแพ่ง และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๕๔๓๔๓๑๔ การสืบสวนและสอบสวน                ๓(๓-๐-๖)
   Criminal Process
 ระบบยุติธรรมในอดีตอาญาในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ  การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดทางอาญา  สิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ
๕๔๑๔๓๑๕ สัมมนาศาสนากับการเมือง               ๓(๓-๐-๖)
   Seminar on Religion and Politics
 ศึกษาแนวความคิดทางปรัชญาสังคมการเมืองในศาสนาหลักของโลก เช่น ศาสนาพุทธ   ศาสนาอินดู ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม โดยมุ่งให้เข้าใจ  “การเมือง” ที่มองจากทัศนะของศาสนาเหล่านี้ สังคมในอุดมคติของศาสนาเหล่านี้ และวิธีการเข้าถึงสังคมในอุดมคติ       การพิเคราะห์การใช้ความรุนแรงของศาสนาต่าง ๆ  เพื่อเป็นวิธีการทางการเมืองเชิงความ สัมพันธ์ กับความรุนแรงเชิงโครงสร้างของศาสนา      การศึกษาประเด็นเหล่านี้    โดยเน้นพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา และการเมืองในประเทศไทย
๕๔๑๓๓๑๖ สัมมนาแนวความคิดทางการเมืองไทย               ๓(๓-๐-๖)
   Seminar on Thai Political Thoughts 
 ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยเดิม และอิทธิพลของแนว ความคิดทางการเมืองตะวันตกที่มีต่อความคิดทางการเมืองไทย ตลอดจนแนวคิดทางการเมืองของนักคิดคนสำคัญ ๆ ของไทยใน  อดีตและปัจจุบัน
๕๔๑๔๓๑๗ สัมมนาความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรงในทางการเมือง                     ๓(๓-๐-๖)
   Seminar on Violence and Nonviolence in Politics
 พิจารณาทฤษฎีและพฤติกรรมทางสังคมการเมืองเน้นการ วิเคราะห์วิธีการทางการเมือง ซึ่งอาจจะมีทั้งความรุนแรงและไม่รุนแรง  รวมทั้งการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง  โดยยึดถือแนวคิดทางจริยธรรมของพระพุทธศาสนามาสนับสนุน
๕๔๑๔๓๑๘ สัมมนาเรื่องระเบียบวิธีและการวิเคราะห์การเมืองเชิงปรัชญา            ๓(๓-๐-๖)
   Seminar on Philosophical Approach and Analysis of  Politics
 สัมมนาระเบียบวิธีการคิดทางปรัชญาการเมืองแบบต่าง ๆ  และวิเคราะห์ผลกระทบของลัทธิการเมืองนั้น ๆ ว่ามีผลกระทบต่อสังคมเชิงปรัชญา
๕๔๑๔๓๑๙ สัมมนาปัญหาทฤษฎีการเมืองปัจจุบัน               ๓(๓-๐-๖)
   Seminar on Problems of Contemporary Political Theory
 สัมมนาทฤษฎีการเมืองของโลกในศตวรรษที่ ๒๐ โดยเน้น ถึงอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์การเมือง ปรัชญาการเมือง ศาสนาและแนวความคิดทางจิตวิทยาสังคมที่มีอิทธิพลต่อความคิดทางการเมือง รวมทั้งพิจารณาวิเคราะห์เพื่อปรับทฤษฎีการเมือง  อธิบาย  และหาทางแก้ไขความบกพร่องทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ปัญหาคอร์รัปชั่น การโฆษณาชวนเชื่อและการเมืองแบบรุนแรง
๕๔๑๔๓๒๐ ปัญหาทางการเมืองของไทย               ๓(๓-๐-๖)
   Thai Political Problems
 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเมือง กรรมวิธีทางการเมืองการปกครองที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมไทย
๕๔๑๓๓๐๓ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                          ๒(๒-๐-๔)
   Rules and Regulations of Government  Administration
 ศึกษาระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น   การแบ่งเขตการปกครอง   กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕๔๑๓๓๐๘ การเมืองกับเศรษฐกิจไทย               ๓(๓-๐-๖)
   Politics and Thai Economics
 ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรากฎการณ์ทางการเมืองและปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจว่ามีความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระบอบการเมือง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และทางเศรษฐกิจในระบอบการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลง ๒๔๗๕ อิทธิพลของ น้ำมัน  ยาเสพติด  การค้าอาวุธ   บรรษัท   การลงทุนระดับชาติ เปรียบเทียบ ดัชนีทางเศรษฐกิจกับดัชนีทางการเมืองในปรากฏการณ์ต่าง ๆ
             ๕๔๑๓๓๐๙        ระบบการเมืองไทย               ๒(๒-๐-๔)
               Political Systems
 ศึกษาระบบการเมือง  และวิวัฒนาการทางการปกครอง  ศึกษาระบบศักดินา ระบบอารานิคม ระบบคณาธิปไตย  ระบบเอกาธิปไตย  ระบบประชาธิปไตย   ระบบสังคมนิยม ระบบคอมมิวนิสต์ ระบบทุนนิยม
๕๔๑๓๓๑๐ การเปรียบเทียบการเมืองไทยกับต่างประเทศ              ๓(๓-๐-๖)
   Comparative Studies of Thai and International Politics
 ศึกษาระบบการเมือง สถาบันการเมือง ขบวนการของการ ปกครองวัฒนธรรมการเมืองของตะวันตกและตะวันออก ทั้งในระบอบประชาธิปไตยและคอมมิวนิสต์ ทั้งในลักษณะของระบบการเมืองที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา เช่นวิธีการศึกษาระบบโครงสร้าง หน้าที่วิธีวิเคราะห์ ระบบทฤษฎี
๕๔๑๓๓๑๑ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ                      ๓(๓-๐-๖)
   International Relations
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทย  กับต่างประเทศในทวีป เอเชียทั้งหมด แอฟริกายุโรป อเมริกาเหนือ-ใต้  และออสเตรีย  ในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมศาสนา การค้า การทหาร และ เศรษฐกิจ
๕๔๑๓๓๑๒ ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ ๑                            ๓(๓-๐-๖)
   English for political Scientists 1
 ศึกษาให้เข้าใจโครงสร้าง ศัพท์ และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้กันมากในสาขาวิชารัฐศาสตร์   ตลอดจนฝึกหัดการใช้ศัพท์ และสำนวนเหล่านั้นในการเขียนและการพูด
๕๔๑๓๓๑๓ ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ ๒                            ๓(๓-๐-๖)
  English for Political Scientists 2
 ศึกษาแนวทางในการอ่าน  วิเคราะห์  และตีความงานเขียนทางรัฐศาสตร์ ฝึกหัดการเขียนย่อความ เรียงความ ตลอดจนการอภิปรายเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐศาสตร์
๕๔๑๓๓๑๔ การทูต สถานทูต และสถานกงสุล                            ๓(๓-๐-๖)
   Diplomacy, Embassy and Consulate
 ศึกษาความเป็นมาของการทูต  ระเบียบการจัดตั้ง-สถาปนาสถานทูต-กงสุล  ประเภทของทูต  เอกอัครราชทูต - อุปทูต  อภิสิทธิ์ทางการทูต  ระเบียบปฏิบัติของกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการทูต     การแต่งตั้งโยกย้าย    การปฏิบัติตัวในภาวะเกิดการขัดแย้งระหว่างประเทศของตนกับประเทศที่ตนกำลังพำนักอยู่
๕๔๑๓๓๑๕ กฎหมายระหว่างประเทศ                              ๓(๓-๐-๖)
   International  Laws
      ศึกษาลักษณะกฎหมายระหว่างประเทศ  กฎหมายระหว่างประเทศกับเทศบัญญัติ  การรับรองสภาพของประเทศและรัฐบาล   การตัดสินคดีเกี่ยวกับอาณาเขต   การแทรกแซงกิจการภายใน  ผลกระทบต่อองค์การสหประชาชาติ  สงครามในและนอกกฎหมาย  การประชุมที่เจนีวา    ค.ศ.๑๙๔๙ (พ.ศ.๒๔๙๒)  อาชญากรรมสงคราม  สัญญาการค้าระหว่างประเทศ

………………….

กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
248 ม.1 บ้านวัดสุวรรณ ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2444-6000 ต่อ 1100,1101,1102 โทรสาร 0-2444-6000 ต่อ 1103
 
2754713 Visitors
ฝ่ายบริหาร
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน